facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Page translation
 

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ В УКРАЇНІ
Dolotenko Yevgeniia, student

Conference participant

УДК 346.7: 343.56(477)

У статті аналізуються проблеми нормативно-правового регулювання діяльності ломбардів в Україні. А саме відсутність спеціального закону, який би повністю регулював створення та діяльність ломбардів в Україні.
Ключові слова: застава, короткотермінове кредитування, ломбард, ломбардна діяльність, ломбардні послуги, небанківська фінансова установа, позика, ринок фінансових послуг, супутні послуги ломбарду, фінансова установа.

In the article the problems of the normatively-legal adjusting of activity of lombards are analysed in Ukraine. Namely absence of the special law that fully would regulate creation and activity of lombards in Ukraine.
Key words:mortgage, short-term crediting, lombard, lombard activity, lombard services, unbank financial institution, loan, market of financial services, concomitant services of lombard,financial institution.

Постановка проблеми.Проблема законодавства як ломбардної діяльності так і діяльності фінансових установ неодноразово підіймалась законодавцем, але вона досі є актуальною.

Насьогодні не існує комплексного закону, який би повністю регулював діяльність ломбардів. Існує велика кількість законодавчіх актів які розглядають різні напрями діяльності ломбардів.

Актуальність. Розширення спектра фінансових послуг і зростанняролі небанківських фінансових установ в інвестиційнихпроцесах – важлива складова економічного зростання.Сучасний фінансовий сектор України, унаслідок інституційних і функціональних характеристик, не повною мірою відповідає тенденціям світових фінансових ринків. Досвід економічно розвинених країн свідчить, що розвиток та якісне функціонування небанківських кредитних установ (до яких належать і ломбарди) – сприяє стабільності фінансових систем і вирішенню соціальних проблем.

Стійка тенденція підвищення попиту на послуги ломбардів спостерігається протягом останніх років у всьому світі, включаючи такі  кономічно розвинені країни, як США, Велика Британія, Швеція, Австралія, Німеччина та ін[1, c. 84-87].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Взагалізаконодавство, яке регулює ломбардну діяльність потребує створення ефективної державної системирегулювання правовідносин ломбардної діяльності.

Слід зазначити праці, яки останнім часом досліджували питання діяльність ломбардів: Абакуменко О.В., Данилович С. В. «Позиціонування ломбардів на ринку фінансових послуг», Обушна О.М. «Зарубіжний досвід розвитку ломбардних послуг», Науменкова С.В. «Сутність ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг», Бутенко К. «Філософія про ломбардство», Шрадер Хайко «Роль ломбардов в жизненных стратегиях слоев населения с нихким уровнем дохода», SkullyМ. «TheDevelopmentofthePawnshopIndustryinEastAsia»,Біловус Н. «Держфінпослуг намагається врегулювати діяльність небанківських фінансових установ як суб’єктів переказу коштів» та інші.

Метою статті єаналіз проблем нормативно-правового регулювання діяльності ломбардів, які склалися в України з метою їх подальшого вирішення.

Виклад основного матеріалу.Термін «ломбард» походить від назви області в Італії. Міняйли з Ломбардії займалися наданням позик під заставу ще в середньовіччі. Але ломбард у сучасносному розумінні почав свою історію у 1462 році. Засновником його був францисканський монах Барнабе де Терне, який надавав невеликі безвідсоткові позики. Зусиллями монастирів аналогічні банкірські контори відкрились у Савої, Мунтуе і Флоренції. Оскільки їх утримання потребувало витрат, то надання позик почали здійснювати з утриманням річних відсотків[2].

На сьогодні в Україні створення та діяльність ломбардів здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Проекту Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність», Положення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами», Закону України «Про заставу» та інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів. Але у всіх цих документах не має єдності, середь них не має одного спеціального закону, який би повністю регулював створення та діяльність ломбардів.

Згідно з Законом України «Профінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», який встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових  послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг, фінансова установа це-юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи  декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням  фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні  особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом,-інші послуги (операції), пов'язані наданнямфінансовихпослуг[3, cт. 1, п. 1].

У разі виникнення у громадян термінових потреб у невеликих сумах грошей на короткі періоди така форма кредитування населення є однією з найпростіших і найзручніших, а тому виявилася стійкою в конкурентній боротьбі з банками та кредитними спілками[4].

