facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ІОЛ SL-907 “CENTRIX DZ” В КОРЕКЦІЇ АБЕРАЦІЙ ПІСЛЯ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ КАТАРАКТИ

Автор Доклада: 
Жабоєдов Д. Г.
Награда: 
ІОЛ SL-907 “CENTRIX DZ” В КОРЕКЦІЇ АБЕРАЦІЙ ПІСЛЯ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ КАТАРАКТИ

УДК: 617.741-004.1-089.87:617.7-76

ІОЛ SL-907 “CENTRIX DZ” В КОРЕКЦІЇ АБЕРАЦІЙ ПІСЛЯ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ КАТАРАКТИ

Жабоєдов Дмитро Геннадійович, канд.мед.наук
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Створена оригінальна вітчизняна моноблочна гнучка асферична інтраокулярна лінза SL-907 “CentriX DZ”, US Optics. Досвід використання лінзи показав її високу ефективність не тільки в корекції аномалій рефракції, але й абераційних похибок оптичної системи афакічного ока при операції факоемульсифікації катаракти. Особливості будови лінзи забезпечують збереженість високих зорових функцій навіть у випадках її децентрації.
Ключові слова: катаракта, факоемульсифікація, афакія, імплантація ІОЛ, рефракція, аберації, децентрація ІОЛ, зорові функції.

It has been constructed the original single-block flexible aspheric intraocular lens SL-907 “CentriX DZ”. The experience of the lens use has shown its high effectiveness not only at correction of refraction anomaly but aberrated errors of aphakic eye optical system either. The peculiarities of the lens construction guarantee the high visual functions integrity at its decentration.
Key words: cataract, phacoemulsification, aphakia, IOL implantation, refraction, aberration, IOL decentration, visual functions.

В наш час підвищились вимоги до якості інтраокулярних лінз (ІОЛ), які б коригували не тільки недоліки рефракції, але й абераційні похибки ока людини. Як відомо, аберації – це похибки в оптичній системі ока, викликані відхиленням променю світла порівняно з ідеальною оптичною системою, що приводить до викривлення зображення на сітківці. Це значно впливає на гостроту зору, контрастну чутливість, кольоровідчуття та інші зорові функції людини. Ідеальною називається така оптична система, яка будь-яку точку простору відображає у вигляді такої ж точки. Оптична система ока людини далеко не ідеальна [1,2].

Кожна з аберацій, яка виникає в оці, деформує фронт хвилі світла специфічним чином. Відповідно до цього класифікація аберацій оптичної системи ока має наступний вид:

 • - аберації першого порядку – призматичні відхилення;
  - аберації другого порядку, або дефокусировки, які включають такі аномалії рефракції, як міопія, гіперметропія й астигматизм;
 • - аберації вищого порядку, до яких відносять всі сумарні похибки оптичної системи ока, що виникають як внаслідок іррегулярностей заломлюючих поверхонь рогівки і кришталика, так і за рахунок порушень гомогенності й помутнінь оптичних середовищ ока, включаючи вологу передньої камери і скловидне тіло.

Якість зображення об’єктів на сітківці кількісно характеризується показниками середньоквадратичного значення похибок відхилення реального хвильового фронту від ідеального. З цією метою німецький фізик Церніке (Zernike) ввів математичні формули, що описують аберації хвильового фронту і які отримали назву – поліноми Церніке. Поліноми першого і другого, тобто нижчих порядків описують звичні для офтальмологів оптичні аберації – короткозорість, далекозорість, астигматизм. Поліноми третього порядку відповідають комі – сферична аберація косих пучків світла, які падають під кутом до оптичної вісі ока. В основі її виникнення лежить асиметрія оптичних елементів ока, в результаті якої центр рогівки не співпадає з центром кришталика або ІОЛ. Це явище може виникати при децентрації лінзи. До аберацій четвертого порядку автор відніс сферичну аберацію, яка в основному обумовлена нерівномірністю заломлюючої сили кришталика в різних його точках. Більш високі порядки відомі як іррегулярні аберації. Крім того, сама поліхроматична природа світла обумовлює появу аберацій – промені різної довжини хвилі фокусуються на різній відстані від сітківки (короткохвильові – ближче до рогівки, ніж довгохвильові). Такі аберації мають назву хроматичні [3, 4].

Вважають, що оптична система близька до ідеальної, якщо коефіцієнти Церніке наближаються до нуля і, відповідно, середньоквадратичне значення похибок хвильового фронту менше 1/14 довжини хвилі світла [4, 5]. Таким чином, виходячи з даних цього коефіцієнту можна прогнозувати гостроту зору, моделюючи зображення будь-яких оптотипів на сітківці. Це також надало можливість розробити ІОЛ, яка б найбільш оптимально і одночасно коригувала як рефракційні, так і абераційні похибки оптичної системи ока людини.

