facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Page translation
 

Соціальні кооперативи в європейських країнах

Соціальні кооперативи в європейських країнах
Legoshyna Olena, applicant

Conference participant

У статті розглянуто передумови створення та сфери діяльності соціальних кооперативів у європейських країнах. Подано загальну характеристику їхньої діяльності у сфері соціальних послуг громадян.

Ключові слова: кооперативний рух, соціальні кооперативи, соціальні послуги, сфера послуг.

The article discusses prerequisites for development and areas of social cooperatives in the European countries. The general description of their activities in social services is presented.
Key words: cooperative movement, social cooperatives, social service, area service.

Уряди багатьох країн Західної Європи конструктивно відносяться до розвитку кооперації, вбачаючи в ній ефективний інструмент пом’якшення соціальних та економічних проблем суспільства. Крім того, в багатьох країнах спостерігаються зміни, пов’язані з певними обмеженнями участі урядів в економічній та соціальній сферах.[3].

Кооперативи завжди сприяли і продовжують сприяти покращенню умов життя та праці працівників сільського господарства та промисловості, дрібним виробникам та землеробам. Крім цього, сьогодні вони почали виконувати весь спектр додаткових соціальних функцій, тобто доглядати за людьми похилого віку, дітьми та інвалідами, створювати робочі місця для вразливих із соціальної точки зору груп населення, запроваджувати нові технології, займатися утилізацією відходів, використовувати відновлювальні джерела енергії та проводити заходи з охорони навколишнього середовища.[2].

Останні тридцять – сорок років в країнах Західної Європи спостерігається зростання такого явища, як соціальне підприємництво, яке представлене різними соціальними підприємствами до яких, згідно традицій європейських досліджень проблем соціальної економіки, відносять і соціальні кооперативи. Вони з’явились в західноєвропейських країнах в середині 70-х років ХХ ст. і заклали основи сфери соціального підприємництва.[4].

На сьогоднішній час на них припадає близько 100 млн робочих місць, значна частина яких зосереджена в країнах з ринковою економікою (Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Фінляндія та ін.). [3].

На думку західних дослідників, першість у створенні соціальних кооперативів належить італійцям. У 1973 р. у м. Трієст на північному сході Італії, розформувалась лікарня, де отримували необхідну медичну допомогу та догляд хворі з психічними відхиленнями. Був створений робітничий кооператив, який надавав роботу цим громадянам та надавав послуги по прибиранню міських громадських будинків. У 1985 р. його членами були вже 130 осіб. До 1994 р. річний дохід подібних кооперативів Трієста виріс до 5 млн. дол., а вже через десять років складав 14 млн. дол.

Соціальні кооперативи міста об’єднались у консорціум, до якого увійшли готель, кафе, ресторан, транспортна компанія та компанія по відновленню будівель. Одночасно з укріпленням економічних позицій соціальних кооперативів відбувалося становлення фундаментальних принципів їхньої соціальної діяльності: від однієї третьої до половини робочих місць в них надається людям з так званими обмеженими можливостями, що мають психічні та фізичні відхилення і не дають можливості для працевлаштування у звичайних фірмах. Крім того, кооперативи беруть на себе навчання необхідним трудовим навичкам таких категорій громадян. Модель соціального кооперативу набула в італійській соціально-економічній системі популярність та широкий розмах. Так, на початок 2009 р. в Італії діяло близько 14 тис. соціальних кооперативів.[4].

Згідно закону №381 1991 р. в Італії соціальні кооперативи представлені двома типами. Тип «А» - це соціальні кооперативи, які функціонують як комерційні фірми, що надають послуги в галузі охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення. Близько 55% італійських соціальних кооперативів відносяться до цього типу.

Кооперативи типу «В» орієнтовані на створення робочих місць для тих категорій громадян, які опинились ізольованими від традиційного ринку праці та не мають можливості для самостійного працевлаштування (люди з психічними та фізичними обмеженнями, колишні засуджені, алкоголіки та наркомани, безхатченки, хронічні безробітні та молодь). Їхня місія – ліквідувати соціальну ізоляцію цих людей, що виникла та забезпечити їхню зайнятість та соціальну інтеграцію.[4].