В Проекті Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність», який використовується, визначаються правові засади створення і діяльності ломбардів з надання ломбардних послуг, здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю з надання таких послуг.

Метою цього нормативного документує забезпечення стабільного розвитку діяльності ломбардів в України та захист інтересів споживачів ломбардних послуг.

Ломбард – фінансова установа, яка здійснює виключно ломбардну діяльність відповідно до цього Закону. Ломбардна діяльність – діяльність ломбарду з надання фізичним особам фінансових кредитів та супутніх послуг ломбарду[5, cт. 1].

В Положенні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами» визначається перелік видів діяльності ломбарду, вимоги  до ломбарду  для  надання  фінансових  послуг,  вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду.

Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам  за рахунок  власних  або  залучених  коштів,  під  заставу  майна  на визначений  строк  і  під  процент  та  надання  супутніх   послуг ломбарду;

Також розглядаються вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг, фінансові послуги ломбарду, супутні послуги ломбарду, вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду, порядок контролю за додержанням вимог цього Положення[6, п. 1.1-1.2].

Тобто не має единого визначення ломбарду та ломбардної діяльності, так як і единого регулювання створення та діяльності.

   Чим же саме важлива діяльність ломбардів в Україні? Ломбард є найстарішим фінансовим інститутом людства, що має багату історію. Але все ж таки треба приділити увагу нетак віддаленим подіям, а саме - кризі, яка   розгорталася   у   світі   у   2008-2009  роках, яка продемонструвала значний дисбаланс розвитку світової економіки  та структурну  відсталість української економіки,  її неготовність до різких коливань попиту та загострення  конкуренції  на  сировинних ринках.

У 2009  році продовжився відплив коштів фізичних та юридичних осіб з банківської  системи,  який  досяг  30  млрд  гривень,  або 8,8 відсотка  від  суми  коштів,  яка була на рахунках фізичних та юридичних осіб на початку  кризи [7, п. 12].

Мабуть саме в цей період вумовах загострення кризи неплатежів, відсутності довгострокових джерел фінансування для юридичних осіб та ускладнення отримання кредиту для фізичних осіб особливої привабливості набували ломбарди.

Превалювання ломбардів над банківськими установами та кредитними спілками в останні роки пов’язано із відсутністю ризику неповернення коштів позичальником, оскільки предмет застави є ліквідним та відносно швидко реалізується за ринковою ціною, яка перевищує (іноді в декілька разів) розмір наданого кредиту. В середньомуломбарди дають за товар на 30-50% менше від його ринкової ціни[8, с. 11-15].

Як свідчить Бутенко К.Б. голова першої професійної асоціації фінансових установ, засновник ломбарду «Бутенко и Компания»: «На данном этапе ломбарды динамично развивают­ся. Начала появляться конкуренция на этом рынке, что в данный момент благоприятно сказывается на потре­бителях. Ломбарды не создают со­циального напряжения и практически повсеместно органично вливаются в инфраструктуру городов и поселков, создают рабочие места.Объемы выдачи ломбардных ссуд постоянно растут, что приводит к рос­ту отчислений в бюджет и соответ­ственно – к росту объемов финансовых инъекций в кассы домохозяйств. Государство и Госрегу­лятор не испытывают беспокойства от наличия и развития ломбардов. Значит, есть прямая необходимость помочь развиваться дальше. На дан­ном этапе ломбарды очень нужда­ются в принятии профильного ЗУ и стараниями Госфинуслуг и прочих заинтересованных инстанций – рас­ширении видов деятельности. Это позволит ломбардам расширить про­никновение качественных финансовых услуг и внести свою положительную составляющую в развитие финансовых институтов для населения, делая их более близкими, повседневными и доступными»[9, с. 25-26].

Для малозабезпечених шарів населення  звичайні банки, в відміності від ломбардів недосяжні. Крім того ломбарди частіше є більш стабільними у фінансовому відношенні. Ломбарди мають привілеї у порівнянні з іншими інститутами «макрофінансового сектору». Клієнти ломбардів не мають права мати довгочасну заборгованість, за допомогою того, що вносять заставу не менш ціності аніж позика[10, №1].

З теоретичної точки зору, кредит ломбарду не є кредитом в повному обсязі, скоріш це продаж речі нижчє за її вартість з правом викупу клієнта. Зі слов Австрійського соціолша Скаллі, «можно стверджувати, що чоловік, який отримав позику у ломбарді, продає реч лихварю в обмін на заїм визначенної суми готівкою з правом викупу речі за встановлену ціну в визначенний строк » [11, с. 360].

