facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор Доклада: 
Боровцова М. С.
Награда: 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

УДК 159.923.2 +159.922.1

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Боровцова Мар’яна Сергіївна, аспірант
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського


У статті викладено результати теоретичного дослідження наявних типів і типологій ґендерної ідентичності особистості. Автор об’єднує зазначені типи і типології у дві групи: нормативно-рівневі та порядково-структурі і аналізує їх функціональне значення.
Ключові слова: ґендерна ідентичність, тип ґендерної ідентичності, структура ґендерної ідентичності, статева ідентичність, статеворольова ідентичність.

Results of theoretical research of actual gender identity types and typologies are presented in the article. Author divides mentioned types and typologies into two groups: normative-level and serial-structure typologies and analyzes their functional meaning.
Key words: gender identity, gender identity type, gender identity structure, sex identity, sex-role identity.

З метою розв’язання проблеми якості, рівня або характеру ґендерної ідентичності особистості дослідники слушно умовно виділяють її окремі типи. Аналіз сучасного розмаїття типів та типологій, застосованих до різних аспектів ґендерного розвитку, дозволив нам об’єднати їх у дві групи відповідно до критеріїв, покладених в основу типології: нормативно-рівневі та порядково-структурні.
Нормативно-рівневі типології систематизують рівні, види або характеристики ґендерної ідентичності та широко застосовуються при інтерпретаціях діагностичних даних. Так, А.Чекаліна вказує на адекватний, амбівалентний, індиферентний та неадекватний рівні сформованості ґендерної ідентичності, пов’язані зі ступенем чіткості та глибиною усвідомлення дитиною своєї статевої приналежності [1]. І. Романов у ході дослідження особливостей становлення ґендерної ідентичності в підлітковому віці, виділив адекватний, інвертований (переважно у хлопчиків), недиференційований, віковий диференційований та інфантильний (лише у хлопчиків) типи ґендерної ідентичності [2]. О. Труфанова розглядає нормальний та кризовий типи ідентичності, де перший "являє собою збалансовану систему Я, де всі Я-образи правильно пов’язані між собою", а другий "виражається у порушенні зв’язків між різними Я-образами, у тому, що деякі Я-образи більше не вписуються в існуючу систему і потрібна реформація, переструктурування Я" [3, с.105]. І. Кириллова виділяє такі рівні сформованості ґендерної ідентичності особистості: стереотипний, хаотичний і цілісний [4]. В. Романова досліджує зрілу ґендерну ідентичність як певний тип, досягнення якого відповідає таким ознакам:
• "наявність гетеросоціальності як здатності взаємодіяти з індивідами ґендерної аутгрупи на основі зіставлення з нею і пошуку позитивних відмінностей;
• відповідність біологічній статі та ґендерній ролі;
• адаптованість особистості до трансформацій у ґендерній культурі суспільства" [5, с.14].
Найбільш поширеною серед нормативно-рівневих типологій ґендерної ідентичності до сьогодні залишається концепція маскулінності-фемінінності, відповідно до якої зазвичай виділяють 2 (маскулінний та фемінінний), 3 (маскулінний, фемінінний та андрогінний) або 4 (маскулінний, фемінінний, андрогінний та недиференційований) типи ідентичності. Нині фемінінність і маскулінність розглядаються як "конструкти, що формуються у просторі соціокультурних і соціально-психологічних координат, структура і зміст яких не є постійними і містять комплекс внутрішніх і зовнішніх характеристик, ступінь взаємодії яких визначається формами ідентичності, представленими в орієнтаціях особистості, в її установках, відношеннях, спрямованості у сфері діяльності і спілкування, в тих якостях особистості, які є значущими з точки зору ґендерних ролей" [6, с.178]. Послідовники теорії ґендерних схем, запропонованої С. Бем, переважно ототожнюють здорову ґендерну ідентичність із андрогінною, вважаючи останню найбільш адаптивною у порівнянні з вираженим маскулінним або фемінінним типом. Проте, незважаючи на широку популярність та зменшення колишньої категоричності, уявлення про маскулінність та фемінінність як типи ґендерної ідентичності, на наш погляд, нехтують індивідуальною неповторністю особистості та засновують жорстку нормативність у бажаних рисах представника певної статі. Так, у світлі сучасності, Б. Алєксєєв, досліджуючи статеворольову поведінку хлопчиків, навіть вказує на фемінінний, маскулінний та гіпермаскулінний типи акцентуацій як випадки надмірної ("крайньої") вираженості відповідних рис у структурі особистості [7].
Порядково-структурні типології розглядають послідовні форми або компоненти ґендерної ідентичності та застосовуються при аналізі її становлення і структури. Так, А. Bandura та K. Bussey у процесі ґендерного становлення розглядають доґендерну і власне ґендерну ідентичності, де перша є досвідомою формою другої та передує їй у розвитку [8]. C. Martin, D. Ruble і J. Szkrybalo також розглядають довербальний і вербальний типи ґендерної ідентичності як спадкоємні [9]. Порядково-структурні типології, присвячені виділенню компонентів ґендерної ідентичності, дозволяють розглянути різні теоретичні підходи до розв’язання проблеми структури ґендерної ідентичності.
Дослідники P. Carver, J. Yunger і D. Perry у структурі ґендерної ідентичності дитини середнього дошкільного віку виділяють три компоненти: ґендерну типовість, ґендерну вдоволеність і відчутний тиск, підкреслюючи, що те, "наскільки певні компоненти ґендерної ідентичності налаштовані відносно одне одного у дитячій психіці, здійснює вагомі імплікації на психічне здоров’я" [10, c.107]. На три компоненти, за якими розвивається ґендерна ідентичність дошкільника, також вказують S. Egan та D. Perry, виділяючи міжгрупову упередженість, відчутний тиск і ґендерну вдоволеність [11]. Відповідно до буттєвої психології ґендерної ідентичності особистості, запропонованої Л. Ожиговою, структура ґендерної ідентичності представлена у "ґендерних уявленнях про себе, ґендерній самооцінці, ґендерних планах і структурах поведінки" [12, с.15].
Найбільш уживаними компонентами ґендерної ідентичності, покладеними в основу психоаналітичного підходу до розуміння її становлення, систематично описаного Ф. Тайсон та Р. Тайсоном, є статева та статеворольова ідентичність [13]. У вітчизняній традиції поняття статевої та статеворольової ідентичності часто вживались як синоніми ґендерної або ж як незалежні феномени, не поєднані у структуру. У світовій практиці статеву ідентичність прийнято тлумачити як усвідомлення своєї належності до певної статі, що формується разом зі здобуттям так званої "ґендерної константності" [14]. О. Соколова, Н. Бурлакова та Ф. Леонтіу припускають, що деякі компоненти, а саме: статева роль і психосексуальна орієнтація – є більш пізніми твірними ґендерної ідентичності [15, с.5], у порівнянні, скажімо, із усвідомленням статі – ідентичністю статевою. Н. Харламенкова стверджує, що "розмежування понять статевої і ґендерної ідентичності є досить умовним, оскільки соціальні стереотипи, що асоціюються з ґендером, засвоюються при розумінні суб’єктом своєї статевої приналежності і її прийнятті-неприйнятті" [16, с.57], проте ми переконані, що ця умовність дозволяє вважати статеву ідентичність компонентом ґендерної, який відіграє важливу роль у її становленні, а отже – завжди іманентно присутній у ній.
Поняття статеворольової ідентичності має більш неоднорідне поле застосувань: від ідентифікації з конкретною статевою роллю – до багатоаспектного феномену статевої самосвідомості; це пов’язано перш за все з тим, що даний термін ввійшов до вжитку психології значно раніше, ніж термін "ґендер", тож позначав свого часу усе те, що зараз ми об’єднуємо у понятті ґендерна ідентичність. Нині ми вважаємо доцільним визначення "ланцюжкового" взаємозв’язку зазначених понять, де кожне наступне й у змістовому, й у динамічному сенсі містить усі попередні: статева ідентичність – статеворольова ідентичність – ґендерна ідентичність – особистісна ідентичність.
Порівняльний аналіз нормативно-рівневих та порядково-структурних типологій ґендерної ідентичності вказує на умовність та супідрядність виділених типів, які завжди обслуговують певне цільове дослідження. У ході наших теоретико-емпіричних пошуків ми застосовуємо поняття гармонійного і дисгармонійного ґендеру за критерієм узгодженості рівнів його представленості, а також поняття нормальної, або адекватної, і конфліктної, або неадекватної, ґендерної ідентичності.

