facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Слатвінська М. О.
Награда: 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Слатвінська М. О. аспірант, викладач кафедри фінансів

Одеського державного економічного університету

 

Проаналізовано стан розвитку малого підприємництва в Україні за період з 2004 по 2009 роки, за показниками кількості підприємств, зайнятих на них та обсягів реалізованої продукції такими підприємствами. Вказано фактори, що впливали на зниження темпів росту малого підприємництва і запропоновано шляхи подальшого ефективного розвитку цього невід’ємного сектору ринкової економіки.

Ключові слова: мале підприємництво, суб’єкти малого підприємництва, показники, кількість зайнятих, обсяг реалізованої продукції, альтернативна система оподаткування.

The state of small business development in Ukraine for the period from 2004 to 2009, the numbers of enterprises engaged in them and the volume of products sold by such companies. The specified factors affecting the growth rate in small business and the ways to effectively develop this sector of the inherent market economy.

Keywords: small business, small businesses, performance, number of employees, sales, alternative tax system.

 

Значимість малого підприємництва ні в якій мірі не поступається значимості велих підприємств, а задля динамічності розвитку економіки необхідні різні за масштабами діяльності бізнесові структури, що доповнюють одна одну. На сьогодні вклад малого підприємництва у ВВП країни не перевищує 5% в той час коли в зарубіжних країнах цей показник сягає 60 %[1]. Дослідивши розвиток малого підприємництва в Україні за період з 2004 по 2009 роки можна стверджувати - перспективи розвитку малого підприємництва досить вагомі, не зважаючи на невтішні показники їх діяльності у порівнянні з зарубіжними країнами. Не дивлячись на несприятливі та досить часто змінювані умови, відбувається зростання кількості суб’єктів малого підприємництва. В структурі підприємств найбільшу частку займають малі – 85,1 %, на середні припадає 14,7 %, а на великі лише 0,2 % [2].

За аналізований період відбувається систематичне збільшення суб’єктів малого підприємництва, як за рахунок збільшення кількості фізичних осіб - підприємців (в більшій частині), так і за рахунок малих підприємств та фермерських господарств. Що ж до кількості зайнятих у суб’єктів малого підприємництва, то спостерігається збільшення абсолютних показників, і в основному, це зростання відбувається за рахунок малих підприємств та фізичних осіб підприємців. Так у 2009 році у СМП було зайнято майже 6,5 млн. осіб, що в свою чергу складає 35 % всіх зайнятих працездатного віку, для порівняння, у 2004 році при кількості зайнятих 5,3 млн.осіб [3], частка складала 28 %, що підтверджує значимість малого підприємництва для держави в питанні створення робочих місць.

На відміну від зростання абсолютних показників, темпи росту кількості зайнятих у суб’єктів малого підприємництва мають тенденцію до зниження, яку можна обґрунтувати недостатністю допомоги і підтримки з боку держави в такому важливому питанні як створення робочих місць.

Обсяги реалізованої продукції в абсолютних величинах за цей період також зростають майже у 4 рази і складають у 2008 році 701634,6 млн.грн. та, в наслідок кризи, 657643,6 млн.грн у 2009 році, і такі зміни відбувається по всім суб’єктам малого підприємництва.

Аналізуючи основні показники розвитку суб’єктів малого підприємництва можна дійти висновку, що потенціал у них достатній для реалізації покладених завдань, але він ще досі не задіяний. А отже, повинна відбуватись підтримка з боку держави з ціллю стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва,
як надійного локомотиву створення середнього класу та двигуна економіки, і в той же час, обмежене втручання влади в діяльність підприємницьких структур, а найголовніше – виважена податкова політика та прозора і стабільна податкова система.

Як відомо, на прикінці 2010 року, було прийнято Податковий кодекс, який вступив в силу з 1 січня 2011 року. Цим документом передбачено тимчасове існування спрощеної системи оподаткування за єдиним податком, до моменту прийняття законодавчо-нормативного документу, що буде регулювати оподаткування малого бізнесу, більш того, ним створюється більше податкове навантаження на малий бізнес ніж раніше, а можливості співпраці малих підприємств з середніми та великими значно скорочуються, в наслідок низки нововведень, що знайшли місце в Податковому кодексі. Отже, ситуація щодо розвитку малого підприємництва та усунення основних недоліків з боку законодавства триває. На сьогоднішній день більше 51% суб’єктів малого підприємництва використовують альтернативні системи оподаткування однією з яких(та найбільшою за кількістю зареєстрованих юридичних і фізичних осіб серед таких суб’єктів малого підприємництва) є єдиний податок. Тому основними шляхами покращення стану та розвитку малого підприємництва в Україні є: створення законодавчо нормативної бази зі сприятливими умовами розвитку малого бізнесу, а також вдосконалення податкової політики та забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування, більш того, таке вдосконалення має відбутися як найшвидше .

 

Література:

  1. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / [К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О. В., Лібанова та ін.]. – К., Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

  2. Основні показники розвитку малих підприємств / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

  3. Характеристика розвитку малого підприємництва в Україні за 2001-2004 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=54379&cat_id=37571

0
Your rating: None
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.