Робота з удосконалення законодавства що до ломбардів не припиняється.

Нещодавно була ліквідована Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [12, п. 1] та була створена Національна  комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України [13, п. 1].

Але все ж таки, хоча останнім часом и було багато змін законодавчої бази що до ломбардів України, і досі не існує спеціального закону, який би повністю регулював створення та діяльність ломбардів в Україні. Якщо розглядати Проект Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність»: то можно сказати, що хоча це перша спроба вдосконалити законодавство що до ломбардів в України, роботи ще багато.

Як свідчить Бутенко К.Б. голова першої професійної асоціації фінансових установ, засновник ломбарду «Бутенко и Компания»: «Сам проект Закона очень неплох, но каким-то образом он полностью исключает даже сам вариант перепрофилирования уже существующих ассоциаций и прочего – что уже имеет правона жизнь. Практически не прописаны механизмы воздействия на теневую составлюющюю сегмента рынка.Третейское судопроизводство внутри саморегулирующихся организаций — замечательно, но так как Украинское законодательство сильно отличается от международного ( в вопросах исполнения решений третейского суда ) следует все таки иннициировать єтим законом введение обязательности исполнений решений профильных, т.е созданных при саморегулирующихся организациях — для участников этих организаций и их признания органами регистрации и прочими ветвями власти ( я сам как третейский судья это четко знаю и понимаю)».

Висновки.Діяльність ломбардів регулюється на сьогодні значною кількістю нормативно-правових актів, які через недостатню правову визначеність окремих норм негативно впливають на розвиток ломбардної діяльності в Україні.

Зазначений Проект Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність» є однією з ланок удосконалення і розвитку фінансової системи держави.

Досі не існує спеціального закону, який би повністю регулював створення та діяльність ломбардів в Україні.

Прийняття Закону про ломбарди дозволить створити ефективну державну систему регулювання правовідносин у сфері ломбардної діяльності,  необхідні правові механізми реалізації ломбардами визначених для них функцій та забезпечить захист споживачів ломбардних послуг [5, ст. 1].

З метою розв'язання складних економічних, фінансових, організаційних задач, що стоять перед ломбардними установами, необхідно врахувати досвід зарубіжних країн та проводити подальші наукові дослідження[1, c. 84-87].

Література:

 1. Обушна О.М.Зарубіжний досвід розвитку ломбардних послуг / О.М. Обушна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2005. - №75-76. - С. 84-87.
 2. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку2003-2009: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ufin.com.ua/analit_mat/gkr/033.htm
 3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від12 липня 2001 року N 2664-III: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
 4. Науменкова С.В. Сутність ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://libfree.com/191230870_finansilombardni_poslugi.html
 5. Про ломбарди і ломбардну діяльність. Проект Закону України від 3 грудня 2008року N3433 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
 6. Про порядок надання фінансових послуг ломбардами. Положення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послугУкраїни від 14 травня 2005року N 565/10845: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
 7. Державна програма економічного та соціального розвитку України на 2010 рік                    (Антикризова програма) від 20 травня 2010 року N 2278-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
 8. Абакуменко О.В. Позиціонування ломбардів на ринку фінансових послуг / О.В. Абакуменко, С. В. Данилович // Киівський славістичний університет Черниговська філія Сбірка тез та докладів Міжнародної научної конференції «Современный мир : проблемы и перспективы» частина 2. – 2011. - №1. - С. 11-15.
 9. Бутенко К. Філософія про ломбардство / К. Б. Бутенко // Загальноукраїнський інформацій­но-практичний журнал для фахівців фінансових установ. – 2011. -  №3(33). – С. 25-26.
 10. Шрадер Хайко,г. Магдебург, ФРГ  Роль ломбардов в жизненных стратегиях слоев населения с нихким уровнем дохода /Хайко Шрадер // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2001. – Том IV. - №1.
 11. SkullyМ. TheDevelopmentofthePawnshopIndustryinEastAsia// FinancialLandscapes Reconstructed / Eds. F. Bouman, O. Hospes. Boulder; Westview, 1994.
 12. Про ліквідацію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1069/2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
 13. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070/2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
Comments: 7

Khachpanov Giya Viacheslavovich

Работа написана интересно, но складывается впечатление, что статья составлена на основе дипломной работы или автореферата.