Література:
1. Чекалина А. О влиянии родительских установок на формирование гендерной идентичности ребёнка / А.А. Чекалина // Мир психологии, 2004. - №2(38) – С.106-113.
2. Романов И. Особенности половой идентичности подростков / И.В. Романов // Вопросы психологии. – 1997. - №4. – С.39-47.
3. Труфанова О. Идентичность и Я / О.Е. Труфанова // Вопросы философии, рубрика Философия и наука, - 2008. - №6. – С. 95-105.
4. Кириллова И. Формирование гендерной идентичности старшеклассников : автореф. канд. пед. наук : 13.00.01 / И. А. Киррилова. – Волгоград, 2005. – 28 с.
5. Романова В. Особливості статеворольової соціалізації підлітків : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / В.Г. Романова. – К., 2002. – 19 с.
6. Лабунская В. Гендерная идентичность и гендерная интерпретация парфюмерных запахов / В. А. Лабунская, О. В. Герасимова // Мир психологии. - 2004. – №2. – С. 175-184.
7. Алексеев Б.Е. Полоролевое поведение и его акцентуации / Б.Е. Алексеев. – СПб: Речь, 2006. – 144с.
8. Bandura A. On broadening the cognitive, motivational and sociostructural scope of theorizing about gender development and functioning / A. Bandura, K. Bussey // Psychological bulletin. – 2004. – vol. 130. – №5. – pp. 691 701.
9. Martin C. Cognitive theories of early gender development / C. Martin, D. Ruble, J. Szkrybalo // Psychological bulletin. – 2002. – vol.128, - № 6. – pp. 903-933.
10. Carver P. Gender identity and Adjustment in middle childhood / P. Carver, J. Younger, D. Perry // Sex roles. – august, 2003. – vol.49. – № 3/4. – pp. 95 109.
11. Egan S. Gender identity: A multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment / S. Egan, D. Perry // Developmental psychology. – 2001. – № 37. – pp. 451-463.
12. Ожигова Л. Гендерная идентичность и смысловые механизмы её реализации : автореф. дис. доктора психол. наук : 19.00.01 / Л.Н. Ожигова. . – Краснодар, 2006. – 46с.
13. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Ф.Тайсон, Р.Тайсон. – М.: «Когито-Центр», 2006. – 407 с.
14. Надолинская Л. Влияние гендерних стереотипов на воспитание и образование / Л.Н. Надолинская // Педагогика. – 2004. - №5. – С.30-35.
15. Соколова Е. К обоснованию клинико-психологического изучения расстройства гендерной идентичности / Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова, Ф. Лэонтиу // Вопросы психологии. – 2001. - №6. – С.3-16.
16. Харламенкова Н. Роль отца в дифференциации гендерной идентичности / Н.Е. Харламенкова // Психологический журнал – 2007. – т.28 - №3 – С.56-64.

