facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автор Доклада: 
Чекалін Д.В.
Награда: 
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

УДК 332.133.6

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Чекалін Д.В., ст. викладач
Донецькій інститут ринку та соціальної політики

У статті наведено механізми управління ризиками зовнішньоторгівельної діяльності регіонального промислового комплексу з урахуванням сутності та особливостей діяльності комплексу.
Ключові слова: ризики, регіональний промисловий комплекс, Донецька область, зовнішньоторговельна діяльність, експорт

In the article the mechanisms of management by the risks in foreign trade of regional industrial complex,taking into account essence and features of activity of complex, are examined.
Key words: risks, regional industrial complex, Donetsk region, foreign trade,export

Одним з найбільш актуальних питань сучасної економічної думки є проблема управління ризиками. Будучі міжгалузевою категорією, ризики відображають різні аспекти діяльності та існування об’єкту ризику. Оцінка, облік та управління комерційними ризиками в господарській діяльності дають можливість попередити виникнення ситуацій за яких виникають непередбачені збитки, зменшується рентабельність та реалізуються загрози для існування об’єкту [1].

В першу чергу ризиками можна вважати такі загрози, що можуть призвести до недосягнення мети об’єкту (як стратегічної так і тактичної), несвоєчасного її досягнення, або досягнення не у повному розмірі.

Регіональні промислові комплекси існують на основі регіонального розподілу праці, сутність якого полягає у використанні регіональних матеріально-сировинних та трудових переваг при виробництві товарів та послуг з метою подальшого обміну ними на інші товари та послуги.

По відношенню до регіональних промислових комплексів (РПК) економічний ризик проявляється у порушенні економічних зв’язків підприємств регіону, інтенсивності регіонального розподілу праці, проблемами із використанням матеріально-сировинних та трудових ресурсів [2].

Обсяг зовнішньоекономічної діяльності РПК залежить від здатності світового ринку споживати товари, що виробляє РПК, рівня ризиків, що склався, з одного боку, та обсягом наявних матеріально-сировинних та трудових ресурсів комплексу й ефективності використання ефекту масштабу з іншого. Так, якщо здатність світової економіки споживати ресурси збільшується, це проявляється у зростанні фактичного обсягу виробленої валової продукції і зростанні рівня споживання з боку населення як кінцевого споживача.

Не є виключенням з цієї закономірності і українські регіональні промислові комплекси. На жаль, більшість регіонів України хронічно відстають від зарубіжних майже за всіма показниками, що визначають конкурентоспроможність продукції на світових ринках.

Не є виключенням і один з найбільш потужних промислових регіонів України – Донецька область. Ситуація та темпи розвитку в промисловому комплексі області визначають соціально-економічне положення регіону, галузева структура якого характеризується перевагою саме промислового виробництва. На промисловість доводиться більше половини валової доданої вартості області й майже 1/5 частина загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції. В 2009 р. область забезпечила 49% виробленого в Україні коксу, 45% готового вугілля, по 43% чавуну і стали, 42% готового прокату чорних металів, більше третини металевих труб, по 16% сірчаної кислоти й азотних мінеральних добрив, сьому частину електроенергії, майже чверть шиферу, десяту частину цементу, кожну другу тонну видобутку харчової солі, майже весь випуск побутових холодильників.

Динаміка обсягів промислового виробництва та експорту промислової продукції за 2000-2009 р. у Донецькій області представлена на рисунку 1 [3].

Як видно з рисунку 1, зменшення обсягів експорту співпадає із падінням реального обсягу виробництва промислової продукції у 2005 та 2009 роках. Оцінка щільності зв’язку між двома цими показниками говорить про те, що більш ніж 50% змін у обсязі реалізації промислової продукції залежать від зміни обсягів експорту (r=0,72, F=8,39). Такий суттєвий рівень залежності призводить до негативних явищ в економіці регіону, особливо в періоди економічних криз, під час яких зменшується попит на світових ринках, що призводить до падіння обсягів експорту. Внаслідок чого зменшуються обсяги реалізації, скорочується промислове виробництво, зростає безробіття тощо.