Dolotenko Yevgeniia Volodimirovna

Согласны с замечаниями, но для автора важен был подбор материала по данной проблеме. Работа носит не практический, а скорее описательный характер.

Tsybulnik Evgenia

Тема актуальна, цели поставленные автором для изучения данной проблематики выполнены. Есть небольшой исторический очерк о самой тематики, что так же делает статью интересной.

Пузиков Руслан Владимирович

В настоящей статье не видно какие именно проблемы возникают на Украине в связи с отсутствие "Специального закона" о ломбардах. Как представляется вопросы создания и деятельности ломбардов как и иных коммерческих организаций всегда будут находиться в сфере правового регулирования различных отраслей права как частного так и публично правового цикла. Спорным представляется позиция автора о том, что Наличие "Специального" закона "является одним из звеньев совершенствования и развития финансовой системы государства" и уже тем более то, что "принятие Закона о ломбардах позволит создать эффективную государственную систему регулирования правоотношений в сфере ломбардной деятельности, необходимые правовые механизмы реализации ломбардами определенных для них функций и обеспечит защиту потребителей ломбардных услуг". Спорным представляется утверждение автора о том, что "На сегодня в Украине создание и деятельность ломбардов осуществляются в соответствии с (...) Проектом Закона Украины «О ломбардах и ломбардной деятельности», поскольку не в одной правовой системе проект закона не может выступать в качестве источника права, тем более основой для правового регулирования тех или иных правоотношений. Кроме того как отмечают украинские ученые данные документ не содержит принципиальных отличий от Закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (см. напр.: http://www.jewellerynews.ru/process/news.html?id=10676)

Dolotenko Yevgeniia Volodimirovna

Прежде всего, хочу поблагодарить за высказанные замечания, из которых видно, что поднятая нами тема является неоднозначной, а значит актуальной. К сожалению, формат статьи не позволил полностью рассмотреть все проблемы законодательства ломбардной деятельности в Украине. Думаем, что данная тема заслуживает более полного рассмотрения в виде дипломной работы или диссертации. Нашей задачей была рассмотрение конкретного вопроса, касающегося отсутствия специального закона регулирующего ломбардную деятельность в Украине. Наши выводы основывались на мнениях практических работников данной сферы. В данном случае мы ссылались на законодателя. Безусловно, нет единого мнения среди ученых по данному вопросу. Позволю себе, согласится с мнением той части ученых, которые говорят о необходимости принятия данного закона, поскольку Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» лишь в общем, регулирует деятельность ломбардов, как деятельность финансовых учреждений. Впрочем, не только в ломбардной деятельности, но и в деятельности некоторых других видов финансовых учреждений можно проследить аналогичную проблему.

Gukov Konstantin

Видно, что данный комментатор не имеет понятия не только о функционировании ломбардов, но и рынка финансовых услуг в целом. Считаю что заявления о спорности позиций автора о необходимости принятия "специального" Закона "О ломбардах" не изучая самого Проекта Закона и необходимости законодательного регулирования функционирования ломбардов помимо существующих на данный момент нормативных актов Госфинуслуг (нынешнего агентства), Минфина, Госфинмониторинга - голословны и безосновательны. Высказывания: "На сегодня в Украине создание и деятельность ломбардов осуществляются в соответствии с (...) Проектом Закона Украины «О ломбардах и ломбардной деятельности», так посмотрите, что написано в пропущенном Вами (...) текстом! И о каких "ученных" идет речь в тексте статьи в журнале, ссылку на который Вы любезно предоставили. Так изучите сначала текст Проекта Закона "О ломбардах" и сравните его с Законом «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг»! Теперь о моём мнении: Данная статья поднимает проблему, которая как никогда актуальна в момент, когда рынок потребительских банковских кредитов находится в штопоре и для быстрого получения гражданам краткосрочных кредитов кроме как в ломбардах просто нет других альтернатив. Встает вопрос не только о качественном обслуживании клиентов, соблюдения их прав, так и возможности ломбардам предоставлять дополнительные услуги: выступать агентами страховых компаний в предоставлении страховых услуг, выполнять валютно-обменные операции, самостоятельно реализовывать залоговое имущество и т.д. - о чем конкретно идет речь в Проекте Закона. Автору - спасибо!

Shaforostov Aleksey

Отличная статья, особенно с точки зрения недостатков в регулировании данного вида деятельности.
Comments: 7

Khachpanov Giya Viacheslavovich

Работа написана интересно, но складывается впечатление, что статья составлена на основе дипломной работы или автореферата.

