facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор Доклада: 
Безугла В.О.
Награда: 
ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336:012.23

ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ

Безугла В.О. к.е.н., доцент
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

 

Проведено аналіз існуючих поглядів вітчизняних та закордонних теоретиків і практиків щодо сутності й основних характеристик економічного зростання, що дозволило виділити три основні підходи. Розкрито зміст поняття і визначено п'ять основних характеристик економічного зростання в умовах формування в Україні нової цивілізаційної моделі розвитку.

Ключові слова: економічне зростання, нова парадигма, напрями, підходи, цивілізаційна модель розвитку.

The analysis of existent looks of domestic and foreign theorists and practical workers is conducted in relation to essence and basic descriptions of economic increase which allowed to distinguish three basic approaches. Maintenance of concept is exposed and certain five basic descriptions of economic increase in the conditions of forming in Ukraine of new civilization model of development.

Keywords: economic increase, new paradigm, directions, approaches, civilization model of development.

 

На даному етапі в Україні відбувається складний процес формування власної нової парадигми економічного зростання, в нових умовах відкритої економіки.

Її окремі аспекти вивчалися у різних наукових та академічних закладах, насамперед в Українській академії наук (УАН), її соціально-економічному відділі (праці К. Воблого, Г. Крівченка, С. Підгайця, А. Сінявського та ін.), історичній секції (праці М. Грушевського, М. Тищенка, О. Барановича та ін.) та першому відділі УАН (розробки О. Оглобліна, Н. Полонської-Василенко та ін). У Київському інституті народного господарства у 20-ті рр. існувала кафедра історії українського господарства, де під керівництвом О. Оглоблина велися аналогічні дослідження. У Харкові в цьому напрямі продовжували працювати П. Фомін, В. Левитський, Д. Багалій та його учні В. Барвінський, В. Дубровський, Д.Соловій та ін., в Одесі - М. Слабченко, Т. Слабченко, І. Бровер та ін. [1, с.1028—1031].

Мета даної статті: розкрити зміст поняття «економічне зростання» в умовах формування в Україні нової цивілізаційної моделі розвитку.

Аналіз сучасних наукових розробок [2, 3, 4, 5, 6] призводить до висновку, що серед українських теоретиків та практиків існують різні погляди на економічне зростання, які умовно можна представити у вигляді трьох напрямів (табл. 1)

Таблиця 1

Вітчизняні дослідники проблем економічного зростання

НАПРЯМ

НАУКОВЦІ

СУТНІСТЬ

Прозахідний

В. Геєць,

С. Кірєєв,

В. Пинзеник,

С. Терьохін

Підтримують західні стандарти і активно намагаються їх впроваджувати в економіку України. Найбільш яскраво їхню позицію щодо економічного зростання розкрив В. Геєць у монографії «Нестабільність та економічне зростання». Вчений підкреслює, що за умов еволюціонування економічне зростання може ототожнюватися з економічним розвитком. Серед двох зазначених

ключових понять первинним є економічне зростання, в якому полягає джерело розвитку, його обов’язкова передумова та основа. Науковці розробили довгострокову стратегію економічного розвитку України (до 2015 року) на основі логічного ланцюга: „фаза кризи – стабілізація – зростання – розвиток”

Проукраїнський

А. Чухно,

С. Мочерний,

М. Павловський,

О. Білорус

 

Продовжують традиції національної науки та політики. У кожного з них, безперечно, свій погляд на долю України у XXI сторіччі. Економічне зростання в їх наукових розробках є похідною від обраного шляху розвитку, який вбачається у соціалізації, гуманізації, інноватизації економічної системи нашої країни. Не зважаючи на різницю у підходах, всіх зазначених авторів поєднує думка про власний, нехай і складний шлях, у лоно розвиненого світу.

Змішаний

А. Гальчинський, В.Семиноженко

Намагаються поєднати досвід розвитку західних країн та України. Їхня позиція протягом короткого часу, в залежності від обставин, може змінюватися на протилежну.

 

В науковій літературі термін зростання має багато визначень. Для формування більш повної характеристики цього терміну проведемо порівняльний аналіз понять (табл. 2).

Таблиця 2

Термінологічний покажчик щодо визначення зростання

Автор [№ джерела]

Визначення

[7; с.174]

кількісне збільшення, досягнення вищого рівня розвитку

процес закономірної зміни, переходу з одного стану в інший, досконаліший

перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до нижчого

продовження табл.2

Автор [№ джерела]

Визначення

[8; с.962]

збільшення в кількості, розмірах, існування в процесі розвитку

Б.Рахаєв, Л.Рахаєва [9]

результат просторової взаємодії стійких структур - господарських фрагментів, з яких складається цілісність.

