facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Page translation
 

ПЕДАГОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПЕДАГОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Школяр Лілія, lecturer

Championship participant: the National Research Analytics Championship - "Ukraine";

 

Корнієць Н.П. Педагогічні нововведення. Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови.
У статті визначено актуальність використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання іноземним мовам, наведено приклади ефективного впровадження інтерактивного методу викладання, використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів.
Ключові слова: комунікативна і міжкультурна компетенція, інтерактивність, комунікативний підхід, комунікативні здібності.

The articet shows the actuality of the innovation technology`s application together with traditional methods of the foreign language  teaching, draws attention to the effectiveness of the interactive method utilization in the teaching process.
Keywords: communicative and intercultural competence, interactivity, communicative approach, possibilities.  

Введення нового, зокрема в сталу систему навчання завжди було і буде пов’язано з певним ризиком, який з одного боку дестабілізує педагогічну середу, та з другого боку визиває супротивну дію нововведенням [1]. Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни у суспільстві, наближають безпосередньо та опосередковано у процес спілкування велику кількість різних за фахом, віком та інтересами людей. Вимоги, що висуваються до освіченої людини сьогодення, спонукають науковців переглянути, внести зміни та удосконалити вимоги щодо рівня володіння іноземними мовами, запропонувати нові підходи до відбору змісту і організації матеріалу, розробити адекватні форми та види контролю. Використання інноваційних підходів у процесі вивчення іноземних мов займає своє почесне  місце серед інших нововведень, особливо в області розвитку культури мовлення (розвитку мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетенції). Проблема удосконалення форм і методів викладання іноземної мови, їх постійне оновлення, пристосування до нових умов життя останнім часом не виходить з розряду актуальних питань вищої освіти. Сучасна наука має певний досвід у розв’язанні подібних питань. Так на сьогодні вже існує значна кількість праць, у яких розглядається сутність інновацій у викладанні мов у вищій школі. Зараз  перед викладачем іноземної мови у ВНЗ постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної мотивації до навчання. Однією із можливостей вирішення цієї проблеми є використання інноваційних технологій у навчанні. Отже, тема нашого дослідження є актуальною. Тому мета запропонованої статті – дослідити особливості використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови студентам, їх взаємодію з традиційними формами та методами викладання дисципліни. Узагальнено-теоретичний аспект щодо поняття педагогічної технології розроблений сучасними педагогами: В. Безпалько, М. Кларіним, Б. Лихачовим, В. Монаховим, Г. Селевко та іншими. Проблему використання інноваційних методів розглядали такі вчені як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова та інші.

Враховуючи досвід викладання іноземних мов багатьох вітчизняних лінгвістичних шкіл за останні роки, можна сказати, що навчання іноземним мовам, в умовах сьогодення, проходить за комунікативно спрямованою методикою, яка дозволяє осягати мову в режимі живого спілкування. Основою процесу є активна участь у діалогах та рольових іграх, читання текстів, засвоєння основних граматичних конструкцій, і обов'язковим є вивчення стандартних письмових граматичних та лексичних правил. Різновидів подання інформації може бути безліч, але основним результатом в будь-якому разі буде володіння і розуміння мови[2]. Вивчаючи зарубіжний досвід, можна виділити наступний важливий аспект: викладач виступає не в ролі розповсюджувача інформації (як це традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги. Це дає деякі позитивні моменти: студенти беруть активну участь у процесі навчання, привчаються мислити самостійно, висувати свої точки зору, моделювати реальні ситуації. Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного студента, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість, активізувати пізнавальну діяльність в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їх рівня навчання,  схильностей і т.д [3].

Щоб зробити традиційні уроки цікавими, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань слухачів, сучасні науковці радять використовувати на уроках викладання іноземної мови як класичні методи навчання, так і інноваційні. На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, такі  уроки найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності кожного студента. На такому уроці поєднуємо досвід традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних формах. Інноваційні технології містять такі підходи до викладання іноземних мов, як:

 • -Інтерактивні методи викладання.
 • -Використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів.

