facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Автор Доклада: 
Талах В. І.
Награда: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

УДК 332.133.6

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Талах В. І., к. е. н., доцент
Луцький національний технічний університет

У статті розглядаються методологічні засади досліджені чинників формування, використання та відтворення економічного потенціалу регіону в цілому та його складових елементів зокрема   з метою розробки методики та проведення аналізу по виявленню резервів підвищення ефективності його використання.
Ключові слова: економічний потенціал регіону, властивості, закономірності, загальні економічні закони, принципи та  фактори формування економічного потенціалу.
 In the article methodological principles are examined investigational factors of forming, use and recreation of economic potential of region on the whole and his component elements in particular   with the purpose of development of methods and realization of analysis on the exposure of backlogs of increase of efficiency of his use.
Key words: economic potential of region, property, conformities to law, general economic acts, principles and  factors of forming of economic potential.


Економічний потенціал як економічну категорію можна розглядати з різних точок зору, виділяючи в залежності від завдань дослідження або ресурсну, або функціональну, або ресурсно-цільову чи інші концепції. Відповідно з різних точок зору можна розглядати і процеси його формування та розвитку. На нашу думку доцільно виокремити наступні укрупнені групи  методологічних концептуальних засад формування та використання економічного потенціалу регіону: властивості, закономірності, загальні економічні закони, принципи та  фактори.
У процесі прийняття рішень щодо формування та подальшого використання і розвитку економічного потенціалу регіону необхідно враховувати його властивості. До головних з них слід віднести взаємозв'язок і збалансованість елементів котрі повинні функціонувати одночасно і в сукупності, позаяк закономірності розвитку можливостей економіки регіону не можуть бути розкриті окремо, а тільки в їх поєднанні, що потребує досягнення збалансованого оптимального співвідношення між ними. В умовах затяжної економічної кризи важливе значення має стійкість економічного потенціалу, тобто збереження цілісності при здійсненні зовнішніх впливів, яка реалізується, наперед всього завдяки гнучкості та адаптивності [рис. 1.].

