facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор Доклада: 
Остапенко В.М.
Награда: 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

УДК 334/354:336.4

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Остапенко Вікторія Миколаївна, аспірант 
Харківський національний економічний університет

У статті обґрунтовано необхідність дослідження інвестиційного забезпечення (ІЗ) розвитку публічно-приватного партнерства. Розглянуті складові ІЗ з точки зору функціонального аспекту. Запропонований системний підхід до побудови функціонально-інформаційної моделі інвестиційного забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства.
Ключові слова: публічно-приватне партнерство (ППП), інвестиційне забезпечення, функціонально-інформаційна модель, системний підхід,декомпозиція.

The article substantiates the necessity of investment support of public-private partnerships (PPPs) development. The components of investment support are considered in terms of functional aspects. It is proposed systematic approach to building a functional and information model of investment support of PPPs.
Keywords: Public-Private Partnerships (PPPs), investment support, functional and information model, systematic approach, decomposition.

Розв’язання сучасних проблем розвитку секторів економіки України вимагає реалізації інфраструктурних проектів, які мають загальнодержавне значення. Проте недостатнє їх фінансування з боку держави зумовлює необхідність використання альтернативних варіантів залученні інвестиції, зокрема з використанням ресурсів приватного сектору економіки України, яке може бути реалізоване за допомогою механізму публічно-приватного партнерства (ППП). Саме ППП повинно стати одним з стратегічних напрямів розвитку та модернізації об’єктів сучасної промисловості та інфраструктури, які зачіпають перш за все сукупність пріоритетних проектів.
Дослідженню проблем розвитку публічно-приватного партнерства досі приділено мало уваги, особливо серед вітчизняних науковців-економістів. Серед тих, хто займався розглядом даної проблематики можна відмітити Варнавського В.Г., Вдовенка Ю.С., Дерябіну М.А., Запатріну І.В., Сосновського А.О., Черевикова Е.Л. Проте межі вивчення даної проблеми в основному сягають теоретичних засад та аналізу світового досвіду функціонування та реалізації проектів ППП. Разом із тим залишається не розглянутим ряд важливих питань практичного характеру, що потребують поглибленого дослідження, активних пошуків оптимальних моделей та механізмів реалізації та розвитку ППП. В науковому плані відсутні роботи, що стосуються забезпечення інвестиційних проектів, зокрема у рамках публічно-приватного партнерства. Відкритими залишаються питання організації інвестиційного забезпечення розвитку ППП.
Мета дослідження є формування системи інвестиційного забезпечення публічно-приватного партнерства на основі побудови його функціонально-інформаційної моделі.
На сьогодні ключовою проблемою реалізації стратегічно-важливих інфраструктурних проектів є відсутність або недостатність інвестиційного забезпечення. Наявність інвестицій в економічному і фінансовому аспектах є основною передумовою формування та функціонування державних проектів розбудови національної інфраструктури. Саме інвестиційне забезпечення є найважливішою умовою вирішення практично всіх стратегічних і значної частини поточних завдань реалізації суспільних проектів, оскільки ефективна діяльність і успішне виконання поставлених цілей проекту значною мірою визначаються рівнем достатності їх інвестиційних ресурсів.
Система інвестиційного забезпечення – це сукупність економічних відносин, які виникають у зв’язку із пошуком, залученням та ефективним використанням інвестиційних ресурсів, а також організаційно-управлінські принципи, форми та інструменти впливу на залучення інвестора та реалізацію проекту ППП [2]. На нашу думку, систему інвестиційного забезпечення (СІЗ) необхідно розглядати як систему формування потреб в інвестиційних ресурсах для суспільно-важливих проектів та їх задоволення, підвищення соціально-економічної ефективності даних процесів та зниження ризиків інвестування шляхом надання інформації та цілеспрямованого руху інвестиційних ресурсів із джерел їх акумулювання до чітко визначених об’єктів інвестування у рамках потоків інвестиційного забезпечення розвитку ППП. СІЗ ППП характеризується цілісним комплексом взаємопов’язаних компонентів (елементів), котрі необхідні для досягнення цілей системи.
Важливіші принципи системного підходу до формування моделі інвестиційного забезпечення знайшли відображення в наступних принципах: цілісності, структурованості, взаємозв'язку структури та середи, ієрархічності, системних компонентів, «чорного ящика» (рис. 1).
Розглянемо більш детально складові даної системи:
Інвестиційні ресурси можуть бути представлені фінансовими ресурсами (грошовими коштами), інтелектуальною власністю (кадровими ресурсами, управлінням, інноваціями, технологіями та іншим), майновими правами, матеріально-технічною базою тощо. Окремо можна виділити на вході системи інформаційні ресурси, які не відносяться до інвестицій, проте є необхідними в процесі інвестиційного забезпечення.

