facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Автор Доклада: 
Денисюк В.В., Кужель В.В.
Награда: 
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

УДК : 378.1

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Кужель В.В., заступник директора з навчальної роботи
Денисюк В. В., завідувач відділенням
Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж УНУС

В даній статті автори розглядають явище освіти як суспільний феномен, підкреслює важливість даної проблематики в сучасній науці. Звертають увагу на один із напрямів вдосконалення управління якістю освіти - інноваційний менеджмент, аналізують його компоненти: інноваційна інфраструктура, інноваційний потенціал, інноваційна культура та інноваційна діяльність.
Ключові слова: управління освітою, інноваційний менеджмент, інноваційна культура, інноваційна інфраструктура, інноваційна діяльність.

Given article deals with the educational effect as a social phenomenon, it is emphasized the importance of this problem in the modern science. It is paid much attention on the one of the tendency of educational quality administration. Innovational management is analyzed by its components: innovational infrastructure, innovational potential, innovational culture and innovational activity.
Key words: management of education, innovational management, innovational culture, innovational infrastructure, innovational activity.

Інтеграція української вищої школи у європейський та світовий освітній простір неможлива лише за умови реформування та модернізації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах країни. Це актуалізує проблему освітніхінновацій як діє­вого чинника інтенсифікації та підвищення якості освітніх послуг, зростання творчого потенціалу учасників навчального процесу.Явища глобалізації та інтеграції охоплюють різноманітні сфери суспільної діяль­ності (фінанси, промисловість, політика, наука, освіта, культура тощо).

Як особливо важлива, суспільно-значуща та визначальна для майбутнього люд­ства науково-освітня галузь розвивається в контексті загально цивілізаційних та евроінтеграційних процесів. Поява світового ринку та інтернаціоналізація капіталу, створення і діяльність транснаціональних і наднаціональних об'єднань (промислових, суспільно-політичних тощо), бурхливий розвиток інформаційних технологій і засобів комунікації, інтеграція науки і виробництва, науки і освіти, поширення моделі високотехнологічного суспільства, виникнення у житті світового співтовариства нових глобальних проблем, які потребують своєчасного дослідження і розв’язання.

Вища освіта має відповідати на виклики часу, втілюючи нові вимоги, тенденції,ідеї у нових освітніх технологіях, формах і структурах, методах і засобах професійної підготовки.

Освітні інновації є адекватною відповіддю на соціальні вимоги постіндустріального суспільства ”швидкої” економіки, в якій зростає роль творчості, оперативності управління, здатної швидко реагувати на зміни, уміння створювати нові технології і замінювати їх новішими, запобігати інформаційній ізоляції [1].

Сучасний етап розвитку національної системи освіти характеризується її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту у відповідність до особистісних запитів учнів та світових стандартів, до вимог, які висуваються до усіх рівнів освіти. Нові реалії висувають нові вимоги до якості освіти, зокрема, універсальності підготовки випускників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, їхньої адаптації до соціальних умов, особистісної орієнтованості навчального процесу, його інформатизації, визначальній важливості освіти у забезпеченні сталого людського розвитку.

Кризові явища в освіті, які спостерігаємо, не є породженням сьогодення, вони сягають своїм корінням у радянські часи. Проте їх активізація тісно пов'язана саме із зміною статусу держави, характеру суспільних відносин, реформуванням політичної та економічної систем на принципово нових засадах і стагнацією економіки, зумовленої цими процесами [5].

Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації освіта в умовах незалежності нашої держави ввійшла в суперечність з новими, більш гнучкими і такими, що зазнають постійних трансформацій, вимогами українського суспільства з ринковою економікою.

Сьогодні науковці, зокрема Гаєвська Л. А., вивчаючи різні аспекти розвитку національної системи освіти, виокремлюють низку причин, які потребують всебічного врахування при визначенні змісту освітніх реформ: неефективність успадкованої від Радянського Союзу централізованої системи освіти (фінансування державою галузі освіти було нераціональним, недостатньо координованим та узгодженим. Програми професійної підготовки були вузькоспеціалізованими, відбувалось дублювання навчальних закладів, факультетів, відділень, спеціальностей. Кожне міністерство, відомство і навіть окремі підприємства прагнули мати свої навчальні заклади. Внаслідок цього відбувалося постійне зростання професійних кадрів, що зумовлювало збільшення витрат. Поряд із цим спостерігалася відсутність будь-яких стимулів для ефективного використання ресурсів, низька відповідальність перед споживачами освітніх послуг); слабка здатність освіти підтримувати ринкову економіку; централізована й уніфікована освітня система була сфокусована, з одного боку, на викладання однакової догматизованої інтерпретації історії та національних цінностей, а з іншого, - базувалася на вузькоспеціалізованих навчальних програмах [2].

