facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗНАЧУЩОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ВНЗ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Автор Доклада: 
Корсакевич В. В.
Награда: 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗНАЧУЩОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ВНЗ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗНАЧУЩОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ВНЗ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Корсакевич Васіліса Василівна, старший викладач, практичний психолог
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

 

У статті наведено результати проблемно-пошукового етапу дослідження проблеми розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищих навчальних закладів приватної форми власності. Представлено аналіз значущості психологічних характеристик конкурентоздатності для персоналу ВНЗ приватної форми власності.
Ключові слова: конкурентоздатність, персонал ВНЗ, значущість психологічних характеристик, конкурентоздатність персоналу ВНЗ приватної форми власності.

The results of the search problem-phase study on the competitiveness of the teaching staff of higher educational institutions of private ownership. Analyzes the significance of psychological characteristics of competitiveness for university staff to private ownership
Keywords: competitiveness, university staff, the importance of psychological characteristics, competitive university staff to private ownership.

Актуальність проблеми розвитку конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності пов’язана з необхідністю забезпечення його ефективної професійної діяльності в висококонкурентних умовах діяльності освітніх організацій. Високий рівень конкурентоздатності сприятиме здійсненню ефективної конкурентної взаємодії персоналу в організаціях.
До того ж, конкурентоздатність персоналу організацій пов’язана з конкурентоздатністю організації [1], тому розвиток конкурентоздатності персоналу певною мірою «автоматично» забезпечуватиме підвищення розвитку конкурентоздатності, власне, самої освітньої організації. Визначення значущості психологічних характеристик методом суб’єктивної оцінки, зокрема, самими фахівцями - персоналом ВНЗ, має суттєве значення для «наповнення» змістом структури конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності.
Метою статті є аналіз значущості психологічних характеристик конкурентоздатності для персоналу ВНЗ приватної форми власності.
Методика та організація дослідження. Дослідження проведено в одному з приватних університетів м. Києва. Вибірка: 63 представники науково-педагогічного складу (20 осіб–керівники різних рівнів управління університету, 43 особи - викладачі). Для проведення дослідження нами було використано комплекс діагностичних методик «Аналіз розвитку конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності» (О.А. Філь, В.В.Корсакевич, 2011), який було розроблено, базуючись на ряді розробок [1-4].
Учасникам пропонувався для рангування перелік з понад 30 характеристик, які можуть бути суттєвими для забезпечення власної конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності. Опитані оцінювали міру найбільшого значення кожної характеристики за 3-бальною шкалою. При обробці результатів було використано метод кількісної обробки.
Результати дослідження. В результаті рангування характеристик конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності було визначено три рівні їх значущості з точки зору суб’єктивної оцінки кожної характеристики учасниками дослідження:
1. високий рівень значущості психологічних характеристик конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності виявлено для таких характеристик, які, дійсно, погоджуємось, мають бути притаманні високопрофесійному фахівцю в сфері освіти – «надійність при виконанні завдань, відповідальність» (95% опитаних); «компетентність у своїй галузі» (майже 88% опитаних); «фізичне та психологічне здоров’я» (біля 75%); «високий рівень загальної/управлінської культури» (67%);
2. середній рівень значущості психологічних характеристик конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності встановлено щодо таких характеристик, які думаємо, мають бути певним «стрижнем» надійної особистості та професіоналу, на якого зможуть покластися і колеги, і підлеглі, і партнери – «врівноваженість, збалансованість» (73,1% опитаних); «чесність» (70,1% опитаних); «уміння знаходити необхідну інформацію і опрацьовувати її, вимогливість до себе» (майже 63% опитаних); «адекватна самооцінка», «справедливість», «дисциплінованість та організованість» (62% опитаних); «працездатність та витривалість», «відданість своїй справі», «вміння швидко та ефективно приймати рішення», «вміння працювати в команді», «комунікабельність» (близько 56% опитаних);
3. низький рівень значущості психологічних характеристик конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності, який виявлено за результатами аналізу, заслуговує, вважаємо, окремої уваги. Це пов’язано з тим, що такі суттєві для сучасного освітянина, місія якого полягає у «навчанні та вихованні підростаючого покоління», характеристики, як «скромність» (34,3% опитаних); «неупередженість та безкорисливість», «високий рівень домагань» (близько 21% опитаних); «міжнародний світогляд» (16,4% опитаних); «лідерський потенціал» (біля 10% опитаних), відмічені лише незначною кількістю опитаних працівників ВНЗ, що вказує на важливість більшого осмислення ролі та місця людських та професійних цінностей в діяльності сучасних представників системи освіти.
Висновки. Вважаємо, що висвітлені вище характеристики, дійсно, є суттєвими для забезпечення ефективної професійної діяльності освітян в умовах конкурентної діяльності. Отримані дані доцільно покласти в основу розробки теоретичної моделі конкурентоздатності персоналу ВНЗ приватної форми власності з метою «змістовного» насичення її основних структурних компонентів.

Література:
1. Карамушка Л.М., Філь О.А. Психологічний аналіз значущості чинників забезпечення конкурентоздатності комерційних банків // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип.6 – Т.2 К., 2011. – С.23-32
2. Філь О.А. Методичний інструментарій для комплексної психологічної діагностики рівня розвитку конкурентоздатності сучасних організацій // Актуальні проблеми психології. Том. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 26 / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2010. – С. 338– 348.
3. Філь О.А., Вакулюк О.І. Значущість психологічних характеристик конкурентноздатності управлінського персоналу освітніх організацій / Народна освіта. [Електронне наукове фахове видання]. Вип. №2/11, 2010.
4. Філь О.А., Корсакевич В.В. Псіхологічні особливості сприйняття конкуренції персоналом ВНЗ приватної форми власності як передумова розвитку соціально-відповідальних відносин в організації // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально-відповідальний вимір: матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р. м.Київ, Україна) редкол.: Г.О. Балл [та ін.]. – К.: ДІЯ, 2011. – С. 92-93.

6
Your rating: None Average: 6 (2 votes)

Шановна Васіліса Василівна.

Шановна Васіліса Василівна. Скажіть, як психолог, а хіба Ви не змогли б сказати це ж саме, навіть не проводячи опитування? А що буде, якщо для якоїсь конкретної людини Ви визначите, що «вміння працювати в команді» для неї є найхарактернішим фактором, а «надійність при виконанні завдань, відповідальність» десь так на місці 3-4. Як зміниться конкурентоздатність цього співробітника і як це вплине на конкурентоздатність організації в цілому? Що означає наприклад "компетентність у своїй галузі" для ректора "вища", завідувача кафедри, декана? Хіба не включає "лідерський потенціал" (10%) "вміння швидко та ефективно приймати рішення" (56%), або хіба він виключає "високий рівень загальної/управлінської культури" (67%). Рекомендую звернути увагу на ці властивості - наявність "пересічних" характеристик у визначенні конкурентоздатності та різноманітність посадових вимог до працівників ВНЗ. Інакше Ви отримаєте не "інструмент для управління", а черговий "інструмент для маніпулювання", якими й так вже переповнене наше ВНЗ-ське життя. З повагою,
Владимир Черняк
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.