facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор Доклада: 
Замятіна К.В.
Награда: 
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 336.228

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Замятіна К.В., аспірант
Харківський національний економічний університет
 

В статті теоретично обґрунтовано та розроблено модель здійснення оперативного податкового планування на промисловому підприємстві з використанням теорії ігор.
Ключові слова: оперативне податкове планування, теорія ігор, теорія конфліктів, графоаналітична ігрова модель, оптимальна організаційна структура

It was theoatically grounded and developed the model of realization of the operative tax planning at industrial enterprise using the game theory
Key words: operative tax planning, game theory, theory of conflicts, , graphical playing model, optimum organization structure

Оскільки вирішення завдань оперативного податкового планування за своєю сутністю є ситуацією зіткнення та боротьби інтересів сторін (суб’єкта господарювання та складових податкового середовища) в умовах невизначеності, тобто конфліктом, то воно цілком підпорядковується загальній теорії конфліктів. Найкращім виразом теорії конфліктів, на думку автора, виступає теорія ігор. Найбільш прийнятним способом використання теорії ігор для побудови організаційної структури оперативного податкового планування на промисловому підприємстві, на думку автора, є використання гри у шахи (рис.1), що обумовлено можливістю відображення ієрархії його суб’єктів за допомогою важких та легких шахових фігур у відповідності до займаних посад та їх ролі в здійсненні процесу. З іншого боку, при цьому є можливість формалізації податкових ризиків (легкі фігури) та загроз (важкі фігури). Крім того, учасникам гри надаються певні можливості у вигляді переліку можливих ходів та варіанти розвитку цієї гри до певного результату (виграшу – досягнення кінцевої мети оперативного податкового планування чи програшу – перевищення витрат на його здійснення над ефектом від проведених заходів).

Графоаналітична ігрова модель організації

Рис. Графоаналітична ігрова модель організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві

Отже, визначимо вихідні дані та основні вимоги, яким повинна задовольняти запропонована ігрова модель: пересування кожної з фігур (суб’єктів оперативного податкового планування або податкових ризиків та загроз відповідно) повинно розглядатися з позиції цілеспрямованої поведінки, що має на меті з одного боку позитивного впливу на діяльність промислового підприємства, а з іншого – усунення (зменшення) їх негативного впливу; для побудови та аналізу моделі здійснення оперативного податкового планування на промисловому підприємстві необхідно розробляти багатокрокові сценарії розвитку подій, беручи до уваги невизначеність податкового середовища підприємства та динамічність поведінки його складових;реальний процес здійснення оперативного податкового планування на промисловому підприємстві відбувається в умовах необхідного складного співробітництва, оскільки при цьому в основному задіяно більше двох осіб, а умови здійснення характеризуються високим ступенем невизначеності; достатньо велика кількість можливих сценаріїв розвитку здійснення оперативно податкового планування, отже її потрібно скорочувати, виходячи з обмежень часу на здійснення заходів та матеріальних ресурсів; необхідно приймати до відома попередній досвід здійснення оперативних заходів з податкового планування, суб’єктів його здійснення, мету, методи інструменти та ін. Особливістю запропонованої в роботі ігрової моделі є те, що «гра» ведеться за правилами шахів, однак чорні фігури, що уособлюють податкові ризики та загрози, не можуть «брати» білі фігури, а білі фігури, в свою чергу, ходять лише у відповідності до їх «повноважень». Виграшем в даному випадку слід вважати таке становище на дошці, коли всі чорні фігури є під загрозою (тобто всі податкові ризики та загрози знаходяться під контролем суб’єктів оперативного податкового планування) та повністю контролюється, виходячи з основної мети оперативного податкового планування, найбільша загроза підприємству - відсутність (недостатність) обігових коштів для ведення діяльності підприємства, виникнення неплатоспроможності та зниження його ліквідності. Основні ходи (заходи з оперативного податкового планування на промисловому підприємстві) наведемо у табл.1.

Таблиця 1

Зміст дій суб’єктів оперативного податкового планування в рамках ігрової моделі його організації

№з/п

Хід

Активна фігура

Економічний зміст ходу

Результат

1

2

 

3

4

1.

b1→c3

Білий кінь

Моніторинг начальником юридичного відділу нормативно-правової бази

Виявлення змін в законодавстві, в т. ч. податковому

2.

c7→c5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризиків, пов’язаних зі складністю та неоднозначністю тлумачення податкового законодавства

3.

d2→d4

Білий пішак

Юрист обробляє складні моменти положень податкового законодавства

Усунення двозначності розуміння складних моментів положень податкового законодавства

4.

g7→g5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризиків, пов’язаних з недостатньою поінформованістю та недостатнім рівнем кваліфікації персоналу, що здійснює податковий облік та податкове планування на підприємстві

5.

g1→h3

Білий кінь

Взяття під контроль ризиків, пов’язаних з недостатньою поінформованістю та недостатнім рівнем кваліфікації персоналу, що здійснює податковий облік та податкове планування на підприємстві

6.

d7→d5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризиків непередбаченості дій податкових органів

Однак, ризик непередбаченості дій податкових органів знаходиться під контролем начальнику юридичного відділу (в положенні с3)

7.