Важливим фактором, що відіграє значну роль в існуванні щільної залежності між обсягами виробництва та експорту у Донецькій області є низький рівень диверсифікації експорту. Так протягом аналізованого періоду близько 3/4 експорту товарів займали недорогоцінні метали та вироби з них. Велика частка одного виду продукції в експорті регіону призводить до залежності соціально-економічних показників від стану ринку цього самого товару.

 Темпи зростання реальних обсягів реалізації

Рис. 1 – Темпи зростання реальних обсягів реалізації, експорту промислової продукції та темпи зростання валового світового продукту

Так падіння обсягів експорту недорогоцінних металів у 2005 році призвело до падіння регіонального валового продукту на 2,9%, у 2009 – 19,3%. Також у 2005 році відмічено зменшення потреби у робочій силі на 6 тис. осіб, у 2009 – на 6,8 тис. грн.

Слід зазначити, що на ці показники вплинуло не тільки зменшення обсягів експорту, а й інші фактори, насамперед економічна криза (стосовно 2008-2009 років), але у сукупності влив цих факторів доповнює та посилює дію основного з них – зменшення експорту основного виду зовнішньоторговельної діяльності – експорт недорогоцінних металів та виробів з них.

Вплив зовнішньоекономічних факторів, яким державні органи управління регіону не мають можливості протидіяти, здійснює велику роль в соціально-економічному розвитку області. На фоні існуючих ризиків щодо подальшого падіння економічної активності у світі, відновлення позитивної цінової динаміки на світових товарних та сировинних ринках, закріплення тенденції зростання цін на світових енергетичних ринках, збереження низької кредитної активності комерційних банків, здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами регіону залишається складним та важкоконтрольованим процесом.

Ризики зменшення обсягів експорту за рахунок складної ситуації на зовнішньоторговельних ринках породжують ризики уповільнення динаміки соціально-економічного розвитку регіону та погіршення соціального становища населення як регіону так і країни в цілому.

Проведене моделювання та оцінка рівня ризику за товарною та країнною структурою свідчить про високий рівень ризиків експортерів промислової продукції і залежності їх від світових цін на світових товарних ринках (насамперед чорних металів) та країнних ризиків імпортерів. Протягом останніх 10 років цей вид ризику мав тенденцію до зменшення завдяки поширенню диверсифікації товарного портфелю у експорті регіонального комплексу, але темпи зменшення рівня ризиків є достатньо повільними.

Подальше зменшення рівня даних ризиків можливо лише завдяки реформуванню регіонального промислового комплексу на основі впровадження науково-технічних досягнень та збільшенні експорту тих галузей, частка яких у експорті є дуже замалою, а потенціал для зростання достатнім, зокрема, легкої, автомобілебудівної, приладобудівної промисловостей, науково-технічної галузі тощо.

Надання сприятливих умов для розвитку та пільгове оподаткування нададуть можливість продукції цих галузей зайняти достойне місце в товарному портфелі експорту Донецького промислового регіону. Особливо враховуючи те, що в регіоні існують усі умови для функціонування підприємств даних галузей.

Дії направлені на диверсифікацію товарного портфелю в складі експорту нададуть можливість регіону уповільнити коливання основних макроекономічних показників, особливо пом’якшити різкі коливання обсягів виробництва, безробіття та інфляції.

Література:

  • 1. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: К.: Новий світ-2000, 2008.-548 с.
  • 2. Вітлинський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004.-480 с.
  • 3. Статистичний щорічник Донецької області // Головне управління статистики Донецької області. під ред. Зеленого О.А. за 2001 р - Донецьк, 2002; за 2002 р - Донецьк, 2003; за 2003 р - Донецьк, 2004; за 2004 р - Донецьк, 2005; за 2005 р - Донецьк, 2006; за 2006 р - Донецьк, 2007; за 2007 р - Донецьк, 2008; за 2008 р - Донецьк, 2009. 
0
Your rating: None
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.