facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ПРАВОВЕ РУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ БЮРО

Автор Доклада: 
Невмержицький Є.І.
Награда: 
ПРАВОВЕ РУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ БЮРО

УДК 336.77:004.651(043.3)

ПРАВОВЕ РУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ БЮРО І КРЕДИТНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ І В СВІТІ
Невмержицький Є.І., здобувач
Київський національний економічний університет

У статті розглядаються аспекти правового регулювання обігу інформації що містить кредитну історію. Дана діяльність у більшості кран світу виділилась в окрему індустрію кредитної звітності, яка відіграє значну роль у розвитку грошово-кредитної сфери.   Головними операторами кредитної звітності виступають кредитні бюро, діяльність яких в Україні регулюється профільним законом, а в світі їх функціонування зазвичай підпорядковується законодавству про захист персональних даних.  Особливу увагу автор звертає на законодавче регулювання питання захисту прав  суб’єктів кредитних історій при передачі їх персональних даних.
Ключові слова: кредитне бюро, кредитна історія, суб’єкт кредитної історії, кредитний звіт, індустрія кредитної звітності, оцінка кредитної історії, кредитний ризик, інструменти управління кредитними ризиками.

In the article the aspects of legislation of credit history information circulation are examined. This activity in majority of the world countries shaped in separate credit reporting industry, which plays a considerable role in development of money-and-credit sphere.   Credit bureaus are the main operators of credit reporting industry and their activity in Ukraine is regulated by special law and in the world their functioning usually is regulated by personal data protection legislation. An author turns the special attention to the question of personal  rights protection at the transferring of credit history subject’s  information.
Key words: credit bureau, credit history, subject of credit history, credit report, credit reporting industry, credit history estimation, credit risk, credit risks management tools.


Законодавства більшості європейських країн, регулюючі збір, зберігання, управління і розподіл особистих даних, говорять про те, що упорядкованість інформаційних потоків – необхідна умова стабільного зростання економіки. Інакше кажучи, добре налагоджені інформаційні потоки дозволяють зменшити негативні наслідки несприятливих економічних чинників, обмежити олігополію і виборче надання кредитів. Частково з цієї причини парламенти європейських країн сприяють процесам інформаційного обміну і не прийняли законодавство про регулювання роботи компаній, що займаються обробкою даних, на місцях. Навпаки, прийняте ними законодавство відображає загальні для всіх управлінські принципи, що містяться в Директиві Європейського Парламенту "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 р. (95/46) [1]. Законодавство Європейського Союзу також направлене на знищення бар'єрів (в основному, регуляторних невідповідностей між окремими країнами-членами ЄС, що перешкоджають створенню єдиного внутрішнього європейського ринку.
Досвід більшості зарубіжних країн показує, що не існує єдиного законодавчого поля регулювання діяльності вищезгаданих організацій. Для дослідження питання регулювання ринку кредитної звітності розглянемо загальну схему, що демонструє систему регуляторних механізмів, що прямо або опосередковано впливають на становлення та розвиток кредитної звітності як показано на рисунку 1

Система регулювання ринку кредитної звітності

Рис. 1 Система регулювання ринку кредитної звітності

Зображена на рисунку 1 схема показує, як утворена система регулювання кредитної звітності в Україні. Однак, дана схема підходить до будь якої країни без винятку з зазначеними особливостями законодавчого, ринкового і саморегулювання кредитної звітності, яке склалось історично з притаманними лише їй характеристиками.  
Переважна кількість розвинених країн у вирішенні питання законодавчого регулювання керується законами, що регулюють відносини у сфері захисту персональних даних та інформації, а також споживчого кредитування.
Кредитна звітність напряму стосується фінансових питань, але це не означає, що відносини, які виникають при обігу кредитної інформації регулюються лише такою комплексною  галуззю права, до якої, поряд з іншими дослідниками, відносить Вишновецький  В.М. фінансове право [2]. Також, кредитна звітність безпосередньо пов’язана з грошово-кредитною сферою, яка органічно включає в себе практично всі аспекти банківської діяльності. Однією з важливих умов реалізації грошово-кредитних відносин є регулювання кредитної звітності, оператором якої виступають кредитні бюро.  
Наприклад, при здійсненні діяльності німецьке кредитне бюро керується спеціальним федеральним законом (Federal Data Protection Act); кредитне бюро Франції у своїй діяльності керується  законом щодо захисту персональної інформації (Data Protection Act, 1984).
В Україні діяльність бюро кредитних історій регулюється профільним Законом «Про організацію формування та обігу кредитних історій» [3], Ліцензійними умовами Міністерства юстиції [4], та іншими законами що стосуються збирання, зберігання, обробки і надання інформації.  
Бюро кредитних історій Канади функціонує відповідно до закону щодо захисту персональної інформації та електронних документів (Personal Information Act). Проте слід зазначити, що кожна провінція Канади має власні особливості функціонування та діяльності кредитних бюро.
У Європі та США застосовуються різні підходи до збору та захисту персональних даних.
Дані кредитної історії відносяться до банківської таємниці, яка є одним із центральних понять банківського законодавства багатьох країн світу [5]. Тому регулювання обігу кредитної звітності має особливе значення для захисту прав всіх учасників обміну інформацією, яка складає кредитну історію. 
У США діють декілька законів, що регулюють збір та розповсюдження персональних даних. Щодо надання кредитних звітів кредитними бюро то у 1971 році США прийнятий окремий  Закон про сумлінну кредитну інформацію (Federal Fair Credit Reporting Act) [6], що докладно регулює видачу кредитних історій. Цей закон визначив право продавати інформацію про споживача без його згоди.  На думку багатьох фахівців дія цього правового акту не гарантує достатнього захисту особистого життя громадян, що є суттєвим недоліком. Також недоліком американського законодавства є покладання на громадян обов’язку робити активні дії  з метою обмеження використання і розповсюдження інформацій щодо них, замість зобов’язання кредитних установ на отримання згоди від громадян на використання персональних даних щодо них.
Вимоги ЄС з питань захисту персональних даних при їх збиранні та обробці викладені у декількох документах ЄС, основними з яких:

 • 1) Конвенція Ради Європи про захист особи у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних (28.01.1981 р.) [7].
 • 2) Директива 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради Європейського союзу від 24 жовтня 1995 року ”Про захист прав приватних осіб відповідно до обробки персональних даних і вільному пересуванні таких даних” (1995 рік). (“Директива про приватне життя”)[1].
 • 3) Директива 97/66/ЄС Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 15 грудня 1997 року стосовно обробки персональних даних і захисту приватної інформації «у телекомунікаційному секторі» [8].

Політика ЄС спрямована на те, щоб країни-члени ЄС в своїх законах керувались принципами, закладеними в Директивах ЄС.
Спільним у законодавстві наведених вище країн є підходи щодо цільового використання інформації, визначення кола осіб, яким може бути надана ця інформація, визначення строку її зберігання, відповідальність за порушення закону та визначення регулюючих органів.
В одних державах, (наприклад Сполучені Штати Америки) правовий захист обміну кредитною інформацією носить здебільшого декларативний характер, в інших (Швейцарська конфедерація) – являє собою сукупність взаємопов’язаних правових механізмів, які з одного боку, дозволяють забезпечити запобігання розголошенню та неправомірному використанню банківської таємниці, а з іншого надають достатні можливості працівникам правоохоронних органів для виявлення, попередження та присікання злочинних діянь, пов’язаних з відмиванням “брудних” грошей.
На сучасному етапі, банківська таємниця в Росії регулюється практично так само, як і в Україні, а існуючі певні відмінності вказують на більш досконале встановлення цього режиму саме в нашій країні. Правовій охороні банківської таємниці в країнах із розвиненою банківською системою приділяється значно більша увага порівняно з Україною. Так, наприклад, в Швейцарії, Австрії, Люксембурзі захист банківської інформації є найбільш важливою задачею правового регулювання банківської сфери. Особливий інтерес викликає і спосіб регулювання банківської таємниці в США, країні, в якій існує спеціальний закон про банківську таємницю. Однак, при наявності конкуренції норм інституту банківської таємниці із нормами законів про відмивання капіталів, боротьбу з тероризмом, незаконним обігом наркотиків тощо, пріоритет надається використанню саме останніх норм, адже фінансовим органам США законодавством надані широкі повноваження у поєднанні з жорстокими механізмами боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
Після прийняття профільного закону кредитна звітність в Україні набула статусу окремої індустрії з визначенням її основного поняття - кредитної історії: -  це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов'язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону?3?.
В Україні враховуючи Закон України “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС” доцільно при встановлені підходів до збору, обробки, захисту персональних даних орієнтуватися на Директиви Європейського Союзу.
Відносно процедур оцінки ризиків вимоги в Україні ще не сформовані і в цій області нормативна база повинна і буде розвиватись саме в напрямку оцінки кредитної історії і використання кредитних звітів. Проте, можна припустити, що інструменти управління кредитними ризиками, включаючи автоматизовані системи управління процесами кредитування, будуть втілюватись та розвиватись банками навіть швидше, ніж відповідні вимоги контролюючих органів, оскільки в цьому прямо зацікавлені всі кредитори в умовах зростання конкуренції на ринку кредитування.
Розвиток внутрішнього кредитного ринку є дійовим механізмом прискорення темпів економічного зростання, активізації і кон’юнктури ринку, розширення обсягів виробництва, збільшення зайнятості населення.
Робота кредитних бюро спрямована на створення в країні конкурентного ринкового середовища, в якому добросовісні позичальники мають переваги перед недобросовісними.
У великій мірі передумовами успішного розвитку кредитної звітності є захист прав суб’єкта кредитної історії. Так, Законом [3] передбачена добровільність формування кредитної історії через надання суб’єктом кредитної історії письмової згоди на передачу даних щодо кредитного правочину до Бюро кредитних історій.
Захист суб’єкта кредитної історії від несанкціонованого ознайомлення з інформацією щодо нього здійснюється через обмеження доступу до кредитної історії. Отримання кредитних історій із Бюро можливо тільки з письмової згоди самого суб’єкта кредитної історії щодо якого накопичена інформація.
Суб’єкт кредитної історії в Україні має право (в тому числі один раз на рік безоплатно) отримати про себе інформацію, яка міститься в його кредитній історії та інформацію про всі звернення до його кредитної історії (яка установа зверталась і дата звернення), що надає йому наступні можливості:

 • - контролювати достовірність інформації, яка надходить в його кредитну історію, а також своєчасно виправити її;
 • - контролювати доступ до його кредитної історії, оскільки позичальник чітко знає, звертався він у цей час за кредитом до кредитної установи, яка мала доступ до його кредитної історії, чи ні, та чи надавав він відповідну згоду на такий доступ.

В більшості країн світу загалом і Європейських країн зокрема нема профільного закону що регулює індустрію кредитної звітності, як це має місце в Україні, Казахстані, Росії, Молдові та інших пострадянських країнах. Діяльність кредитних бюро в країнах з високо розвиненою економікою і кредитно-фінансовою системою, зазвичай регулюється законами про інформацію і захист персональних даних, який є основоположним у цій галузі і саме захист персональних даних є тією складовою в індустрії кредитної звітності,  що потребує законодавчого регулювання. Всі інші правовідносини між учасниками обміну кредитною інформацією регулюються згідно договірного права.  В Україні правова культура суб’єктів правових відносин знаходиться на дуже низькому рівні, судова система перебуває в занепаді, що підтверджується розвитком рейдерства, постійними корупційними скандалами щодо суддів і низьким рівнем поваги до інституту судочинства. В цих умовах, профільний Закон сприяв розвитку кредитних бюро, в якому майже всі головні аспекти прописані згідно міжнародних стандартів і, головне, відсутні положення, що суттєво гальмують розвиток кредитної звітності.
При розгляді правового регулювання діяльності кредитних бюро важливо зазначити, що вона відбувається суто за допомогою засобів інтернету, а в цьому аспекті полягає питання захисту прав людини у зв’язку з пересилкою даних через світову мережу, враховуючи те, що інформація про кредитну історію українськими кредитними бюро може поширюватись, згідно встановлених правил, лише у межах України. Дослідивши українське законодавство, що регулює обіг кредитних історій в Україні ми можемо зробити висновок, що в нашій країні законодавче регулювання  кредитної звітності цілком захищає права особи, які визначені Конвенцією з Прав Людини, як зазначено на форумі в Женеві 16-17 лютого 2006 року [9].

Література:

 • 1. Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних  і про вільне переміщення таких даних : Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24 жовтня 1995. [Електронний ресурс]  –    Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_242
 • 2. Вишновецький В. М. Сутність взаємозв'язку і взаємодії систем фінансового права та фінансового законодавства  / В. М.  Вишновецький // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 103. Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2001. – 64-68 c.
 • 3. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23 червня 2005 № 32 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2704-15
 • 4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження  господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію : Наказ N 115/107/5 державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства юстиції України, від 27.12.2006. [Електронний ресурс]  –   Режим доступу :  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1384-06
 • 5. Гетманцев Д.О. Банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн / Д. О. Гетманцев //[Електронний ресурс]  Банківське право України. –– Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/law/getmantsev_bpu/part7/707.htm
 • 6. Акт про справедливу кредитну звітність «The Fair Credit Reporting Act» [Електронний ресурс]. –   Режим доступу: www.ftc.gov/os/statutes/031224fcra.pdf
 • 7. Про захист прав осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних : Конвенція Ради Європи №108, журнал «Правова інформатика [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bod.kiev.ua/jurnal/2_16.htm 
 • 8. Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі : Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 грудня 1997. [Електронний ресурс] – Режим доступу:                                                                                                 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_243&zahyst=4/UMf...
 • 9. Права людини і інтернет. [Електронний ресурс]  Форум 16-17 лютого 2006 р., Женева - Режим доступу: www.article19.org/pdfs/wsis-statement-internet-governance.pdf


 

0
Your rating: None
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.