е7→е5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризиків, пов’язаних з протиріччями та непередбаченістю рішень судових органів щодо питань оподаткування

Однак, даний ризик (положення е5) знаходиться під контролем юриста(в положенні d4)

8.

f7→f5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризиків, пов’язаних з неможливістю передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб

9.

g2→g4

Білий пішак

Взяття співробітниками фінансового відділу під контроль ризику неможливості передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб

10.

g8→f6

Чорний кінь

Виникнення (посилення) ризику несплати податків в оперативному періоді - завдання для фінансового відділу (погроза білому пішаку, що знаходиться в положенні g4)

11.

h7→h5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризиків, пов’язаних зі значними коливаннями в обсягах операцій, обумовленими часовими різницями та нетиповими операціями, що можуть бути оцінені як схеми мінімізації податків підприємством;

Однак, зазначені ризики підпадають під контроль фінансового відділу (білого пішака, що знаходиться в положенні g4)

Виникнення (посилення) даних ризиків виступає причиною виникнення (посилення) ризику податкового контролю

12.

a7→a5

Чорний пішак

Виникнення (посилення) ризику податкового контролю

13.

b2→b4

Білий пішак

Аналіз різких змін обсягів господарських операцій за оперативний період співробітниками планово-економічного відділу

Ризик податкового контролю в результаті цього ходу підпадає під контроль співробітників планово-економічного відділу, однак причину його виникнення повністю не усунено

14.

a5→a4

Чорний пішак

Посилення ризику податкового контролю. Наступним завданням є усунення причин його виникнення та його самого

15.

h3→f4

Білий кінь

Пошук податковим юристом заходів з усунення ризику податкового контролю

16.

a4→a3

Чорний пішак

Посилення ризику податкового контролю

17.

c3→a4

Білий кінь

Пошук начальником юридичного відділу подальших заходів з усунення ризику податкового контролю

18.

b8→c6

Чорний кінь

Як наслідок неусунення ризику податкового контролю виникнення загрози податкової перевірки, донарахувань сум податків та нарахування штрафних санкцій

19.

d1→d3

Біла королева

Головний бухгалтер підприємства бере під особистий контроль ризик податкового контролю (чорний пішак в положенні а3) та ризики, пов’язані з неможливістю передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб (чорний пішак в положенні f5)

20.

d3→b5

Біла королева

Головний бухгалтер підприємства бере під особистий контроль загрозу податкової перевірки

21.

b7→b6

Чорний пішак

Посилення ризику перевищення витрат на мінімізацію податків (в т. ч. нарахування фінансових санкцій) над економічним ефектом від впровадження схем мінімізації

22.

b5→b6

Біла королева

 

Головним бухгалтером усунено зазначений вище ризик мінімізації

23.

f8→h6

Чорний офіцер

Наявність ризику податкового контролю обумовила виникнення (посилення) ризику адміністративної відповідальності

24.

a4→c5

Білий кінь

Проведення заходів податковим юристом для усунення або зниження ризику, пов’язаного зі складністю та неоднозначністю тлумачення податкового законодавства

Остаточно усунено ризик, пов’язаний зі складністю та неоднозначністю тлумачення податкового законодавства

25.

c8→e6

Чорний офіцер

Виникнення (посилення) загрози збільшення податкового навантаження підприємства

Однак, дана загроза знаходиться під контролем податкового юриста (білий кінь в положенні f4)

26.

f4→d5

Білий кінь

Податковим юристом усунено ризик непередбаченості дій податкових органів

 

27.

f6→e4

Чорний кінь

Одночасно з цим, в результаті збільшення ризику підвищення податкового навантаження (чорний офіцер в положенні е6) збільшується ризик несплати податків в оперативному періоді

28.

f1→g2

Білий офіцер

Оперативне реагування та вжиття заходів начальником фінансового відділу щодо протидії ризику несплати податків в оперативному періоді

Взяття під контроль та усунення ризику несплати податків в оперативному періоді

29.

f5→f4

Чорний пішак

Підвищення ризику, пов’язаного з неможливістю передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб

Однак, даний ризик потрапляє до поля зору та контролю начальника планово-економічного відділу (білий офіцер в положенні с1)

30.

c1→f4

Білий офіцер

Усунення начальником планово-економічного відділу ризику, пов’язаного з неможливістю передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб

31.

h1→h5

Біла тура

Вжиття начальником податкового бюро оперативних заходів щодо усунення ризиків, пов’язаних зі значними коливаннями в обсягах операцій

Усунення ризиків, пов’язаних зі значними коливаннями в обсягах операцій, взяття під контроль ризиків, пов’язаних з недостатньою поінформованістю та недостатнім рівнем кваліфікації персоналу, що здійснює податковий облік та податкове планування на підприємстві та загрози адміністративної відповідальності

32.