Мета роботи – визначити ефективність ІОЛ SL-907 “CentriX DZ”, US Optics в одночасній корекції аномалій рефракції і аберацій ока при факоемульсифікації катаракти.

Матеріали та методи дослідження. Робота проводилась на базах кафедри офтальмології НМУ імені О.О. Богомольця в період з 2009 по 2011 роки. Прооперовано 1013 пацієнтів з діагнозом незріла катаракта. Всім хворим проводили факоемульсифікацію катаракти з імплантацією зареєстрованих в Україні ІОЛ – SA60AT або SL-907 “CentriX DZ”. Операції проводилися одним хірургом за однією методикою.

Нами розроблена оригінальна безабераційна моноблочна асферична гнучка інтраокулярна лінза SL-907 “CentriX DZ”, яка стала вироблятися спільним україно-американським підприємством «Офтальмологічна лабораторія-клініка «US Optics». Технічні умови на виробництво лінзи зареєстровані в Україні у 2009 році.

Інтраокулярна асферична гнучка лінза SL-907 “CentriX DZ” виготовлена з гідрофільного акрилу і метилметакрилату, які забезпечують захист сітківки ока від ультрафіолету та синього світла. Лінза має високу біосумісність до тканин ока, та складається з 26% води, має низький рефракційний індекс (1,46), що знижує внутрішні відблиски світла та покращує контрастну чутливість. Оптична чистота матеріалу забезпечує відсутність вакуолей. Лінза виготовлена в моно блочному варіанті. З гаптичною частиною лінза має діаметр 10,5-11,0 мм, а оптична частина ІОЛ має діаметр 6,0 мм. Лінза легко складається і може бути імплантована через малий розріз (від 1,8 мм) інжектором Medicel Viscoject (№ 6114/ 2007 від 16.05.2008, Швейцарія), що додає зручності хірургу, скорочує час маніпуляції та зменшує вірогідність інтра- та постопераційних ускладнень.

Новим у запропонованій нами конструкції є те, що її гаптична частина складається з чотирьох елементів складної кільцевидної форми, які роблять розташування ІОЛ достатньо пружнім і стійким. Два гаптичних елемента опозиційно розташовані, мають відцентрово направлені виступи, які вказують на передню поверхню ІОЛ, та попереджають зсув ниті при підшиванні кільцевидного елементу гаптики до структур ока (райдужки чи склери). Два інших кільцевидних гаптичних елемента розташовані навпроти і не мають виступів, але допомагають забезпечувати внутрішньокапсулярну, ірідокапсулярну, або, при необхідності, іридосклеральну фіксацію, а також має еластичні властивості, за рахунок яких рівномірно розтягується капсульний мішок, тим самим зберігається його справжня округла форма, розгладжується і постійно підтягується задня капсула, що виключає утворення складок капсули. ІОЛ щільно утримується мішком від інерційного коливання при русі очного яблука. Відсутність складок капсули виключає абераційні викривлення предметів, що забезпечує високу гостроту зору.

У хірургічних випадках, які обумовлені порушенням задньої капсули кришталика, випадінням скловидного тіла, чи після частково виконаної передньої вітректомії, нижні гаптичні елементи ІОЛ закріплялись між збереженими листками капсули кришталика, а верхні підшивались швами до райдужки в меридіанах 10-13 годинах. У разі повної відсутності задньої капсули кришталика застосовувалася іридосклеральна фіксація лінзи, при якій нижні гаптичні елементи закріплялись швами у ділянці циліарної борозни склери, верхні – в тих самих меридіанах на 2-3 мм від лімбу. Подібна фіксація лінзи SA60AT через особливості її конструкції була не можлива.

Крім того, лінза SL-907 “CentriX DZ” має «бортик» по всьому краю оптичної частини (360?), розташований під тупим кутом (135?), завдяки чому клітини епітелію, що ростуть при розвитку вторинної катаракти, переміщуються в протилежний від задньої капсули бік в напрямку переднього капсулорексису, що повністю забезпечувало бар’єр при прогресуванні помутніння задньої капсули. Таким чином задня капсула залишалася прозорою, промені світла проходили вільно, без утворення аберацій, як високого так і низького порядку, що забезпечувало високу гостроту зору прооперованого ока.

Результати.