Отже, успадкована Україною, освіта передбачала підлеглість і обмежений досвід громадян, не відповідала потребам ринкової економіки. До останніх В.Луговий відносить такі основні аспекти:

1.Хоча рівень базової освіти перевищував такий рівень у багатьох західних країнах, наступне навчання було надмірно спеціалізованим. До того ж, ця спеціалізація розпочиналася із занадто раннього віку.

2.Освіта дорослих, яка відіграє важливу роль у трудовій мобільності населення, продовжувала подальше закріплення вузької спеціалізації, оскільки вважалося, що фахівці залишатимуться й надалі в межах первісних професій протягом усього часу трудової діяльності.

3.Такі навчальні предмети, як економіка, право, політологія, соціологія, психологія, управління та інші, які мають особливу значущість у новій політичній, економічній, соціальній ситуації, недооцінювалися або й зовсім вилучалися з навчальних планів [5].

Тому не випадково серед численних трансформацій і модернізацій останніх десятиліть, що охопили всі сфери життєдіяльності українського суспільства, мали місце й ті, які безпосередньо пов'язані із сферою управління освітою.

Управління освітою, зокрема її якістю, складний, багатогранний і нелінійний процес, який повинні постійно координувати й коригувати суб'єкти управління відповідно до соціально-педагогічних умов його функціонування.

З позицій системного підходу управління якістю освіти його слід розглядати як цілісну, відкриту соціально-педагогічну систему, що відповідає всім характерним ознакам складних систем. Найсуттєвіші серед них такі: спрямованість управління на досягнення мети; ієрархічна підпорядкованість, що передбачає узгодженість централізованого управління з самоуправлінням за одночасної автономності складових; наявність у системі управління інтерактивних властивостей, не притаманних її складовим, взаємозв'язку і взаємозумовленості між складовими та критеріїв оцінювання результативності функціонування; варіабельність певних складових і стану (структура, функції, зв'язки) всієї системи управління [6].

Сьогодні  серед основних і  популярних напрямів  вдосконалення непростого процесу управління якістю освіти є інноваційний менеджмент, який є невід'ємною складовою стратегічного менеджменту в освіті. Інноваційний менеджмент - це сукупність принципів, методів та інструментів управління інноваційними процесами, а саме запровадженням нових ідей, знань, представлених у вигляді фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок [6]. Сутність менеджменту інновацій полягає у забезпеченні умов для внесення системних змін у діяльність освітніх закладів, спрямованих на їх розвиток і покращення роботи. Ефективний інноваційний освітній менеджмент, спрямований на підвищення якості освіти, є надійним механізмом задоволення потреб споживачів освітніх послуг та забезпечення конкурентоспроможності освітніх закладів.

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, запровадження чогось нового. Інновації не виникають спонтанно, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду найкращих учителів і цілих колективів. Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління.

Основу інноваційних процесів в освіті становлять декілька важливих соціально-педагогічних проблем: 1) створення на рівні держави і суспільства умов, які сприяють активізації діяльності освітніх організацій в інноваційній сфері управління; 2) вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; 3) запровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику [4].

Результатом інноваційних процесів є використання теоретичних і практичних нововведень, зокрема таких, що формуються на межі теорії і практики. Сучасний менеджер у галузі освіти може бути автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій. Управління інноваційним процесом передбачає аналіз і оцінку введених суб'єктами освітніх організацій педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної розробки і застосування. Водночас керівники, навчального закладу здійснюють цілеспрямований відбір, оцінювання й застосування на практиці досвіду колег, нових ідей, методик, запропонованих наукою.

Отже, нова модель і системи управління сферою освіти, згідно із Національною доктриною розвитку освіти, має бути відкритою і демократичною, враховувати громадську думку. Модернізація управління освітою передбачає: оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію управління; перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами; перехід до програмно-цільового управління; поєднання державного і громадського контролю; запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях; організацію експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій; демократизацію процедури призначення керівників навчальних закладів, їх атестації; впровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп'ютерних технологій; удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів; підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, виховання лідерів у сфері освіти.

Література

1. АндрущенкоВ. П.. Економіка вищої освіти України: тенденції та механізми розвитку. / Віктор Андрущенко. - К.: Пед. преса, 2006. - С 28.
2. Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети [Електронний ресурс]. 
3. Згуровський М.З. Ми повинні упереджувати ситуацію, а не фіксувати проблеми // Освіта України. - 1997. - 28 лютого. - № 10.
4. Калініна Л. Специфіка інформаційного управління закладами освіти // Освіта і управління. - 2003. - Т. 6. - Ч. 3. - С 47.
5. Луговий В.І. Управління освітою: навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління» - К.: Вид-во УАДУ, 1997.
6. Найдьонов І., Кот Г. Головні важелі в управлінні якістю освіти [Електронний ресурс] // Персонал. Журнал інтелектуальної еліти. - 2009. - № 1. 

0
Your rating: None

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis. The study is original object of analysis and specificity of the presentation.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.