facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ВИКОРИСТАННЯ СОКРАТИЧНОГО МЕТОДУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Автор Доклада: 
Полозенко О. В.
Награда: 
ВИКОРИСТАННЯ СОКРАТИЧНОГО МЕТОДУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

ВИКОРИСТАННЯ СОКРАТИЧНОГО МЕТОДУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Полозенко Оксана Василівна, канд. пед. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування


Висвітлено можливості і переваги використання сократичного методу в процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі.
Ключові слова: сократична бесіда, психологічна підготовка, професіограма.

There is proved the advisability of using Socratic conversation in the process of psychological training of the future experts of agrarian branch in the article.
Keywords: Socratic conversatio, рsychological training, professiograme.

Метою дослідження було з’ясувати можливості і переваги використання сократичного методу в процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі. Робота здійснювалася у декілька етапів. Зокрема, на підготовчому етапі було важливим проаналізувати професіограми та галузеві стандарти вищої аграрної освіти для спеціальності «Ветеринарна медицина» (кваліфікація: «Лікар ветеринарної медицини») й «Агрономія» (кваліфікація: «Технолог з агрономії»). Це дало можливість виявити психологічний компонент виробничих функцій, типових задач діяльності, здатностей і вмінь, якими повинні володіти фахівці зазначених спеціальностей та особистих якостей, які забезпечують успішність виконання їх професійної діяльності.
Наступний етап роботи полягав у виконанні студентами завдання: визначити і записати важливі особистісні якості, які необхідні їм для ефективного виконання професійної діяльності. В подальшому проводилося колективне обговорення професійно важливих якостей, зазначених студентами. Це здійснювалося під керівництвом викладача методом сократичної бесіди, оскільки саме цей метод дозволяє викликати у студентів той мисленнєвий процес, який переживає людина у момент певного відкриття або винаходу, що сприяє усвідомленню власної сили і вмінь, радість творення і винахідництва. Як зазначав В. Вахтєров, необхідно навчати не тільки тому, що визнається істиною, а, головним чином, тому, як відкривають істину [1].
Завдання викладача – допомогти віднайти студенту ті життєві сили, які змусять усвідомити свою сутність. Адже, як часто повторював улюблену тезу софістів великий Сократ, «пізнай самого себе і ти пізнаєш увесь світ». Тому важливим є не лише донесення до студента системи психологічних знань, а й формування його життєвих і професійних орієнтирів, переконання в тому, що знання з психології є дійсно для нього професійно важливими і практично значущими, щоб викликати прагнення до самоосвіти, до самостійного наукового пошуку, розширення світогляду до максимально можливого.
Сократичний метод допомагає студентам «відкривати» себе для самих себе, допомагає побачити справжнє значення власних думок, понять, оцінок, цілей, цінностей, мотивів вибору професії тощо.
При застосуванні сократичного методу викладач має можливість використовувати низку прийомів, таких як:
? іронія (грец. ???????? – удаване незнання) – тонке, приховане глузування. Сократова іронія побудована таким чином, що об’єкт, на який вона спрямована, немов би самостійно доходить до закономірних логічних умовисновків і знаходить прихований сенс іронічного висловлювання. Це –допомога тому, хто не знає істину, прийти до істини; виразний прийом, протилежний ідеї, що висловлюється (говорити протилежне тому, що мається на увазі; за формою схвалювати, за суттю – засуджувати, або навпаки). В іронії «так» означає «ні», за виразом «ні» даленіє «так». Красномовним прикладом іронії Сократа є його знаменитий принцип «Я знаю, що я нічого не знаю». Тому іронія дає можливість особистості відчути сумнів у тому, що вона вже все знає і всього досягла, оскільки призводить до очищення розуму для його подальшої освіти;
? майєвтика (грец. ????????? – мистецтво народження) – за Сократом, прийом видобування прихованого в людині знання за допомогою вміло поставлених запитань; здатність задавати такі запитання, пошук відповідей на які призводить до народження істинного знання, тобто це – продукування прихованих знань за допомогою проблемних запитань, що сприяє народженню істинної думки;
? індукція (лат. inductio – виведення, наведення) за Сократом – це знаходження загального визначення поняття шляхом порівняння окремих випадків і виключення хибних, занадто вузьких визначень. Таким чином відбувається рух до істини, тобто наведення на істину. Серед найбільш вагомих законів індукції важливо відзначити причинно-наслідкові правила доведення: завжди, коли виникає причина, виникає і феномен (наслідок); завжди, коли є феномен (наслідок), йому передує причина; якщо змінюється причина, змінюється і феномен; якщо причина має додаткові властивості, то й феномен набуває додаткових властивостей. Важливим для індуктивності сократичного методу є діалогічний спосіб дослідження. На думку Сократа, на початку бесіди необхідно завжди виходити із усім зрозумілих, а тому найпростіших, очевидних положень, які мають переважно чуттєвий характер, однак в міру розгортання діалогу переходити до прихованих і більш сутнісних властивостей обговорюваних проблем [2; 3; 4].
Отже, сократичний метод спонукає студентів розмірковувати над простими, на перший погляд, особистісними якостями й обстоювати власну точку зору, відшукувати саме ті грані, які є важливими для них. Уможливлює очевидність різноманітності поглядів на звичайні буденні поняття, спонукає замислитися над їх сутністю і важливістю. Навіть найбільш загальновизнані поняття, коли піддаються ретельному аналізу в процесі обговорення, часто втрачають свою загальноприйнятність. Тому викладачеві важливо відійти від монологу і за допомогою сократичного методу навчити студентів бачити речі у перспективі й оцінювати власні судження та думки інших. Абстрактні поняття при застосуванні прийомів іронії, майєвтики й індукції набувають обрисів життєвого і професійно-практичного досвіду студентів. Метод Сократа відрізняється від звичайного опитування тим, що дає можливість відстежити багатоманітність розгалужень різних точок зору, думок і наслідки життєвого досвіду кожного студента, виявити суперечності і дійти до альтернативного або компромісного рішення. Таким чином виявляється значний вплив уміло сформульованих викладачем запитань на формування мотивації до вивчення психології всупереч початковим очікуванням студентів.
На завершальному етапі роботи в результаті колективного обговорення було окреслено перелік важливих особистісних якостей, необхідних майбутнім фахівцям аграрної галузі для ефективного виконання професійної діяльності.
Для підведення підсумків й узагальнення результатів проведеної роботи було важливим ознайомити студентів із якостями, які зазначені у професіограмах ветеринарного лікаря й агронома. Це спонукало студентів до доповнення визначеного ними переліку професійно важливих якостей, розширення кола власних уявлень про вимоги до особистості фахівця і про значущість психологічних знань для їх майбутньої професійної діяльності.