Одним з нових вимог, що пред'являються до навчання іноземним мовам є створення взаємодії на уроці, що прийнято називати в методиці інтерактивністю. Даний принцип не є новим, проте до цих пір не існує єдиного визначення даного підходу. Відповідно до визначення вітчизняного дослідника Р. П. Мильруд інтерактивність - це "об'єднання, координація та взаємодоповнення зусиль комунікативної мети та результату мовними засобами". Згідно з цим визначенням можна зробити висновок, що інтерактивний підхід у віртуальному просторі служить одним із засобів досягнення комунікативної мети на уроці. Від принципу комунікативності він відрізняється наявністю істинного співробітництва, де основний наголос робиться на розвиток умінь спілкування і групової роботи, в той час як для комунікативного завдання це не є обов'язковою метою (адже одним з найпоширеніших видів комунікативного завдання є монолог). Провідними ознаками та інструментами інтерактивної педагогічної взаємодії є: полілог, діалог, міжсуб'єктні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та інше. Використання інтерактивних методів у педагогічному процесі спонукає викладача до постійної творчості, вдосконалення, зміни, професійного зростання, розвитку. Адже знайомлячись з тим або іншим інтерактивним методом, викладач визначає його педагогічні можливості, ідентифікує з особливостями студентів, приміряє до своєї індивідуальності. У процесі використання інноваційних технологій, як правило, застосовують рольові ігри, які  розвивають пізнавальний інтерес, активізують розумову діяльність. Гра розвиває спостережливість, вчить робити висновки, зіставляти окремі факти. Під час гри студенти краще засвоюють матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових ситуаціях. Рольова гра вимагає від студентів прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі. За традицією рольові ігри поділяють на мікроетюди (беруть участь до 4 студентів) та макроетюди (від 5 студентів). Рольові ігри складаються з певної кількості завдань, в якій основна мета – прийти до згоди або знайти взаємодію з партнером. У рольових іграх обов`язково формуються соціально-рольові відносини учасників. Оволодівши програмою створення презентацій Power Point, викладач сам стає режисером свого заняття. Проста у використанні, ця програма дозволяє педагогові створити анімаційний опорний конспект уроку, включити відео- і аудіофрагмент, зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе студентові  легко засвоїти новий лексичний чи граматичний матеріал.

Розвиток освіти в наші дні органічно пов'язаний з підвищенням рівня його інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування в світовому інформаційному просторі необхідно оволодіння учнями інформаційною культурою, а також комп'ютерно-екранною культурою, оскільки пріоритет в пошуку інформації все більше і більше віддається Інтернет [4].

 Основна мета вивчення іноземної мови - формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід передбачає навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкування Інтернет не має сенсу - це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне товариство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, говорять одночасно - самий гігантський за розмірами та кількістю учасників розмова, яка коли-небудь відбувався. Включаючись в нього на уроці іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування. Спілкуючись в істинній мовному середовищі, забезпеченої Інтернет, учні виявляються у справжніх життєвих ситуаціях. Залучені у вирішення широкого кола значимих, реалістичних, що цікавлять і досяжних завдань, школярі навчаються спонтанно й адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не шаблонну маніпуляцію мовними формулами.  Першорядне значення надається розумінню, передачі змісту і вираженню сенсу, що мотивує вивчення структури і словника іноземної мови, які служать цієї мети. Комунікативний підхід - стратегія, моделююча спілкування, спрямована на створення психологічної та мовної готовності до спілкування, на свідоме осмислення матеріалу і способів дій з ним, а так само на усвідомлення вимог до ефективності висловлювання. Для користувача реалізація комунікативного підходу в Інтернеті не представляє особливої складності. Комунікативне завдання повинне пропонувати учням проблему або питання для обговорення, причому учні не просто діляться інформацією, але і оцінюють її. Важливо, щоб таке завдання робило можливим гнучке використання всіх знань і вмінь учнів. Використання Інтернету в комунікативному підході як не можна краще мотивовано: його мета полягає в тому, щоб зацікавити учнів у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. Навчаючи справжнього мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь та навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більш того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, перш за все, пов'язано з розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і смислового прогнозування і попередження і т.д. Таким чином, навички та вміння, що формуються за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках "мовного" аспекту. Інтернет розвиває соціальні та психологічні якості учнів: їх впевненість в собі і їх здатність працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу.

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати в себе:

 електронну пошту (e-mail); телеконференції (usenet); відеоконференції; можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) та розміщення її на Web-сервері; доступ до інформаційних ресурсів: довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek / UltraSmart, LookSmart, Galaxy); пошукові системи (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); розмову в мережі (Chat).

Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання іноземним мовам - один з важливих проблемних питань сучасної методики. З ним у першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності: аудіюванню та говорінню (умовно-комунікативному або комунікативному). Для досягнення цієї мети використовуються технічні засоби навчання. Сучасний етап розвитку техніки характеризується переходом до створення багатофункціональних навчальних комплексів і автоматизованих навчальних систем на базі ЕОМ. Такі комплекси і системи володіють універсальними дидактичними можливостями: вони дозволяють здійснювати навчання в діалоговому режимі з урахуванням індивідуальних можливостей учнів, забезпечувати дистанційне навчання з використанням сучасних технологій. Система освіти сьогодення все активніше використовує інформаційні технології та комп'ютерні телекомунікації. Особливо динамічно розвивається система дистанційної освіти, чому сприяє ряд факторів, і перш за все - оснащення освітніх установ потужної комп'ютерної технікою і розвиток співтовариства.

Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають:

 •  вивчення лексики;
 •  відпрацювання вимови;
 •  навчання діалогічного та монологічного мовлення;
 •  навчання письма;
 •  відпрацювання граматичних явищ.

 Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації, що у будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідну літературу і т.д. Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, яке значно вплинуло на освітній процес у всьому світі, стало Використання кібернетичного простору (syberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики, так як відбуваються зміни зачіпають всі сторони навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, закінчуючи зміною вимог до академічного рівня учнів. Змістовна основа масової комп'ютеризації освіти, безумовно, пов'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, в будь-якому його прояві.

Кінцевою метою навчання іноземних мов є вільне орієнтування в іншомовному середовищі та вміння адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкування. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмови від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протиставляються традиційного навчання іноземним мовам.  Щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу і виробляти адекватну поведінку. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет.

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці іноземної мови:

 •  а) формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного рівня складності;
 •  б) удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених вчителем;
 •  в) удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання на основі проблемного обговорення, представлених вчителем або кимось з учнів, матеріалів мережі;
 •  г) вдосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів;
 •  д) поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального та політичного устрою суспільства;
 •  е) знайомитися з культурознавчих знаннями, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни досліджуваної мови;
 •  ж) формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності учнів на уроці на основі систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не тільки питань до текстів підручника, але і актуальних проблем, що цікавлять всіх і кожного.

В даний час пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, автентичності спілкування, вивчення мови в культурному контексті, автономності та гуманізації навчання. Дані принципи роблять можливим розвиток міжкультурної компетенції як компонента комунікативної здібності[5,23].

Опанування комунікативної і міжкультурної компетенції неможливо без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому сенсі просто незамінне: віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторове рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми . Однак не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку. При застосуванні інноваційних підходів навчання, вміло поєднаних з традиційними технологіями змінюється і роль педагога, основне завдання якого - підтримувати та спрямовувати розвиток особистості учнів, їх творчий пошук. Відносини з учнями будуються на принципах співпраці та спільної творчості. У цих умовах неминучий перегляд сформованих сьогодні організаційних форм навчальної роботи: збільшення самостійної індивідуальної і групової роботи учнів, відхід від суто традиційного уроку з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення обсягу практичних та творчих робіт пошукового та дослідницького характеру. Для оптимального та ефективного використання кібернетичних мережевих ресурсів в навчальних цілях потрібно провести величезну науково-дослідницьку роботу, результати якої дозволять визначити загальні та приватні принципи роботи, критерії відбору мережевих ресурсів, сайтів і матеріалів, а також суттєво оновити арсенал методичних засобів і прийомів навчання. Вивчення та застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань студентів. Впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами.

Література:

 • 1. Формування мовної особистості учня / О.М.Горошкіна, О.М.Рудіна, О.С.Кузьмішина, Н.В.Мордовцева, А.В. Нікітіна, Л.О.Попова, Л.В.Порохня, В.П.Студенікіна.-Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2008. – 212 с.
 • 2. Тихомиров О.К. Психология мышления / О.К.Тихомиров. –М.:Изд-во МГУ, 1984. – 270 с.
 • 3. LINARD, M., 2001, « L’autonomie de l’apprenant et les TIC », Actes des Deuxi?mes Rencontres R?seaux Humains / R?seaux Technologiques, Poitiers : Documents, Actes et Rapports pour l'Education, CNDP.
 • 4.Бим И. Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным зыкам.//ЯИШ, 2001, №4.
 • 5. Копылова В. В. Основные направления организации обучения иностранным языкам при проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. Коммуникативная методика, 2003, №3.
0
Your rating: None Average: 5.2 (5 votes)
Comments: 3

Glebova Marina

В статье рассмотрены современные инновационные обучающие технологии (Интернет, технические средства), возможности и преимущества их использования в процессе преподавания иностранных языков; дано обоснование целесообразности их практического применения в системе образования; отражено их влияние на методику преподавания и учебный процесс. Автор исследует особенности использования инновационных технологий (можно было бы предложить автору рассмотреть в статье в качестве инновационной технологии и специальные обучающие мультимедийные программы) в преподавании иностранного языка студентам, их взаимодействие с традиционными формами и методами преподавания дисциплины, показывает возможности инновационных технологий в интенсификации учебного процесса на основе рациональной организации учебного труда студентов. Обоснованно рассматривает развитие понятия «информационная компетентность» как интегральный компонент современного процесса обучения. Спасибо за статью. Успехов автору!