8.33333
Your rating: None Average: 8.3 (3 votes)

Гендерна ідентичність

Шановна Мар’яна Сергіївна! Визначення поняття "Гендерна ідентичність" - це базова структура соціальної ідентичності , що характерізує людину з погляду її належності до чоловічої або жіночої групи. Гендерна ідентичність - це усвідомлення себе пов'язаним з культурними визначеннями мужності та жіночості. Ви визначаєте, що у процесі ґендерного становлення розглядають доґендерну і власне ґендерну ідентичность. Поясніть поняття "догендерна ідентичність". Дякую.

Шановна Ольго Геннадіївно!

Шановна Ольго Геннадіївно! У тексті доповіді зазначено, що вживання поняття "доґендерної" ідентичності належить А. Бандурі та К. Бассі, на роботу яких є відповідне посилання. Наше тлумачення ґендерної ідентичності (яке викладене у відповіді до попереднього коментаря) відрізняється і від поданого Вами, і від поданого у працях А. Бандури та К. Бассі, отже, ми не виділяємо етапу "доґендерної" ідентичності, навпаки, вважаємо ґендер більш раннім психічним явищем, ніж ідентичність. Із вдячністю за увагу М. Боровцова.

Уважаемая Марьяна Сергеевна!

Уважаемая Марьяна Сергеевна! Зачитав до дыр книгу Литвиновой О.В. "Гендерная психология", не думала, что тема статьи так заинтересует меня. Хотелось бы узнать ваше мнение о сексуальной идентичности в контексте формирования гендерной идентичности. Как "маска" влияет на гендер? Спасибо!

Шановна Тетяно Григорівно!

Шановна Тетяно Григорівно! Вдячна Вам за увагу до викладеної доповіді. Проблема визначення типів ґендерної ідентичності, авжеж, є лише фрагментом нашого дослідження становлення ґендерної ідентичності особистості, тож не охоплює низки доволі цікавих питань. Щоб відповісти Вам, мушу попередити, що ґендер ми тлумачимо як індивідуальну, неповторну психічну репрезентацію статі (у глибинній, когнітивній та поведінковій площинах), здобуту через перцепцію, переживання і інтерпретацію статі (Л. Тодорів називає це "ґендерним досвідом"). А ґендерну ідентичність ми розглядаємо як аспект особистісної ідентичності, пов'язаний із переживанням відповідності Самості (чи, точніше, її репрезентації у вигляді інстанції Я) - ґендеру (як індивідуальному нормативу чоловічності чи жіночності). За такого підходу сексуальна ідентичність виражає відношення прийняття власної сексуальньності, тілесності (що завжди несе у собі стать) з боку Я. Становлення ж ґендерної ідентичності та її сексуальної компоненти (якщо узагалі можна відділити сексуальну компоненту як окрему) ми вивчаємо як процес пізнання, прийняття і творчого вираження Власного Я, звіреного із досвідом статі. Детальніше зазначені тези викладено у статтях, які вийдуть друком у січні 2012 року та будуть доступні на сайті Національної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського. З повагою, М. Боровцова

Дякую, Мар'яно Сергіївно.

Дякую, Мар'яно Сергіївно.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.