економічний потенціал регіону
       

  Становлення ринкової економіки та зміцнення ринкових відносин в Україні передбачає вивчення та використання закономірностей, у тому числі в сфері формування та використання економічного потенціалу регіону. Пізнання закономірностей використання потенціалу обумовлено практичними потребами суспільства. Будь-який регіон може успішно функціонувати лише за умови глибоких знань про наявність ресурсів, їх економічної оцінки, чинників, які впливають на формування та використання  його ресурсної бази. Важливе значення має пізнання закономірностей формування та використання економічного потенціалу регіонів під час підготовки регіональних програм, спрямованих на поліпшення соціально - економічного становища регіону, прогнозування розвитку окремих сфер економічної діяльності і міжгалузевих комплексів з урахуванням невирішених проблем регіонів. Основними серед них є: спеціалізація, планомірність, комплексність, відносна автономність, сталий розвиток, соціальна спрямованість.
На формування та використання економічного потенціалу регіону також  впливають  загальні економічні закони: сталого розвитку продуктивних сил, територіального поділу праці, погодження інтересів, наукової організації управління,  регіоналізації та глобалізації. Найбільшу роль відіграє закон сталого розвитку продуктивних сил, оскільки він визначає стратегічний напрям досягнення соціально - економічного розвитку регіону на основі існуючого економічного потенціалу. Основним положенням сталого розвитку є посилення соціальної складової, забезпеченні раціонального природокористування, відтворенні ресурсної бази виробництва, реструктуризації господарського комплексу регіону у зв'язку з новими економічними і соціальними умовами.
На основі пізнання законів і закономірностей формуються принципи використання економічного потенціалу регіону. Одним із головних є принцип раціонального та економічно ефективного використання економічного потенціалу регіону, який спрямований на припинення руйнівного впливу виробництва на природне середовище, перехід до еколого-економічних шляхів використання економічного потенціалу. Значення цього принципу зростає у зв'язку з поглибленням дефіциту ряду  природних ресурсів при  нерівномірності їх географічного розподілу.
Для успішного просування країни шляхом ринкових реформ особливо важливе значення має принцип  комплексного використання економічного потенціалу регіону, який базується на комплексному використані природних ресурсів і їх відходів, трудових, фінансових ресурсів та основних засобів виробництва. Соціально - економічний розвиток регіону на основі комплексного та більш повного використання економічного потенціалу ґрунтується на поєднанні існуючої бази, ринкової спеціалізації і новітніх потреб провідних галузей виробництва та інфраструктури, в основі яких враховується економічний потенціал регіону.
Обґрунтування  принципів вимагає глибокого вивчення різноманіття факторів, що впливають на формування та використання економічного потенціалу регіону. Регіональні фактори його розвитку  за своєю суттю мають загальносуспільне значення, оскільки є чинниками розвитку всіх сфер економічної діяльності в регіоні. Об'єктивна і всебічна оцінка дії факторів у кожному регіоні визначає специфіку формування та використання його ресурсної бази. Оскільки економічний потенціал регіону характеризується такими системо утворюючими засадами, як цілісність, зв'язок із зовнішнім середовищем, внутрішня структура, ієрархічність, пріоритет інтересів системи глобального рівня, взаємозв'язок елементів системи, то доцільно спочатку розглядати економічний потенціал як ціле, а потім його складові компоненти. Тобто,  слід проаналізувати його зв'язки із зовнішнім середовищем і тільки потім - формування і розвиток окремих складових потенціалу.
До основних зовнішніх факторів формування і розвитку економічного потенціалу  окремого регіону відносяться політичні, економічні та соціальні умови, які обмежують або стимулюють його функціонування. Політичні умови впливають на функціонування економічного потенціалу через політичну структуру, рівень політичної та законодавчої стабільності, податкове законодавство, антимонопольне регулювання, державне регулювання зовнішньої торгівлі. Економічні умови формування і розвитку економічного потенціалу характеризують фазу економічного циклу країни, рівень інфляції і безробіття, валовий національний продукт та його динаміку, наявність та рівень товарного дефіциту, стан доходів та купівельної спроможності населення, структурні зміни у виробництві.
Конкретизація факторів безмежна і залежить від мети аналізу, його глибини та наявної інформаційної бази, об’єктивності та адекватності показників, фізичної можливості дослідника щодо їх конкретного обчислення.
На наш погляд, основними проблемами формування економічного потенціалу регіонів на даний час є :

  • - великий дефіцит власних джерел формування ресурсів у регіонах, що викликаний, наперед всього, низькою ефективністю  виробництва і глибоким падінням показників в реальному секторі економіки внаслідок економічної кризи;
  • - деформація у реальному секторі  між сферами економічної діяльності (переважна  спеціалізація  держави  на  галузях  важкої промисловості) та в міжгалузевому співвідношенні цін;
  • - відсутність розширеного  відтворення основного  капіталу,   недостатня частка його чистого нагромадження;
  • - недостатня привабливість країни для іноземних інвесторів внаслідок мінливості економічної політики та відсутності  стабільних пріоритетів у здійсненні регіональної інвестиційної політики;
  • - розподіл  бюджетних фінансових ресурсів та ресурсів з іноземних джерел по регіонах без врахуванням їх нерівномірного, диспропорційного соціально-економічного розвитку;
  • - недостатньо розвинений ринок капіталів;
  • - недосконалий механізм довгострокового кредитування підприємств регіону та інші.

Вказані недоліки негативно впливають на процеси формування, використання та відтворення економічного потенціалу регіону в цілому та його складових елементів зокрема і, як наслідок, на соціально - економічну ситуацію в країні та національну економічну безпеку. Нині головним чинником виходу України з економічної кризи на державному рівні визначено структурну перебудову економіки на основі модернізації  виробництва та його структури, технологічного оновлення економічного потенціалу регіонів зокрема та країни в цілому, розбудови функціонально збалансованого і соціально - орієнтованого економічного комплексу.

10
Your rating: None Average: 10 (1 vote)
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.