h8→h7

Чорна тура

Виникнення (посилення) загрози скорочення ринків збуту, зниження доходів, прибутку та погіршення фінансового результату підприємства

33.

h5→g5

Чорний пішак

Усунення начальником податкового бюро ризику ризики, пов’язані з недостатньою поінформованістю та недостатнім рівнем кваліфікації персоналу, що здійснює податковий облік та податкове планування на підприємстві

34.

a8→a7

Білий пішак

Виникнення (посилення)загроза змін у законодавстві та податковій політиці держави, що вступають в силу протягом оперативного періоду

35.

g5→g8

Біла тура

На підставі раніш проведених дій розробка та впровадження ефективних заходів щодо усунення найбільш впливової загрози відсутності (недостатності) обігових коштів для ведення діяльності підприємства, виникнення неплатоспроможності та зниження його ліквідності

Графічно результати здійснення оперативного податкового планування на промисловому підприємстві згідно з ігровою моделлю наведено на рис.2.

Як видно з рис.2 та табл.1, в результаті здійснення оперативного податкового планування у відповідності до розробленої автором ігрової моделі на підприємстві остаточно усунено 6 із 8 податкових ризиків, в т. ч. ризик перевищення витрат на мінімізацію податків (в т. ч. нарахування фінансових санкцій) над економічним ефектом від впровадження схем мінімізації; ризик, пов’язаний зі складністю та неоднозначністю тлумачення податкового законодавства; ризик непередбаченості дій податкових органів; ризик, пов’язаний з неможливістю передбачення дій контрагентів та інших третіх осіб; ризик, пов’язаний з недостатньою поінформованістю та недостатнім рівнем кваліфікації персоналу, що здійснює

 Результати здійснення заходів з оперативного податкового планування

Рис.2. Результати здійснення заходів з оперативного податкового планування відповідно до ігрової моделі

податковий облік та податкове планування на підприємстві; ризик, пов’язаний зі значними коливаннями в обсягах операцій, обумовленими часовими різницями. При цьому, під контролем юриста підприємства перебуває ризик, пов’язаний з протиріччями та непередбаченістю рішень судових органів щодо питань оподаткування, а для ризику податкового контролю в даній ситуації не має передумов його посилення.

Найбільш важливим результатом здійснення оперативного податкового планування за запропонованою моделлю є те, що всі існуючі податкові загрози підприємства знаходяться під контролем суб’єктів оперативного податкового планування, а саме, головний бухгалтер постійно відслідковує загрози змін у законодавстві та податковій політиці держави, оцінює рівень невизначеності податкового середовища підприємства та передбачає загрозу податкової перевірки, донарахувань сум податків та нарахування штрафних санкцій. Податковий юрист, в свою чергу, постійно відслідковує передумови для збільшення податкового навантаження підприємства та оцінює загрозу адміністративної відповідальності за наслідки дій персоналу, що займається податковим обліком на підприємстві. Особливу увагу слід звернути на податкову загрозу, що полягає у відсутності (недостатності) обігових коштів для ведення подальшої діяльності підприємства, виникнення неплатоспроможності та зниження його ліквідності. Ця загроза, відповідно до запропонованої моделі, знаходиться під контролем заступника головного бухгалтера - начальника податкового бюро.

Отже, наведена ігрова модель має ряд очевидних переваг, оскільки дозволяє виділити ключові суб’єкти оперативного податкового планування, які виступають елементами його організаційної структури, а саме, головного бухгалтера, його заступника - начальника податкового бюро, податкового юриста, начальника юридичного відділу, начальника планово - економічного відділу, начальника фінансового відділу під загальним керівництвом керівника підприємства та його заступника з фінансово - економічних питань. Важливість ролі цих суб’єктів підтверджується їх розміщенням на шаховій дошці. Крім того, побудована автором ігрова модель оперативного податкового планування на промисловому підприємстві дозволила визначити основні посадові обов’язки зазначених суб’єктів та їх взаємодію. До того ж, суттєвою перевагою запропонованої моделі є можливість усунення наявних податкових ризиків та загроз для досягнення кінцевої мети оперативного податкового планування за мінімальну кількість дій, відсутність дублювання повноважень суб’єктів податкового планування, що сприяє вирішенню всіх поставлених завдань та прийняття відповідних управлінських рішень в найкоротший термін та з найменшими витратами на проведення заходів з оперативного податкового планування та підвищення їх ефективності.

Таким чином, побудована автором модель дозволила визначити оптимальну організаційну структуру оперативного податкового планування на промисловому підприємстві, яка, крім ключових, включає інші суб’єкти (співробітники планово-економічного та фінансового відділів, співробітники бухгалтерії, що займаються бухгалтерським та податковим обліком, співробітники бюро зведеної звітності, служба внутрішнього аудиту та відділ маркетингу), що виконують поточну роботу, однак відіграють не менш важливу роль для досягнення кінцевої мети оперативного податкового планування на промисловому підприємстві.

10
Your rating: None Average: 10 (1 vote)
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.