Dolotenko Yevgeniia Volodimirovna

Согласны с замечаниями, но для автора важен был подбор материала по данной проблеме. Работа носит не практический, а скорее описательный характер.

Tsybulnik Evgenia

Тема актуальна, цели поставленные автором для изучения данной проблематики выполнены. Есть небольшой исторический очерк о самой тематики, что так же делает статью интересной.

Пузиков Руслан Владимирович

В настоящей статье не видно какие именно проблемы возникают на Украине в связи с отсутствие "Специального закона" о ломбардах. Как представляется вопросы создания и деятельности ломбардов как и иных коммерческих организаций всегда будут находиться в сфере правового регулирования различных отраслей права как частного так и публично правового цикла. Спорным представляется позиция автора о том, что Наличие "Специального" закона "является одним из звеньев совершенствования и развития финансовой системы государства" и уже тем более то, что "принятие Закона о ломбардах позволит создать эффективную государственную систему регулирования правоотношений в сфере ломбардной деятельности, необходимые правовые механизмы реализации ломбардами определенных для них функций и обеспечит защиту потребителей ломбардных услуг". Спорным представляется утверждение автора о том, что "На сегодня в Украине создание и деятельность ломбардов осуществляются в соответствии с (...) Проектом Закона Украины «О ломбардах и ломбардной деятельности», поскольку не в одной правовой системе проект закона не может выступать в качестве источника права, тем более основой для правового регулирования тех или иных правоотношений. Кроме того как отмечают украинские ученые данные документ не содержит принципиальных отличий от Закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (см. напр.: http://www.jewellerynews.ru/process/news.html?id=10676)

Dolotenko Yevgeniia Volodimirovna

Прежде всего, хочу поблагодарить за высказанные замечания, из которых видно, что поднятая нами тема является неоднозначной, а значит актуальной. К сожалению, формат статьи не позволил полностью рассмотреть все проблемы законодательства ломбардной деятельности в Украине. Думаем, что данная тема заслуживает более полного рассмотрения в виде дипломной работы или диссертации. Нашей задачей была рассмотрение конкретного вопроса, касающегося отсутствия специального закона регулирующего ломбардную деятельность в Украине. Наши выводы основывались на мнениях практических работников данной сферы. В данном случае мы ссылались на законодателя. Безусловно, нет единого мнения среди ученых по данному вопросу. Позволю себе, согласится с мнением той части ученых, которые говорят о необходимости принятия данного закона, поскольку Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» лишь в общем, регулирует деятельность ломбардов, как деятельность финансовых учреждений. Впрочем, не только в ломбардной деятельности, но и в деятельности некоторых других видов финансовых учреждений можно проследить аналогичную проблему.

Gukov Konstantin

Видно, что данный комментатор не имеет понятия не только о функционировании ломбардов, но и рынка финансовых услуг в целом. Считаю что заявления о спорности позиций автора о необходимости принятия "специального" Закона "О ломбардах" не изучая самого Проекта Закона и необходимости законодательного регулирования функционирования ломбардов помимо существующих на данный момент нормативных актов Госфинуслуг (нынешнего агентства), Минфина, Госфинмониторинга - голословны и безосновательны. Высказывания: "На сегодня в Украине создание и деятельность ломбардов осуществляются в соответствии с (...) Проектом Закона Украины «О ломбардах и ломбардной деятельности», так посмотрите, что написано в пропущенном Вами (...) текстом! И о каких "ученных" идет речь в тексте статьи в журнале, ссылку на который Вы любезно предоставили. Так изучите сначала текст Проекта Закона "О ломбардах" и сравните его с Законом «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг»! Теперь о моём мнении: Данная статья поднимает проблему, которая как никогда актуальна в момент, когда рынок потребительских банковских кредитов находится в штопоре и для быстрого получения гражданам краткосрочных кредитов кроме как в ломбардах просто нет других альтернатив. Встает вопрос не только о качественном обслуживании клиентов, соблюдения их прав, так и возможности ломбардам предоставлять дополнительные услуги: выступать агентами страховых компаний в предоставлении страховых услуг, выполнять валютно-обменные операции, самостоятельно реализовывать залоговое имущество и т.д. - о чем конкретно идет речь в Проекте Закона. Автору - спасибо!

Shaforostov Aleksey

Отличная статья, особенно с точки зрения недостатков в регулировании данного вида деятельности.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.