Цікавий досвід Фінляндії, де безробітні можуть створювати кооперативи і приймати участь в їх діяльності без зменшення їх виплат по безробіттю. Доходи від діяльності кооперативів координуються з виплатами по безробіттю так, як і інші доходи.

Кооперативи по наданню соціальних послуг для ризикованих груп населення є відносно новими. Вони стали результатом кризи суспільної системи соціального захисту в багатьох країнах. В промислово розвинутих країнах кооперативи сприяють реінтеграції маргінальних груп населення, вирішуючи соціальні проблеми хронічних безробітних, безробітної молоді, наркоманів. [3].

 Слід відмітити досвід Швеції щодо діяльності кооперативів у секторі соціального обслуговування. Розвиток цього виду кооперативів почався у середині 70-х рр. ХХ ст. з утворенням кооперативних дитячих садків батьками та інших кооперативів працівниками сектора. Існує близько 4500 кооперативів, включаючи кооперативні дитячі садки, школи, догляд за людьми похилого віку, допологовий догляд, догляд за розумово відсталими, фізіотерапевтичні та стоматологічні послуги, служби для інвалідів та ін.

Уряд дуже позитивно ставиться до створення нових кооперативів. Шведський парламент виділив фонд для їхнього розвитку. Кошти, головним чином, використовуються для фінансування отримання інформації та консультаційних послуг, що надаються у 24 місцевих центрах розвитку по всій країні.

На початку 80-х рр. почалось створення молодіжних кооперативів. Вони допомагали боротися з безробіттям молоді. Ідея створення місцевих центрів розвитку зародилась саме в цих молодіжних кооперативах.

У 1986 р. після масового лобіювання в містах кооперативного руху, Союз Кооперації вирішив розробити систему розвитку кооперативного руху по всій країні. Її метою було створення сприятливих умов для нових кооперативних підприємств. Фінансувати систему почали спільно кооперативний рух та уряд. Одним із завдань стало сприяння створенню місцевих центрів розвитку (МЦР), які повинні були займатися запуском місцевих ініціатив, а місцевий кооперативний рух повинен забезпечити частину фінансування. Головною метою МЦР є підтримка створення місцевих кооперативів у всіх секторах.

На сьогоднішній день в кожній провінції існує хоча б один МЦР. Всі вони самостійні допоміжні кооперативи, що працюють з інформацією, навчанням та консультуванням в галузі кооперації та соціальної економіки. У 1986 р. МЦР почали працювати у вигляді неформальної мережі. У 1994 р. була створена Асоціація Шведських Центрів Кооперативного Розвитку. Кожний рік центри МЦР приймають участь у створенні близько 300-500 нових кооперативів. [1].

На міжнародному рівні також активізувались зусилля спрямовані на розвиток соціального аспекту в діяльності кооперативів. В Європейському комітеті робітничих кооперативів існує Департамент соціальних кооперативів, який сприяє діяльності підприємств, що створюються постачальниками послуг.

Міжнародна федерація кооперативного і взаємного страхування (МФКВС) створила групу по дослідженню страхування, одним із поточних завдань якої є вивчення можливостей для подальшого розширення кооперативного медичного страхування.

В МКА створений новий спеціалізований орган – Міжнародна організація медичних кооперативів. Її членами є кооперативні організації – члени МКА.

Метою Міжнародної організації медичних кооперативів є надання своїм членам медико-санітарної допомоги або забезпечення спеціалістам-медикам самостійної зайнятості. Членами цієї організації можуть стати також учбові та дослідницькі заклади, що допомагають кооперативам або надають аналогічні медичні послуги.

Існують також кооперативи організовані постачальниками послуг та кооперативи організовані хворими, клієнтами – споживачами послуг.