Література:
1. Вахтеров В. Избранные педагогические сочинения / Сост. Л.Н. Литвин, Н.Т. Бритаева [Текст] / В.П. Вахтеров. - М.: Педагогика, 1987. – 400 с.
2. Кісіль М. Метод Сократа в контексті гуманізації вищої освіти // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 97. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 65-71.
3. Королева Л. Диалектический метод Сократа 
4. Философия. Что такое ирония 

5.5
Your rating: None Average: 5.5 (2 votes)

коментар

Доброго дня, Оксано Василівно! Як показує Ваша стаття, античний метод Сократа або як його ще називають Сократівська бесіда, актуальний і в сьогоднішні дні. Погоджуюся з Вами, що в контексті психологічної підготовки на початковому етапі важливим є аналіз професіограми, яка складається на основі аналізу змісту професійно діяльності і містить в собі загальну характеристику професії і вимоги, які професія ставить перед людиною.Варто звернути увагу на психограму, що є головною частиною професіограми, що включає повний опис власне психологічних характеристик та професійно важливих особистісних якостей фахівця. Варто проаналізувати типологічні особливості, сенсорні якості, швидкість розпізнання сигналів,у вагу, память, мислення, емоційну-вольову сферу, особистісні якості. А для цього лише методу Сократа очевидно недостатньо. З повагою, Володимира Федина

Доброго дня, Володимиро

Доброго дня, Володимиро Степанівно! Дякую за Ваші коментарі до матеріалів, представлених мною на конференціїї. Безумовно, мені відомо, що психограма є компонентом професіограми. Саме тому, я не розмежовувала їх. Це обумовлено розмірами представлених матеріалів. Однак, більш докладно про аналіз власне психологічних характеристик і професійно фажливий якостей майбутніх фахівців аграрної галузі йдеться в інших моїх публікаціях: 1.Полозенко О.В. Формування мотивації до вивчення психології у студентів аграрних ВНЗ // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – Київ-Вінниця: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: в 2-х ч.2011. – № 69, Ч. 2. – С. 210-215; 2.Полозенко О.В. Психологічна складова у професійній діяльності ветеринарних лікарів // Науковий вісник НУБІП України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – К., 2011. – Вип.. 159. – Ч. 4. – С. 243-248. З повагою, О.В.Полозенко.
Полозенко О.В.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.