Fedina Volodimira

Пані Ліліє дякуємо за цікаву й актуальну статтю. Адже на сучасному етапі вивчення іноземних мов є особливо значущим. Вектор із вивчення європейських мов рухається на Схід:Близький, Середній, Далекий. Ви все вірно зазначаєте, що потрібно мотивувати студентів до вивчення іноз.м на занятті, тобто формувати так звану внутрішню мотивацію. Але не варто також і забувати про зовнішню мотивацію, яка паралельно функціонує у свідомості особистості (престижність вибраного фаху, самореалізація як кваліфікованого фахівця). З повагою, експерт Володимира Федина

Nyyazbekova Kulanda

Expert36 В статье определена актуальность использования инновационных технологий в сочетании с традиционными методами обучения иностранным языкам, приведены примеры эффективного внедрения интерактивного метода преподавания, использования технических средств обучения (компьютерных и мультимедийных, сети Internet). Учитывая опыт преподавания иностранных языков многих отечественных лингвистических школ за последние годы, можно сказать, что обучение иностранным языкам, в сегодняшних условиях, проходит по коммуникативно направленной методике, которая позволяет постигать язык в режиме живого общения. Основой процесса является активное участие в диалогах и ролевых играх, чтение текстов, усвоение основных грамматических конструкций, и обязательным является изучение стандартных письменных грамматических и лексических правил. Разновидностей представления информации может быть множество, но основным результатом в любом случае будет владения и понимания языка. Изучая зарубежный опыт, можно отметить следующее: преподаватель выступает не в роли распространителя информации, а в роли консультанта, советчика, тренера. Это дает некоторые положительные моменты: студенты активно участвуют в процессе обучения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зрения, моделировать реальные ситуации. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество, активизировать познавательную деятельность в процессе обучения иностранным языкам. Благодарю за статью! Успехов Вам!
Comments: 3

Glebova Marina

В статье рассмотрены современные инновационные обучающие технологии (Интернет, технические средства), возможности и преимущества их использования в процессе преподавания иностранных языков; дано обоснование целесообразности их практического применения в системе образования; отражено их влияние на методику преподавания и учебный процесс. Автор исследует особенности использования инновационных технологий (можно было бы предложить автору рассмотреть в статье в качестве инновационной технологии и специальные обучающие мультимедийные программы) в преподавании иностранного языка студентам, их взаимодействие с традиционными формами и методами преподавания дисциплины, показывает возможности инновационных технологий в интенсификации учебного процесса на основе рациональной организации учебного труда студентов. Обоснованно рассматривает развитие понятия «информационная компетентность» как интегральный компонент современного процесса обучения. Спасибо за статью. Успехов автору!

Fedina Volodimira

Пані Ліліє дякуємо за цікаву й актуальну статтю. Адже на сучасному етапі вивчення іноземних мов є особливо значущим. Вектор із вивчення європейських мов рухається на Схід:Близький, Середній, Далекий. Ви все вірно зазначаєте, що потрібно мотивувати студентів до вивчення іноз.м на занятті, тобто формувати так звану внутрішню мотивацію. Але не варто також і забувати про зовнішню мотивацію, яка паралельно функціонує у свідомості особистості (престижність вибраного фаху, самореалізація як кваліфікованого фахівця). З повагою, експерт Володимира Федина

Nyyazbekova Kulanda

Expert36 В статье определена актуальность использования инновационных технологий в сочетании с традиционными методами обучения иностранным языкам, приведены примеры эффективного внедрения интерактивного метода преподавания, использования технических средств обучения (компьютерных и мультимедийных, сети Internet). Учитывая опыт преподавания иностранных языков многих отечественных лингвистических школ за последние годы, можно сказать, что обучение иностранным языкам, в сегодняшних условиях, проходит по коммуникативно направленной методике, которая позволяет постигать язык в режиме живого общения. Основой процесса является активное участие в диалогах и ролевых играх, чтение текстов, усвоение основных грамматических конструкций, и обязательным является изучение стандартных письменных грамматических и лексических правил. Разновидностей представления информации может быть множество, но основным результатом в любом случае будет владения и понимания языка. Изучая зарубежный опыт, можно отметить следующее: преподаватель выступает не в роли распространителя информации, а в роли консультанта, советчика, тренера. Это дает некоторые положительные моменты: студенты активно участвуют в процессе обучения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зрения, моделировать реальные ситуации. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество, активизировать познавательную деятельность в процессе обучения иностранным языкам. Благодарю за статью! Успехов Вам!
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.