facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

РИНКОВА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА

Автор Доклада: 
Різник Н. С.
Награда: 
РИНКОВА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА
РИНКОВА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА

УДК 336.7

РИНКОВА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА

Різник Н. С., к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Вирішення складних завдань забезпечення безпеки банку неможливе без комплексного аналітичного дослідження умов та результатів його функціонування. Окремим завданням такого аналізу є визначення методичного інструментарію діагностики безпеки банку, що дозволить адекватно оцінити стан та відобразити специфіку функціонування фінансово-кредитної установи з врахуванням дії усіх факторів впливу.

Ключові слова: банк, ринкова безпека, ринковий ризик, ринкова загроза, ринкова небезпека

The decision of difficult tasks of providing of safety of bank is impossible without complex analytical research of terms and results of his functioning. The separate task of such analysis is determination of methodical tool of diagnostics of safety of bank which will allow adequately to estimate the state and represent the specific of functioning of finansovo-kreditnoy establishment taking into account the action of all factors of influence.

Keywords: bank, market safety, market risk, market threat, market danger.

Успішна діяльність банку залежить від того, наскільки його стратегія розвитку дозволить забезпечити стійкі конкурентні переваги задля завоювання стабільних позицій на ринку, а внутрішні можливості відповідають потребам потенційних покупців.

Ринкова безпека - банку це такий стан банку, який характеризується реалізацією потенціалу фінансово-кредитної установи на ринку банківських послуг за допомогою інструментів маркетингової діяльності, які спрямовані на забезпечення недопущення неправомірних дій конкурентів і зловмисників, захищеність від недобросовісної конкуренції, посилення ділової репутації установи.

Маркетингова діяльність банку охоплює такі напрями: товарний, комунікаційний, збутовий, ціновий, кожен з яких повинен містити відповідні заходи із забезпечення ринкової безпеки банку:

 • забезпечення виживання банку, забезпечення рентабельної роботи банку в умовах нестабільного ринку, підвищення ліквідності банків;
 • збільшення попиту та обсягів продажу банківських послуг;
 • робота над переорієнтацією банків зі своїх поточних продуктів на продукти, які потрібні клієнтам у час кризи;
 • розробка нових видів банківських продуктів, особлива увага — ціноутворення;
 • сегментація клієнтів (за характером банківських послуг — кредитні, інвестиційні, за клієнтською ознакою — юридичні та фізичні особи, корпорації, за географічною, демографічною, психокультурною ознаками тощо), особлива увага — CRM;
 • територіальна торгова експансія; збільшення кількості та якості надання додаткових (супроводжувальних) послуг (крос-селінг);
 • збільшення частки ринку;
 • збільшення кількості позитивних РR-компаній, підтримка іміджу банку, вивчення громадської думки про банк, орієнтація діяльності банку з врахуванням інтересів громади, антикризові заходи, робота з профільною пресою, забезпечення журналістів експертними оцінками ситуації на ринку;
 • зростання рекламного представлення послуг (торгової марки, бренду) банку в ЗМІ;
 • розвиток власної банківської мережі;
 • супроводження послуги до кінцевого покупця з метою контролю обслуговуючих процесів та якості надання послуг;
 • збільшення кількості участі в ярмарках, виставках, презентаційних заходах та інше.

Розглядаючи ринкову безпеку банку через призму банківської організації, важливо акцентувати увагу як на її зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. У зовнішньому середовищі слід розглядати дії з боку клієнтів, партнерів, конкурентів, державних установ і громадян, а також кримінального середовища, у внутрішньому ж – дії персоналу банку в особі спеціалістів і менеджерів відділів банку (його підрозділів), неформальних груп, а також адміністрації банку та його власників. Часто фоном для цього є некомпетентність окремих менеджерів і спеціалістів банку, їх навмисні дії і бажання окремих працівників особисто збагатитися за рахунок можливостей банку, у тому числі за рахунок зговору з клієнтурою чи криміналом, а також з потенційними конкурентами.

Індикатором, який характеризує ринкову безпеку банку, виступає показник ринкової віддачі активів банку, який є відношенням загальних доходів банку до його дохідних активів. Показник оцінює функціонування банку з позиції прямої залежності від продуктивних або дохідних активів. У цілому зміна обсягу доходів банку залежить від зміни обсягу операцій, рівня їх дохідності та структури активів з різним рівнем дохідності. Порогове значення цього показника повинно бути на рівні 1-4%.

На величину цього показника впливають тип послуг, етап їх життєвого циклу. Банк, який перебуває на етапі зародження або підйому чи впроваджує новий вид продукції, проводить, як правило, агресивну маркетингову політику з метою збільшення обсягів продажу. У цьому разі величина отриманого прибутку, а отже, і величина безпеки залежать від ефективності маркетингової діяльності. На етапі зрілості – рівень безпеки більше залежить від ефективності процесу надання банківської послуги. Безпека банку забезпечується надійно лише в тому разі, коли життєві цикли різних послуг, які надає банківська установа, перекривають один одного.

Поряд з вивченням структури доходів, їх динаміки, визначенням впливу відповідних факторів на відхилення фактичного обсягу доходів за кожним напрямом від бізнес-плану, а також розв’язанням інших традиційних завдань аналізу особливу увагу необхідно приділити специфічності аналізу кожної підгрупи процентних доходів через їх відношення до відповідної величини дохідних активів, що використані.

