facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

Tsvetalina Petkova (Bulgaria)

Фото эксперта: 

Ph.D., Senior Assistant-professor.

Place of work: New Bulgarian University.

Scientific works: Over 30 scientific articles, 1 monography

Experience as a reviewer:

  • 1. Member of the editorial team of Journal of Politics and Law, ISSN 1913-9047 (Print) ISSN 1913-9055 (Online), Canadian Center of Science and Education – CCSE): My name at http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam) - ongoing;
  • 2. Reviewer of The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia – ongoing on an annually basis ;
  • 3. Reviewer of The 1st Global Virtual Conference 2013 (GV-CONF 2013) Goce Delchev University Macedonia & THOMSON Ltd. Slovakia), April 8. - 12.,2013 - ongoing on an annually basis;
  • 4. Reviewer of The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10. - 14.,2013 - ongoing on an annually basis;
  • 5. Reviewer of LAW JOURNAL OF NBU - ongoing.

Research interests: Family law, Real law, Succession law.

The most significant publications: ПРАВО НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ ПОРАДИ ПРИНОС. СОФИЯ, 2013. с. 224, ISBN 978-954-28-1404-7. Издательство "Сиела"

Scientific articles:

1. Петкова, Цв. За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството. Собственост и право, 2005, № 3;

2. Петкова, Цв. Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс. Собственост и право, 2005, № 8.

3. Петкова, Цв. Допустимостта на ревандикационния иск в случаите на реституция по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol.VI, ISSN 1311-9192. Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005, Plovdiv, 197-202. 

4. Петкова, Цв. Формиране на дялове и съпружеската имуществена общност. Собственост и право, 2006, № 6.

5. Петкова, Цв. Паричният влог и съпружеската имуществена общност – съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г. Собственост и право, 2006, № 10;

6. Петкова, Цв. Правното положение на самотния родител в българското законодателство. Научни трудове на Русенски университет „Ангел кънчев”. Том 45, серия 5.3. Русе, 2006. ISSN 1311-3321;

7. Петкова, Цв. Паричният влог и съпружеската имуществена общност – съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г. Юбилеен сборник на департамент „Право”, 2006;

8. Петкова, Цв. Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец. Собственост и право, 2007, № 3;

9. Петкова, Цв. Брак и имуществени отношения между съпрузите по Византийската Еклога. Научни трудове на Русенски университет „Ангел кънчев”. Том 46. Русе, 2007. ISSN 1311-3321;

10. Петкова, Цв. Съпружеските имуществени отношения в древния свят и в Римската империя. Правен преглед, 2007, № 1;

11. Петкова, Цв. Пред нотариуса имотът трябва да бъде индивидуализиран по начин, изключващ всякакво съмнение. Собственост и право, 2008, № 1;

12. Петкова, Цв. Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договора за банков сейф? Собственост и право, 2008, № 4;

13. Петкова, Цв. Брак и имуществени отношения между съпрузите в Средновековната българска държава. Правен преглед, 2008, № 1.

14. Петкова, Цв. Историческо развитие на съпружеските имуществени отношения до утвърждаване на принципа на разделност на придобитото през време на брака имущество. Научни трудове на Русенски университет „Ангел кънчев”. Том 47, серия 7, стр. 85. Русе, 2008, ISSN 1311-3321; публикуван на страницата на конференцията: http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp/7/7-14.pdf и http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp/7/7-frontMatter.pdf;

15. Петкова, Цв. Електронните пари и съпружеската имуществена общност. Собственост и право, 2009, № 2.

16. Petkova, Tsvetalina. Regimes of property relations between spouses according to the Bulgarian Family Law, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 100-109

17. Петкова, Цв. Искът за по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс и искът за оборване на презумпцията за съвместен принос. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 50, серия 7, стр. 157. Русе, 2011; достъпен и на http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp11/7/7-29.pdf;

18. Петкова, Цв. Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс. Собственост и право, 2011, № 10;

19. Петкова, Цв. Право на част от стойността на личното имущество на съпруг. Собственост и право, 2012, № 2;

20. Петкова, Цв. Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Собственост и право, 2012, № 6;

21. Петкова, Цв. Трябва ли неосигуряването на семейното благополучие да бъде conditio sine qua non за определянето на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер;

22. Petkova, Tsvetalina. RIGHT OF A GREATER SHARE OF THE JOINT MATRIMONIAL PROPERTY DUE TO A CONTRIBUTION ACCORDING TO THE BULGARIAN FAMILY CODE. Law Journal of NBU, No 3, 2012, p.56;

23. Петкова, Цв. Обект на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 51, серия 7, стр. 166. Русе, 2012; достъпен и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/7/7-26.pdf;

24. Петкова, Цв. Особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини. Годишник на Департамент „Право“, НБУ, 2012 г.;

25. Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос според българския Семеен кодекс и националните законодателства на други държави-членки на Европейския съюз. Сборник с научни трудове на Годишната научна конференция на УНСС "Европейското бъдеще на България", 2013 г.

26. Петкова, Цв. Приносът като условие за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност. Собственост и право, 2012, № 12;

27. Петкова, Цв., Тонев, Ал. Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. Собственост и право, 2013, № 3;

28. Петкова, Цв. Някои въпроси относно придобиването по давност на правото на собственост. Сборник от научна конференция с международно участие: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том 2. Бургас, 2013 г.;

29. Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС. Собственост и право, 2013, № 10;

30. Петкова, Цв. Usucapio според испанското и френското право.Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 52, серия 7, стр. 153. Русе, 2013; достъпен и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/7/7-26.pdf;

31. Петкова, Цв. Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 СК от 2009 г. Собственост и право, 2014, № 2;

PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.