Ожегов С. [10; с. ]

збільшення в кількості, розмірах, розвиток

укріплення, посилення

вдосконалення в процесі розвитку

 

Дещо по іншому науковці обґрунтовують визначення категорії „економічне зростання” (табл. 3)

Таблиця 3

Термінологічний покажчик щодо визначення економічне зростання

Автор [№джерела]

Визначення

S. Kuznets [11]

тривале підвищення можливості країни поставляти все більше і більше різноманітних економічних товари населенню, засноване на розвитку технології і ефективному ідеологічному регулюванні

[7]

абсолютна і відносна зміна макроекономічних показників, що характеризують стан економіки країни в часі і протягом тривалого періоду (року, декількох років).

М. Шніцер [12, с. 322]

здатність країни розширювати свої можливості щодо виробництва потрібних людям товарів і послуг

К. Перес [13, с. 40]

процес накопичення технологічного і соціального потенціалу в країнах, що розвиваються. Він знаходиться в залежності від їх здатності використовувати різні можливості, які послідовно розкриваються перед ними

Й. Шумпетер [14]

основний імпульс, який приводить капіталістичний механізм у рух і підтримує його поступ, походить від нових споживчих благ, нових методів виробництва і транспортування товарів, нових ринків і нових форм економічної організації, які створюють капіталістичні підприємства

С. Єрохін [15; с. 35]

особливий тип руху, що характеризує прогресивний характер взаємодії речей

[16]

зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП) або національного доходу (НД) в абсолютній величині або на душу населення.

Б. Рахаєв, Л. Рахаєва [9]

геометричне співвідношення аттракторів, катастроф, векторних полів і тому подібне, для аналізу якого найбільш прийнятною є методика статистичних розподілів.

R.Bade, M.Parkin [17]

розширення кривих виробничих можливостей

І. Висоцька [18]

збільшення в обсязі виробництва країни, тобто збільшення реального валового внутрішнього продукту на душу населення

Є. Борисов [19]

кількісне і якісне вдосконалення суспільного продукту за певний період часу

Маєвський С. [20, С.9]

процес різноманіття, складності і продуктивності економіки за рахунок зміни технологій, продуктів, організацій і інститутів, що періодично відбувається

 

продовження табл.3

Автор [№ джерела]

Визначення

С. Михаць [21]

постійний процес збільшення обсягів додаткової вартості на одного зайнятого, капіталізації прибутку та розширення масштабів капіталістичної власності на основі кількісного зростання та якісного вдосконалення факторів виробництва (передусім основної продуктивної сили), що опосередковано знаходить свій вияв у збільшенні обсягів ВВП та вдосконаленні його структури

[22]

одна з основних цілей макроекономічної політики, досягнення якої забезпечує випереджаюче зростання реального об'єму продукції (ВВП) в порівнянні із зростанням населення для підвищення життєвого рівня.

Д. Богиня, Т. Волинський [23]

збільшення обсягів економічних благ, що сприяє поліпшенню життя населення, створенню стабільної сприятливої соціально-політичної ситуації в країні, підвищенню її міжнародного авторитету.

Башнянін Г., Лазур П., Медведєв В. [24; с.378]

постійне зростання обсягів виробництва, яке здійснюється на основі розширеного відтворення

[25; с.230]

збільшення потенційного і реального валового національного продукту, зміцнення економічної могутності країни.

В. Чепінога [26; с.327 -328]

тривале збільшення виробничого потенціалу економіки. Останній пов’язаний із такими виробничими чинниками, як праця, капітал, технічні знання, земля, використання яких пов’язане із межею виробничих можливостей.

О. Воронцовський [27; с.63]

одна з найважливіших форм вираження кількісного і якісного вдосконалення суспільного виробництва за визначений період часу

Лавров Є., Капогузов Є. [28; с.9]

збільшення у порівнянні з попереднім періодом (календарний рік) величини валового внутрішнього продукту, що припадає на душу населення

 

Економічне зростання, як видно з представлених визначень, багатоаспектне поняття. У зв'язку з цим можна виділити три основні підходи (рис. 1)

В межах даних підходів правомірно виділити п'ять основних характеристик економічного зростання:

- часове;

- територіальне;

- галузеве;

- відтворювальне;

- інноваційне.