Кожна банківська установа, яка виходить на ринок із власними послугами, намагається досягти переваги над іншими банками. Індикатором безпеки банку в конкурентному середовищі є рівень конкурентоспроможності послуги, яку він надає. Оптимальне значення цього показника дорівнює одиниці:

                                                              (1)

де Цп - ціна послуги банку, грн;

Це - ціна еталонної послуги, грн.

 

Особливе значення для гарантування ринкової безпеки банку відіграє ритмічність реалізації банківської послуги. Вона визначається на підставі даних про реалізацію банківських послуг за відповідний період. Оптимальне значення показника ритмічності збуту повинне дорівнювати одиниці:

                                                     (2)

деПоп- плановий обсяг реалізації послуг за певний період часу, тис. грн;

Фоп- фактичний обсяг реалізації послуг за певний період часу, тис. грн.

 

Що більше віддаляється значення показника, то більше послуг залишаються нереалізованими, то нижчий показник ринкової безпеки банку.

Успішне ведення банківської справи неможливе без використання реклами. Саме реклама здатна підтримати необхідний рівень продажу, миттєво реагувати на зміну кон’юнктури ринку, нейтралізуючи активних конкурентів, забезпечуючи позитивний імідж банку. Розрахунок коефіцієнта реклами наступний:

                                                             (3)

де Врекл -  витрати на рекламу, тис. грн;

ЧП  - чистий прибуток, тис. грн.

 

Ринкова безпека банку залежить від того, наскільки ефективно вирішуватиме реклама поставлені перед нею завдання, а форми та методи її здійснення дієво відповідатимуть вимогам часу. Щоб визначити оптимальні межі рекламних витрат, керівництво банківської установи повинно дослідити, яким чином рівень рекламних витрат впливає на обсяги попиту: скільки ще послуг можна надати на кожну додатково вкладену рекламну гривню та на якому етапі інвестиції в рекламу втрачають ефективність.

Ринкова частка банківської установи відображає найбільш важливі результати конкурентної боротьби, фіксуючи ступінь домінування банку на ринку, його можливості впливати на  структуру попиту та пропозиції, ціни і динаміку ринку в цілому. Ринкова часка банку - це питома вага наданих послуг банківської установи в загальній місткості даного ринку збуту. Дослідження ринкових часток конкурентів дозволяє виявити розподіл сил у конкурентній боротьбі на ринку банківських послуг. З цією метою визначають показник відносної ринкової частки банку (ВРЧБ):

                                                             (4)

 

де РЧБ - ринкова частка банку;

РЧК - ринкова частка найсильнішого ринкового конкурента.

 

Значення показника «відносна ринкова частка» полягає в тому, що він об’єктивніше, ніж показник ринкової частки, характеризує конкурентне становище банківської установи на ринку.Якщо відносна ринкова частка банку більша від одиниці, фірма є ринковим лідером і має найсильніші ринкові позиції, а отже, й стан ринкової безпеки.

Якщо показник відносної ринкової частки банку дорівнює одиниці, ринкове становище банку таке саме, як і в її головного конкурента.Якщо відносний показник ринкової часткибанку менший від одиниці, установа має слабкі ринкові позиції, що вимагає дослідження факторів, які впливають на стан ринкової безпеки банку.

Разом з тим ринкова частка - не єдиний показник оцінки рівня конкуренції на ринку. З цією ж метою можуть використовуватися також [1]:

- частка «свідомості» (відсоток споживачів, які називають певну банківську установу, коли їх просять назвати першу, що спала їм на думку, при прийнятті рішення щодо вибору банківської установи та купівлі певного виду послуги) свідчить про найбільш вкорінену в свідомості обізнаність про марку і купівельні переваги;

- частка «голосу» (відсоток простору або часу в рекламних ЗМІ, який займає банківська установа по відношенню до загального обсягу ЗМІ для даної галузі; часто вимірюється розміром коштів, витрачених на рекламу) може привести до зміни в частці «свідомості».

Після оцінки кожного із наведених часткових показників ринкової безпеки банку, порівнюючи їх з пороговим значенням, вирізняючи стимулятори та дестимулятори,  розраховується інтегральний показник ринкової безпеки банку як середньогеометрична величина. Розрахунок інтегрального показника дозволить визначити стан банку за ступенем його наближеності до безпеки, ризику, загрози чи небезпеки. Про послаблення ринкової банку свідчать: зменшення частки ринку, займаної банківською установою; ослаблення конкурентних позицій і здатність протидіяти конкурентному тиску; зниження адаптаційних можливостей до змін ситуації на ринку, відставання від вимог ринку і т.д. В результаті розрахунків виявляються ті банківські установи, які являють собою особливу небезпеку як конкуренти і відносно яких розробляються спеціальні стратегії і форми економічної поведінки. Для зміцнення рівня ринкової безпеки банку необхідне використання комплексного маркетингового підходу банку до управління банківською діяльністю, що дозволить максимально швидко зрозуміти потреби клієнта та знайти оптимальне рішення для їх задоволення.

 

Література:

Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 520с.

10
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.