facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Автор Доклада: 
Скляр Л.Б.
Награда: 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 336.1:658

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Скляр Л.Б., викладач

Одеська національна академія харчових технологій

У статті розглядаються питання оцінки ефективності діяльності підприємств з точки зору відповідності економічних показників, екологічних чинників та існуючих на підприємстві техніко-технологічних засобів виробництва. В залежності від виникаючої ситуації розглядаються сповільнена,  рівноважна  та позитивна ефективність. Наводиться приклад оцінки ефективності діяльності підприємств консервної промисловості України.

Ключові слова: сповільнена, рівноважна та позитивна ефективність, економічні показники, екологічні чинники

In the article the questions of estimation of efficiency of activity of enterprises are examined from point of accordance of economic indicators, ecological factors, and existing on an enterprise technical and technological capital goods. Depending on a nascent situation examined slow,  rivnovazhna  and positive efficiency. An example of estimation of efficiency of activity of enterprises of canning industry of Ukraine is made.

Keywords: slow, equal and positive efficiency, economic indicators, ecological factors

Однією з найважливіших умов переходу до стійкого розвитку є якісне перетворення техніко-технологічного засобу виробництва, який повинен забезпечувати збереження економіко-екологічних систем і їх здатність служити основою для подальшого розвитку. При аналізі економічних аспектів екологічної стратегії, орієнтованої на стійкий розвиток, необхідно оцінити можливість використання поточної технології зниження дії на довкілля у довгостроковому періоді. Оскільки для реалізації стратегії стійкого розвитку  підприємства повинні упроваджувати інноваційні технології „чистішого виробництва”, що зменшують утворення забруднюючих речовин, і проводити оцінку життєвого циклу при розробці екологічної продукції, при використанні яких виникають витрати, направлені безпосередньо на зниження дії на довкілля. Тому доцільно аналізувати залежність викидів на одиницю готової продукції від поточних виробничих витрат. При цьому необхідно використовувати системний підхід.

При проведенні економіко-екологічного аналізу, на наш погляд, слід визначити, як співвідносяться економічні показники (витрати на охорону навколишнього середовища), екологічні чинники (викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин) та існуючий на підприємстві техніко-технологічний спосіб виробництва.

Для цього проаналізуємо залежність між темпами росту викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (Твз) та темпами росту поточних витрат на охорону навколишнього середовища (Тво), що опосередковано характеризує технологію, що використовується на підприємствах.

Можна виділити три ситуації:

  • Твз > Тво, тобто присутня сповільнена ефективність, коли викиди на одиницю готової продукції знижуються повільніше за витрати. В цьому випадку необхідний перехід на іншу технологію очищення або зміна технології виробництва.
  • Твз = Тво, тобто присутня рівноважна ефективність, коли зростання витрат призводить до такого ж зниження викидів на одиницю готової продукції;
  • Твз < Тво, тобто є позитивна ефективність діяльності підприємств, що говорить про відповідність використовуваної технології економіко-екологічним вимогам;

Що стосується підприємств, які аналізуються, то в таблиці 1 показані співвідношення між темпами викидів на одиницю готової продукції та темпами поточних витрат на охорону навколишнього середовища підприємств консервної промисловості.

Таблиця 1

Ефективність діяльності підприємств консервної промисловості

Назва підприємств

Твз

Тво

Ефективність

ЗАТ BО „Одеський консервний завод”

0,922

1,454

сповільнена

ВАТ „Одеський консервний завод дитячого харчування”

1,190

0,871

позитивна

СП „Вітмарк - Україна”

1,125

1,264

сповільнена

ВАТ “Консервний завод “Іллічівський”

1,105

1,264

сповільнена

ЗАТ „Кодимський консервний завод”

0,984

1,257

сповільнена

ТОВ „Істок”

1,003

1,098

сповільнена

Аналіз екологічної діяльності підприємств консервної промисловості показав, що головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довкілля, є:

  • - застаріла технологія виробництва та обладнання, висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два - три рази відповідні показники розвинутих країн;
  • - несприятлива структура промислового виробництва з високоюконцентрацією екологічно небезпечних виробництв;
  • - відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд,оборотних систем водозабезпечення тощо), низький рівень експлуатаціїіснуючих природоохоронних об’єктів;
  • - відсутність належного правового та економічного механізмів, якістимулювали б розвиток екологічно безпечних технологій таприродоохоронних систем.

Таким чином, для оцінки ефективності економіко-екологічних систем підприємствнеобхідно виконатианаліз особливостей технології виробництва з використанням різних методів прогнозування.

 

Література:

  • 1. Лазор О. Використання економічних методів для прийняття рішень у сфері реалізації екологічної політики /О. Лазор // Актуальні проблеми державного управління: науковий збірник. - вип. 4.- Одеса, ОФ УАДУ, 2002. –  С. 70-81.
  • 2. Латыпова О.В. Экономико-экологический анализ деятельности предприятия: теория, методология, методика и организация: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.12 М.:, 2004. – 302 с.
  • 3. Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятиями: Монография. – Х. – Изд. дом «ИНЖЕК», 2004. – 224с.
0
Your rating: None
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.