facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Кудлай В.Г.
Награда: 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

УДК631.158

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Кудлай В.Г., к.е.н., доцент
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 
У статті аналізується продуктивність праці, мотивація трудової поведінки працівників, зокрема в сільському господарстві, досліджуються фактори, які впливають на її підвищення.
Ключові слова: праця, продуктивність праці, сільськогосподарські підприємства, мотивація праці, персонал
In the article the considerationis the labour productivity, motivation of labour conduct of workers, is analyse in particular in agriculture, factors which influence on its increase are probed.
Key words: labour, labour productivity, agricultural enterprises,motivation of labour, personal
 
Формування соціально орієнтованої економіки в Україні потребує нагального вирішення  проблем пов’язаних з деформаціями у соціально-трудових відносинах на селі, зокрема низький рівень заробітної плати, зниження трудової мотивації працівників, недосконалість організації оплати праці, неповне використання людського капіталу, зростання масштабів бідності серед селян.
Не можна не погодитись з відомим фахівцем у галузі соціально-трудових відносин А.М.Колотом,  який зазначає, що така ситуація є загрозливою для економічної і соціальної безпеки країни [1, с.13]. Цій проблематиці приділяли увагу у своїх роботах такі вчені, як Д.Богиня, Е.Лібанова, І. Петрова, В.Онікієнко, В.Савчук, В.Черняк, В.Юрчишин та інші. Багатогранність та полідисциплінарність проблем аграрної праці, її продуктивності та  мотивації персоналу в сучасних трансформаційних умовах України потребують глибокого вивчення соціально-економічних, демографічних, технологічних і матеріальних складових, що і зумовлює необхідність поглибленого дослідження даної тематики.
 
Протягом останніх десятиріч спостерігається незадовільне міжгалузеве співвідношення заробітної плати. Так, в сільському господарстві порівняно з іншими галузями економіки фіксується найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 65% від середнього по економіці [2]. За розрахунками Міністерства економіки, у 2005– 2010 продуктивність праці зростала досить швидко — у середньому на 6,7% на рік. Однак порівняно з іншими країнами продуктивність праці в Україні все ще дуже низька. За даними МВФ,  за цим показником (16,3 тис. доларів виробленої продукції, робіт і послуг на одного працюючого  у  2009 році) Україна посідає 95-те місце в списку 179 країн світу [3, с.2].  Для порівняння продуктивність праці, наприклад у США, вища за продуктивність праці в Україні майже у десять разів, у Великій Британії –майже у шість, в Німеччині – понад шість, у Франції – майже у вісім разів. Щодо співвідношення оплати праці у розвинених країнах з ринковою економікою і України в доларовому еквіваленті, то в США оплата праці є вищою за оплату праці в Україні майже в дванадцять разів, у Франції – майже в дев'ять, у Великій Британії та Німеччині – майже у вісім разів.
За даними міжнародної комісії, створеної у 1988 р. за ініціативою Ради Європи, справедливо вважається, що мінімальна заробітна плата має бути не нижчою 60% за середню [4].
 
Протягом 2000-2010 років в сільському господарстві склалась не­гативна тенденція до зниження продуктивності праці Це зумовлено зменшення обсягів валової продукції вдвічі та скоро­чення чисельності працівників майже в 1,4 раза. Таким чином, основним чинником зростання продуктивності праці має бути інтенсифікація та модернізація виробництва. Як справедливо вважає В.Г.Андрійчук найбільш радикальним фактором, що впливає на скорочення затрат живої праці є заміна її капіталом [5, с.238].  На наш погляд  провідну роль у вирішенні соціально-економічних проблем пов’язаних з посиленням мотиваційного ефекту до праці є утвердження праців­ників сільськогосподарських підприємств як співвласників землі, майна, одержаної продукції. Серед першочергових заходів, які сприятимуть ефективності ринку аграрної праці,  є зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, посилення взаємної відповідальності держави, роботодавця, працівників.
 
Література:
  1. Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС):
  2. монографія  / А.М.Колот, Г.Т.Куліков.- К. : КНЕУ, 2008. – 274 с.
  3. http://www.ukrstat.gov.ua/
  4. Олійник Д. Країні потрібні... трудоголіки  // День. – 2010.- 7липня. - №117
  5. ШаповалМ.Індекс людського розвитку.Міжнародний досвід застосування соціальних стандартів і український феномен. -http://www.narodnapravda.com.ua/economics/4af7154f8cd0e/view_print/
  6. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. - К.: КНЕУ, 2002. - 624с.
0
Your rating: None

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.