facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

Yuliana Fornea (Moldavia)

Фото эксперта: 

Doctor of Psychology, Associate Professor

Place of work: The Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy.

Scope of scientific interests: Problems of Medical Psychology and Pedagogics; Psychology of the personality; Psychology and Pedagogics of Higher Education, Qualitology and Qualitometrics of Higher Education, Pedagogical Image Studies.

Honorary titles, awards:

 • - Diploma for Outstanding achievements in educational work and scientific effort in “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy. (2005; 2009; 2012).
 • - Second Class Diploma of Excellence, Medal of the second winner  (Absolute championship - Pedagogical sciences, IASHE, 23.10.2013). 
 • - Third Class Diploma of Athena, Medal of the third winner (Alpha –championship, IASHE, 23.10.2013).

Scientific works: Thesis research "Image of the Medical University Teacher's personality", Kishinev, 2010.

Yuliana Fornea is the author of more than 100 scientific works (scientific, didactic and methodological character) on problems of Psychology, Pedagogics, Pedagogical Image Studies, Qualitology and Medicine. Gives lectures on Psychology and Pedagogics of Higher Education; General, Medical and Social Psychology; Management Psychology. Since 1998 conducts qualification courses on Psychology and Pedagogics of Higher Education, where trainings of personal development and development of image of Teacher's personality of Medical University were introduced.

The most significant publications:

 1. Fornea Iu., Eţco C.Mic dicţionar de termeni psihopedagogici. Chişinău: CEP “Medicina”, 2002, 122 p.
 2. Eţco C., Fornea Iu. Practicum la Psihologia Generală. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic “Medicina”, 2003, 391 p.
 3. Fornea Iu. Mic dicţionar de termeni psihomanageriali (p. 800-819). În: Eţco C. Management în Sistemul de Sănătate, Chişinău: Epigraf  S.R.L., 2006, 864 p.
 4. Fornea Iu. Reprezentarea socială a profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical. În: Revista „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină”, Nr. 4 (19), Chişinău: Epigraf S.R.L., 2007, p. 46-50.
 5. Eţco C., Fornea Iu., ş.a. Psihologia generală. Suport de curs. Chişinău: Centrul Editorial - Poligrafic Medicina. 2007. 380 p.
 6. Fornea Iu. Percepţia socială a profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Ştiinţe Medicale”, nr. 2 (16), Chişinău, 2008, p. 254-258.
 7. Eţco C., Fornea Iu. Monitorizarea eficientă a calităţii procesului de instruire în instituţia de învăţământ superior medical. The Effective monitoring of qualify ed educational process in the Medical University. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Medicale a AŞM. Revistă ştiinţifico-practică, Nr. 4/(23), 2009, p. 161-165.
 8. Eţco C., Fornea Iu. Perspective manageriale de integrare în Spaţiul Învăţământului Superior European. În: Analele ştiinţifice: Zilele Universităţii, 21-23 octombrie, 2009, Ed. a 10-a [în 5 vol.]: USMF „N. Testemiţanu”, Vol. 1, Chişinău, 2009, p. 13-17.
 9. Форня Ю. Личностный имидж преподавателя медицинского ВУЗА. В: Вопросы теоретической и практической медицины. Материалы 75-й Юбилейной Респ. научной конференции студентов и молодых ученых. Уфа: Изд.-во ГОУ ВПО «Башкирский Гос. Мед. Унив. Росздрава», 22-23 апреля, 2010. Том 2. 253 с. (с. 166-168).
 10. Fornea Iu. Program psihologic formativ de optimizare a imaginii cadrului didactic universitar (CDU). În: Psihologie, Pedagogie specială, Asistenţă socială. Nr. 1 (18) a Facult. de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2010, p. 96-100.
 11. Fornea Iu. Exigenţe psihologice şi sociale în exercitarea funcţiei de profesor universitar (articol). În: Analele ştiinţifice: Zilele Universităţii, consacrate celor 65 ani ai Învăţământului Superior Medical din RM, 13-15 octombrie, 2010, Ed. a XI-a, vol. 2 [în 5 vol.]: USMF „N. Testemiţanu”, Chişinău, 2010, p. 216-223.
 12. Fornea Iu., Eţco C. Orientarea studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu” spre dimensiunile şi valorile educaţionale europene. În: The material of Conference European Neighbourhood Policy and eastern partnership: achievements, obstacles and perspectives. Academy of Economic Studies of  Moldova), ASEM, Chişinău, din 5-7 mai, 2011, p. 484-489.
 13. Форня Ю. Современные исследования по вопросам педагогического имиджа преподавателя высшего медицинского образования. В: «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине». 26-28 октября 2011 г., Санкт-Петербург, Россия.
 14. Fornea Iu. Cercetări actuale privind imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical. În: Revista ştiinţifico-practică „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină” Nr. 3 (38), Chişinău: Epigraf S.R.L., 2011, p. 74-78.
 15. Eцко К., Форня Ю. В. Современные концепции развития педагогической компетентности преподавателей медицинского ВУЗа. In: “Modern trends of scientific thought development”. Materials digest of the XXIII International Scientific and Practical Conference and the I stage of Research Analytics Championship in medical sciences, pharmaceutical sciences and Earth sciences and the II stage of the Research Analytics Championship in the chemical sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint. London: IASHE, 2012, p. 92-95.
 16. Форня Ю. Основные детерминанты психического здоровья студентов медицинского ВУЗа. In: “Problems of modern philology, pedagogigs and psychology” Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics philological sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, IASHE, 2012. 212 p., p. 192-195.
 17. ФорняЮ. Педагогическая акмеология в контексте высшего медицинского образования. In: “Problems of modern philology, pedagogics and psychology”. Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics philological sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, IASHE, 2012. 212 p., p. 74-77.
 18. Форня Ю. Внедрение качественных стратегий в педагогической квалификации преподавателей медицинского ВУЗа. In: Materials digest of the XXXI International Scientific and Practical Conference and the III stage of Research Analytics Championship in research analytics in pedagogical and psychological sciences, the II stage of Research Analytics Championship in research analytics in philological sciences “Ways of sоlving crisis phenomena in pedagogics, psychology and linguistics”, Т. Morgan (Chairman), London: IASHE, 2012. 214 p., p. 70-73.
 19. Eţco C., Cerniţanu M., Fornea Iu., ş.a. Psihologie medicală. Suport de curs. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic „Medicina”, 2013. 270 p.
 20. Форня Ю. Исследование психического и социального здоровья студентов стоматологического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану. In: Materials digest of the XLVII International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in psychological sciences. “The person in conditions of the interpersonal relationships intensification”. Т. Morgan (Chairman). London: IASHE, 2013, p. 11-14.
 21. Ецко К. П., Форня Ю. В., Морошану М. И. Сравнительный анализ скорой медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования. In: Materials digest of the LVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in medicine and pharmaceutics. „Modern methodology of health care and psychosomatic development of a man”. London: IASHE, 2013, p. 37-40.
 22. Eţco C.,Fornea Iu. Sociologia medicinei. Perspective de dezvoltare în contextul Învăţământului Superior Medical. În: Materialele Congresului specialiştilor din domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar din RM. MS, AŞM, Asociaţia „Economie, Management şi Psihologie în medicină”, din 25-26 octombrie, Chişinău, Revista ştiinţifico-practică Nr. 3 (48) 2013, 252 p., p. 174-177.
 23. Форня Ю. Современные стратегии развития имиджа личности преподавателя медицинского ВУЗа. In: Materials digest of the LIX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in psychological sciences. ”Biosocial characteristics of the modern human psychology”. International Academy of Science and Higher Education; Org. Committee: Т. Morgan (Chairman). London: IASHE, 2013, p. 24-27.
 24. Fornea Iu. Mecanismele de coping utilizate de studenţii Facultăţii de Farmacie a USMF Nicolae Testemiţanu. În: Materialele Congresului specialiştilor din domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar din RM. MS, AŞM, Asociaţia „Economie, Management şi Psihologie în medicină”, din 25-26 octombrie, Chişinău, Revista ştiinţifico-practică Nr. 3 (48) 2013, 252 p., p. 177-180.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.