Зростанню соціальних послуг, що надаються кооперативами, в значній мірі сприяла зацікавленість, яку виявляють уряди до цієї діяльності. В деяких країнах держава активно сприяє просуванню такої моделі. Іноді членами соціальних кооперативів стають навіть зовнішні фінансові організації, і такі кооперативи часто називають організаціями з багатосторонньою участю.

Кооперативи, які створюються для виконання соціальних завдань, дуже часто працюють в якості партнерів або ланок сіткових структур інших кооперативів, їх федерацій, державних систем розвитку, роботодавців, профспілок, благодійних організацій, церков та місцевих адміністрацій.[2].

Відхід держави від розвитку соціальних та медичних послуг визвав активний розвиток самодопомоги в цих галузях, що стимулювало кооперативи до розробки стратегій створення альтернативних систем надання допомоги за доступними цінами, які контролюються користувачами, демократично управляються і створюються на містах. Дуже часто подібні кооперативи є єдиним джерелом, за допомогою якого незаможні громадяни можуть отримати доступ до основних соціальних послуг.[3].

У цілому оцінюючи досягнення західноєвропейських соціальних кооперативів слід підкреслити, що вони мають велике суспільно-економічне значення. Вони забезпечують робочими місцями певні категорії громадян, сприяють працевлаштуванню молоді та безробітних. Саме тому все вище викладене заслуговує на ґрунтовне вивчення і врахування в українській кооперативній практиці.

Література:

1. Кооперативные общества в Швеции. Электронный ресурс. 
2. Теплова Лидия Евстаховна и др. Кооперативное движение Текс: учеб.пособие для вузов /Л.Е.Теплова, Л.В.Уколова, Н.В.Тиханович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: РДЛ, 2004. – 360 с.
3. Юрманова Е.А. Реформирование кооперативного сектора в постсоциалистических странах: реалии и перспективы. Электронный ресурс. 
4. ЮрмановаЕлена Социальные кооперативы и социальные фирмы в европейских странах: уроки для Украины. Электронный ресурс.

Comments: 4

Весьма интересная с практической точки зрения статья. В современных условиях в Украине опыт европейских стран по созданию и функционированию социальных кооперативов был бы не лишним(снижение социальной напряженности в обществе). Положительным моментом работы является хороший анализ иностранного опыта функционирования подобных организаций. Однако действительно,как справедливо заметили коллеги,нет предложений относительно Украины.

Sorochenko Olga Anatolevna

Рассмотренная тема социальных кооперативов достаточно актуальна на сегодняшний день. Однако, в статье не хватает собственного взгляда автора и рекомендаций.

Романович Людмила Геннадьевна

Работа посвящена организации и деятельности социальных кооперативов в европейских странах. Для государств постсоветского пространства эти вопросы также представляют актуальность. Однако, на наш взгляд, работа была бы интересней, если бы содержала конкретные выводы и рекомендации.

Khachpanov Giya Viacheslavovich

Деятельность социальных кооперативов на примере европейских странах, показывает перспективность развития данных кооперативов.
Comments: 4

Весьма интересная с практической точки зрения статья. В современных условиях в Украине опыт европейских стран по созданию и функционированию социальных кооперативов был бы не лишним(снижение социальной напряженности в обществе). Положительным моментом работы является хороший анализ иностранного опыта функционирования подобных организаций. Однако действительно,как справедливо заметили коллеги,нет предложений относительно Украины.

Sorochenko Olga Anatolevna

Рассмотренная тема социальных кооперативов достаточно актуальна на сегодняшний день. Однако, в статье не хватает собственного взгляда автора и рекомендаций.

Романович Людмила Геннадьевна

Работа посвящена организации и деятельности социальных кооперативов в европейских странах. Для государств постсоветского пространства эти вопросы также представляют актуальность. Однако, на наш взгляд, работа была бы интересней, если бы содержала конкретные выводы и рекомендации.

Khachpanov Giya Viacheslavovich

Деятельность социальных кооперативов на примере европейских странах, показывает перспективность развития данных кооперативов.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.