Система інвестиційного забезпечення розвитку ППП

На виході системи ми отримуємо бажані результати – вигоди для всіх учасників реалізації ППП: для суспільства – соціально-економічних ефект, для держави – економія держбюджету, для підприємництва – прибутковість від вкладання інвестицій у розвиток економіки України.
Зовнішня середа представлена факторами прямого та опосередкованого впливу. До факторів прямого впливу можна віднести ситуацію на споживчому ринку, стан постачальників ресурсів, вплив конкурентів, державне регулювання та інше; до факторів опосередкованого впливу відносяться стан економіки в країні, рівень науково-технічного прогресу, політичні та соціокультурні фактори, рівень міжнародної інтеграції та кооперації тощо.
Інвестиційне забезпечення як система може розглядатися згідно таких ключових аспектів:
? функціонально-організаційний – розглядає інвестиційне забезпечення як неперервний процес, пов'язаний із визначенням потреб у інвестиційних ресурсах, їх залученням і використанням, синхронізацією у часі, обсягами надходжень і напрямками витрачання у процесі реалізації проекту ППП;
? фінансово-економічний – визначає специфіку здійснення інвестиційної діяльності в рамках проекту ППП з позицій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних інструментів розвитку та визначає рівень використання інвестиційного потенціалу проекту;
? інформаційний – визначає особливості інвестиційного забезпечення розвитку ППП на основі використання інформаційних ресурсів, забезпечує формування проекту на початкових етапах та моніторинг ефективності його реалізації;
? правовий, що включає законодавчі, нормативно-правові та внутрішньо-управлінські аспекти. Зазначена група становить юридичну основу інвестиційного забезпечення розвитку ППП в Україні на основі системи законних і підзаконних актів, стандартів корпоративної культури.
У функціональному аспекті елементи системи інвестиційного забезпечення розвитку ППП охоплюють функцій – формування та розподіл потреб в інвестиційних ресурсах, постачання та акумулювання необхідних інвестиційних ресурсів, підтримка соціально-економічної ефективності інвестування господарства та розподіл інвестиційних ризиків. Так ІЗ розглядається як безперервний ланцюг бізнес-процесів, пов’язаних із реалізацією зазначених функцій. На основі вище викладеного, можна стверджувати, що модель інвестиційного забезпечення необхідно представляти з огляду на її функціональних аспект з необхідністю урахування інформаційної складової. Елементами моделі в даному випадку будуть виступати етапи інвестиційного забезпечення проекту ППП.
На нашу думку, при розробці моделі інвестиційного забезпечення розвитку ППП в сучасних умовах широкого використання новітніх інформаційних технологій доцільно проводити моделювання бізнес-процесів (побудову моделі) із застосуванням технологій функціонального моделювання (технологія структурного аналізу і проектування), при якому за допомогою графічної мови процеси і системи, що вивчаються, наводяться у вигляді набору взаємозв'язаних функціональних блоків, які відображають функції або активну частину даних процесів та систем [3]. Декомпозицію запропонованої моделі інвестиційного забезпечення ППП, яка складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів, наведено на рис. 2. 

Функціонально-інформаційна модель інвестиційного забезпечення розвитку ППП

Більш детально складові моделі, їх структура та взаємозв’язки представлені на рис. 3.

Декомпозиція функціонально-інформаційної моделі формування інвестиційного забезпечення розвитку публічно-приватного партнерстваВисновки:

Проведене дослідження системи інвестиційного забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства дає підстави для здійснення наступних узагальнень:
1. Інвестиційне забезпечення розвитку ППП є необхідною передумовою формування та реалізації загальнодержавних проектів для розвитку та модернізації регіонів та секторів економіки України.
2. Основним завданням інвестиційного забезпечення є формування необхідного обсягу інвестиційних ресурсів з урахуванням критеріїв ефективності та ризиковості, оптимальний їх розподіл та використання.
3. Побудова моделі інвестиційного забезпечення за функціонально-інформаційним аспектом сприятиме його безпосередній організації в процесі розробці та реалізації інфраструктурних проектів , деталізує етапи руху інвестиційних коштів та врахує вплив на кожного учасника на досягнення мети.
4. Системний підхід до формування моделі інвестиційного забезпечення проекту ППП є необхідним, оскільки дає змогу економістам систематизувати і класифікувати його структуру за критеріями доступності інвестиційних ресурсів, їх ціни, ємності ринку, ризиків, які супроводжують проект тощо.

Література:

  • 1. Лямец В.И. Системный анализ. Вводный курс [Текст]: Учебное пособие/ В.И Лямец, А.Д. Тевяшев – Х: ХНУРЭ, 2004. – 448 с.
  • 2. Ореховська О.В. Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального господарства. – автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / О.В. Ореховська; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2009. — 20 с.
  • 3. Бахтизин В.В. Структурный анализ и моделирование в среде CASE-средства BPwin. Учебное пособие. / В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. – Минск: «Белоруский государственный университет информатики и радиоэлектроники». - 2002 . - 158с.
9.5
Your rating: None Average: 9.5 (2 votes)
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.