Залежно від моделі ІОЛ, яку імплантували під час проведення факоемульсифікації катаракти, пацієнти були розподілені на дві групи. Пацієнтам першої групи (464 ока) імплантували лінзу SA 60 AT, другої групи (549 очей) – SL-907 “CentriX DZ”. Групи були відповідні за статтю, віком, супутніми захворюваннями. Через 3 місяці після операції у пацієнтів визначали гостроту зору, проводили рефракто- і аберометрію.

Імплантація ІОЛ у всіх пацієнтів привела до ускладнення оптики ока, де поряд з корекцією рефракції реєструвалося індукування нових абераційних відхилень, тобто оптична система артифакічного ока ускладнювалася і являла собою в тому чи іншому ступені кореговану ІОЛ рефракцію і наново індуковані аберації різного ступеню. Однак у всіх прооперованих хворих, яким імплантували ІОЛ, гострота зору суттєво підвищилась порівняно з доопераційними показниками. Так, у пацієнтів 1 групи до операції гострота зору в середньому була 0,3±0,1, після операції вона підвищилась до 0,6±0,3. У пацієнтів другої групи гострота зору до операції в середньому складала 0,3±0,15, після операції – 0,6±0,35.

Дані показників аберометрії після операції представлені в таблиці 1. Данні показників аберації в першій групі значно вищі, ніж в другій групі. Таким чином лінза SL-907 “CentriX DZ” краще коригує як рефракцію, так і аберації ока.

Таблиця 1.

Показники аберацій у хворих після факоемульсифікації катаракти з імплантацією ІОЛ

Модель ІОЛ

Кількість очей

PV OPD HO

Z4,0

Z3,1

SA60AT

464

2,32±1,64

0,49±0,13

-0,62±0,91

SL-907 “CentriX DZ

549

1,83±1,14

0,11±0,13

0,39±0,26

Через три місяці після операції у всіх пацієнтів відмітили децентрацію ІОЛ різного ступеню, відповідно у 154 пацієнтів першої групи і у 109 пацієнтів другої групи, що вплинуло на гостроту зору. Однак у пацієнтів другої групи незважаючи на децентрацію лінзи показники гостроти зору і контрастної чутливості зберігалися без помітних змін. Це можна пояснити тим, що децентрація лінзи SL-907 “CentriX DZ” не індукує аберацій. Децентрацію ІОЛ ми пояснили тим, що в усіх хворих відмічалися елементи фіброза капсульного мішка і послаблення цинових зв'язок.

Висновки.

 1. Данні аберометрії показали, що імплантація сферичних ІОЛ завжди приводить до деякого погіршення якості оптики ока за рахунок росту комаподібних аберацій, що особливо помітно при децентрації ІОЛ.
 2. Однак децентрація ІОЛ SL-907 “CentriX DZ” завдяки особливостям оптичних властивостей не привела до такого збільшення комаподібних аберацій, які б викликали погіршення зорових функцій.
 3. Наш досвід переконує нас в тому, що лінза SL-907 “CentriX DZ” є досить ефективною в корекції афакії і тим самим створює високу гостроту зору, що суттєво підвищує якість життя хворого.

Литература:

 1. Балашевич Л. И. Функциональные и оптические результаты имплантации сферических и асферических интраокулярных линз в капсульный мешок / Л. И. Балашевич, А. А. Стахеев, А. М. Хакимов // Офтальмохирургия. – 2009. – № 5. – С. 29 – 34.
 2. Сергиенко Н. М. Современные тенденции в дизайне интраокулярных линз / / Ерошевские чтения. – Самара, 1997. – С. 321 – 322. 
 3. Алиев А. Г. Д. Изучение влияния птеригиума на аберрации оптической системы глаза и возможности минимизации аберраций в хирургии птеригиума / А. Г. Д. Алиев, А. А. Карамян, А. Г. Алиев, Е. В. Суханова // Российский офтальмологический журнал. – 2008. – № 2. – С. 3–7.
 4.  
 5. Zernike F. Beugungstheorie des Schneidenverfahrens und seiner verbesserten Form der Phasenkontrastmethode / F. Zernike // Physica I. – 1934. – №2. – Р. 689–704.
 6. Кузнецов С. Л. ИОЛ с «торсионной» гаптикой. Клинические результаты изучения объемозамещающей модели / С. Л. Кузнецов, Д. Г. Узунян, А. Б. Захидов, С. В. Новиков, Ю. В. Селиванов // Офтальмохирургия. – 2010. – № 2. – С. 24 – 29.
 7. Joseph Colin. Glistening in hydrophobic acrylic IOLs. – Journal Eurotimes ESCRS. – 2009. – Vol.14, issue 6 – P.16.
6
Your rating: None Average: 6 (2 votes)
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.