Системне економічне зростання має місце тільки тоді, коли виконані певні умови по відношенню до всіх цих аспектів зростання, тому ми пропонуємо визначити економічне зростання країни як стійке в часі, територіально збалансоване кількісне збільшення та структурно-інноваційне вдосконалення результатів виробництва у вигляді вироблених товарів і наданих послуг, що відбувається пропорційно за всіма галузями економіки та базується на оптимізації відтворювальних процесів.

Групування підходів до визначення терміну „економічне зростання”

Рис. 1. Групування підходів до визначення терміну „економічне зростання”

 

Економіка постійно еволюціонуючий напрям дослідження. У кожну епоху вона повинна вирішувати нові проблеми і стикатися з необхідністю вибору в суспільній політиці. Виходячи з цього нова парадигма економічного зростання пов'язана з об'єктивною необхідністю соціально-економічних перетворень, подолання живучих застарілих догм і стереотипів мислення минулого та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, наукових концепцій майбутнього прогресу як надійного фундаменту стратегії і тактики загальнодержавної політики довгострокового економічного зростання країни. Завдання полягає в тому, щоб перейти від поворотно-поступового до системного, стійкого, еволюційного економічного зростання.

 

Література:

 • 1. Витанович І. Стан дослідів над народним господарством України // Енциклопедія україно знавства. Загальна частина. - К., 1995. — С. 1028—1032.
 • 2. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. - К.: Ін-т екон. прогнозув., 2000. - 344c.
 • 3. Перехідна економіка: Підручник// В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін; За ред. В.М. Гейця - К.: Вища школа, 2003. - 591c.
 • 4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку./ За ред.акад. НАН України В.М.Гейця - К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. - 1008c.
 • 5. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2004. - 338c.
 • 6. Богословська І., Дідковський І., Чалий О. План розвитку країни: Скороч.версія для індив.та колек.усвідомлення. - К.: Вид.компанія "Воля", 2005. - 200c.
 • 7. Новий тлумачний словник української мови в 4-х томах/ укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. - К.:: "Аконіт", 2001. - 911c.
 • 8. Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилиян. – 4-е изд. Доп. – М.: Институт новой экономики, 2007. – 1088 с.
 • 9. Б.М.Рахаев, Л.М.Рахаева. Структурная целостность национального хозяйства как условие его экономической динамики // Общественные науки и современность. - 2007. - № 2. - С. 117-126.
 • 10. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / под общ. Ред. Проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2004. – 1200 с.
 • 11. Kuznets S. Modern Economic Growth. New Haven, Yale University Press, 1966. – 230 р.
 • 12. Шніцер М. Порівняння економічних систем / Пер.з англ.. - К.: Основи, 1997. - 519c.
 • 13. Технологический прогрес и возможности для развития в качестве динамической цели/ЮНКТАДХ/Карлота Перес (подгот.). - Женева: ННКТАД, 1999. - 50c.
 • 14. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. - http://e2000.kyiv.org/biblioteka/
 • 15. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія. - К.: Видавництво "Світ знань", 2002. - 528c.
 • 16. Бизнес-словарь – Russian URL: http://www.businessvoc.ru/
 • 17. R.Bade, M.Parkin. Foundations of Macroeconomics. 4th Edition - Boston: Addison Wesley Higher Education, 2003. - 250 р.
 • 18. Фактори економічного зростання: Зб. Наукових праць / НАН України, Інститут економіки / Л.К. Безчасний. – К., 2001. – 104 с.
 • 19. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. — М.: Юрист, 1997. – С. 45-46.
 • 20. Михаць С. Сутність економічного зростання // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. Випуск 7 – Львів: Коопосвіта, 2000. – С. 184-188.
 • 21. Маевский В.И. Эволюционная экономическая теория и некоторые проблемы современной российской экономики // Вестник молодых ученых серия: экономические науки 2001. - №2. - С. 9.
 • 22. www.glossary.ru
 • 23. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономічної стабiлiзацiї в Українi // Економiка України. – 2004. – №2. – 75 с.
 • 24. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. К.: Ельга Ніка–Центр, 2002. – 528 с.
 • 25. Економічна теорія / Під ред. В.А. Предборського. – К.: Кондор, 2003. – 492 с.
 • 26. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 456 с.
 • 27. Воронцовский А.В. Исторические аспекты моделирования экономического роста // Вестник СПбГУ. Сер. 5. - 2006. - № 2. – с. 63-74
 • 28. Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы: Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. - 214 с.
0
Your rating: None
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.